Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí

Studijní programEkonomická geografie a regionální rozvoj
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Studijní program v kostce

V rámci úvodních kurzů si zopakujete a prohloubíte znalosti z hlavních disciplín ekonomické geografie a regionálního rozvoje a také si vylepšíte dovednosti správně používat metody geografického výzkumu. Geografický pohled na problémy a procesy v různých typech regionů představuje další klíčovou část studijního plánu. Proto jsou kurzy jako geografie města, geografie venkova a geografie starých průmyslových regionů velmi důležitými předměty. V rámci specializačních kurzů jsou zařazeny předměty zaměřené na územní plánování, udržitelný územní rozvoj, městský marketing, fungování trhu nemovitostí či finanční aspekty územního rozvoje. Zahraniční studijní pobyty, odborné praxe doma i v zahraničí, samostatná studentská projektová či výzkumná činnost i účast na řešených projektech na katedře mají za cíl významně vylepšit profil absolventa a jeho schopnost nalézt kvalitní uplatnění na trhu práce.

Co od vás očekáváme?

Základní znalosti v oblasti sociální a ekonomické geografie, veřejné správy, teorie a praxe lokálního a regionální rozvoje. Předpokládáme zájem studenta o aktuální celospolečenské dění v Česku a to současně ve vazbě na evropský i globální prostor. Očekáváme, že naši studenti chtějí být v rámci své budoucí profesní kariéry aktivními osobnostmi a že budou chtít přispět k udržitelnému hospodářskému i sociálnímu rozvoji Česka. Znalosti získané z praxe jsou neocenitelné, a proto věříme, že studenti využijí v průběhu studia nabízená místa odborných praxí či budou sami aktivně hledat tyto pozice ve své obci a regionu jak v institucích veřejných tak i privátních.

Co se naučíte?

Prohloubíte si znalosti v zásadních disciplínách ekonomické geografie, regionálního rozvoje a územního plánování. Budete schopni nejenom teoreticky, ale zejména prakticky určit a hodnotit hlavní faktory a probíhající procesy, které v současnosti pozitivně i negativně ovlivňují rozvoj území a to jak z pohledu ekonomického tak i sociálního a environmentálního. Tyto dovednosti budete schopni uplatnit na úrovni lokální až celostátní a současně v různých typech regionů – rostoucích, problémových, starých průmyslových či venkovských. Zlepšíte si schopnost využívat různé metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu tak, abyste byli schopni porovnat význam a míru působení ekonomických i demografických faktorů v území. Jakožto budoucí odborníky Vás povedeme ke schopnosti kriticky myslet, samostatně navrhovat řešení a přinášet doporučení v oblasti regionálního rozvoje. V oblasti jazykové si vylepšíte odbornou angličtinu v rámci několika anglicky vyučovaných kurzů. Jazykové i odborné znalosti a dovednosti můžete dále rozvíjet prostřednictvím zahraničních studijních pobytů v rámci sítě více než čtyřiceti partnerských univerzit v evropských i mimoevropských zemích. Je našim cílem zvyšovat počty vyjíždějících studentů, jelikož osobní zkušenosti takto získané jsou neocenitelné. Kvalitní obecné i odborné jazykové dovednosti a znalosti Vám umožní spolupráci se zahraničními partnery i práci v zahraničních firmách.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi specialisté ekonomičtí geografové budete schopni pracovat v týmu i samostatně provádět vlastní výzkumné aktivity vedoucí k vytváření koncepcí rozvoje regionů a proto naleznete uplatnění jako odborní i vedoucí pracovníci na obecních, městských i krajských úřadech, ale také na nejvyšší úrovni státní správy tj. ministerstvech. V privátních firmách, které se zaměřují na výzkum v oblasti regionálního rozvoje a tvorby strategických plánů rozvoje obcí a měst, můžete provádět sběr, zpracování a interpretaci potřebných statistických dat. Jako vědečtí pracovníci naleznete uplatnění na vysokých školách a výzkumných institucích.

Konkrétní pracovní pozice

Absolvent specialista na udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí nalezne uplatnění u soukromých společností a realitních kanceláří, kde může působit jako analytik trhu s nemovitostmi, tvůrce cenových map či odborný poradce při hledání vhodných investičních příležitostí. V oblasti veřejné správy pracuje na odborech územního plánování.

Současně se snažíme naše studenty připravovat tak, aby byli schopni pokračovat v doktorském studiu Ekonomické geografie a regionálního rozvoje na naší fakultě, ale také na jiných domácích i zahraničních univerzitách.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září 2021. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahující kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

    Pracoviště zajišťující vaše studium

    Kontakty

    • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
    • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
    • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.