Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzická geografie

Studijní program
Environmentální geografie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
03. 05. 2022 - 30. 06. 2022

Studijní program v kostce

Planeta Země je nádherné místo pro život. Přestože disponuje neuvěřitelnými silami a energií, je ke svým obyvatelům velmi přívětivá. Pokud Vás zajímá, kde jsou tyto energie uloženy a jak se projevují, jste na správném místě. Při studiu specializace Fyzická geografie prozkoumáte procesy, které probíhají na zemi i pod zemí, ve vodě i ve vzduchu, dozvíte se, jak vznikly hory i nížiny, proč Beskydy vypadají jinak než Alpy, proč řeka teče právě tudy a jestli je svah stabilní nebo hrozí sesuv. Netvrdíme, že to bude jednoduché - určitě se zašpiníte při kopání sondy, namočíte při měření průtoků, protáhnete svaly při mapování hor a řek a při tvorbě map prosedíte také hodně času u počítače, ale můžeme slíbit, že po ukončení studia se na Zemi bude dívat jinak. A nejen to - principy a metody, které se naučíte při studiu Země, můžete uplatnit i při průzkumu jiných planet - ale to už je Vaše budoucnost... Jak je uvedeno v názvu studijního programu - Environmentální geografie - dáváme velký důraz na aplikaci získaných poznatků v ochraně životního prostředí, tzn. řešíme, co se může stát, pokud člověk zasáhne do nějakého přírodního procesu, nebo naruší nějaký přirozeně vzniklý tvar. Na pracovišti jsou k dipozici nejmodernější mapovací technologie, např. drony s multispektráními kamerami, skener dna vodních útvarů, sonar pro měření průtoků, geodetické totální stanice a GNSS přijímače, geofyzikální přístroje (ERT, georadar, refrakční seismika), vrtná souprava. Máte k dispozici počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, povodní, eroze apod. Naučíte se  pracovat i v laboratořích (dendrogeomorfologie, granulometrie a sedimentologie). Možná jste na střední nebo na základní škole zažili „výuku” zeměpisu, kdy Vás nutili vyjmenovávat hlavní města a přítoky Vltavy a přesto Vás něco přitáhlo na tuto stránku - možná jste pravý geograf a vnímáte jako my, že moderní geografie je o procesech a vazbách. Je pravý čas vydat se na průzkum!

Studuj Fyzickou geografii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Zuzka Poledníková z naší katedry fyzické geografie a geoekologie. Její milovaná Fyzická geografie je pro všechny, které fascinuje příroda, rádi pronikají do hloubky věcí a zkoumají přírodní procesy na zemi, pod zemí, ve vzduchu i ve vodě nebo dopady činnosti člověka na krajinu. Díky tvému výzkumu se tak třeba společnost může lépe rozhodovat i připravit na možnou budoucnost.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme především odvahu učit se věci, které jste nikdy nedělali a trpělivost, protože učiva není málo. Neočekáváme encyklopedické znalosti zeměpisu (místopisu). Předpokládáme běžný přehled středoškolského učiva, představivost a umění myslet v dlouhodobém horizontu a v 3D prostoru.

Co se naučíte?

Absolvent studia:

 • zvládá metody terénního mapování s využitím moderních technologií
 • je komplexně vzdělán v problematice krajinné sféry, její struktury a fungování
 • je schopen postihnout způsoby a dopady lidské činnosti na jednotlivé geosféry a také na krajinu jako systém
 • ovládá metody analýz jednotlivých krajinných složek a dokáže pracovat s jejich prostorovou analýzou v rámci geoinformatických nástrojů
 • dokáže statisticky analyzovat vlastnosti/parametry dílčích složek krajiny
 • zná zdroje environmentálně geografických dat a dokáže je vyhodnocovat
 • ovládá moderní metody sběru a analýzy fyzickogeografických dat

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi bakalářských specializací se uplatní v orgánech státní správy a samosprávy, projekčních a plánovacích firmách, ve firmách zaměřujících se na sběr, zpracování a interpretaci krajinoekologických dat, neziskových nevládních organizacích. Mezi tyto zaměstnavatele patří odbory ŽP obcí a krajů, odbory některých ministertev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), katastrální úřady, Agentura ochrany a přírody ČR, Česká inspekce životního prostředí, Lesy ČR atd. V soukromém sektoru se jedná například o firmy zabývající se projekční a poradenskou činností v oboru životního prostředí, zemědělství, lesnictví, dopravy, územního plánování, geotechnického monitoringu, aplikované geofyziky, kartografie či geoinformačních služeb. Mezi potencionální zaměstnavatele v soukromém sektoru patří například firmy Ekotoxa, Geotest, Envicons, Šindlar s.r.o, T-mapy, SHOcart a jiné. Absolventi se mohou uplatnit i v institucích zabývajících se  servisem pro státní správu (Český hydrometeorologický ústav, resortní ústavy), nebo správci toků (Podniky povodí, Lesy ČR).

Konkrétní pracovní pozice

 • referent
 • rada
 • odborný referent
 • odborný rada
 • samostatný hydrolog
 • samostatný klimatolog

Přijímací řízení

60
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Přijímací zkouška formou motivačního pohovoru proběhne v jazyce českém, a to v délce maximálně 15 minut. Cílem je zjistit motivaci a zájem studenta ke studiu vybraného studijního programu na Katedře fyzické geografie PřF OU. Smyslem motivačního pohovoru není ověřování znalostí. Uchazeč je povinen se dostavit na stanovený termín přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru osobně.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Břežný, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.