Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí

Studijní program
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
03. 05. 2022 - 30. 06. 2022

Studijní program v kostce

V rámci úvodních kurzů si zopakujete a prohloubíte znalosti z hlavních disciplín ekonomické geografie a regionálního rozvoje a také si vylepšíte dovednosti správně používat metody geografického výzkumu. Geografický pohled na problémy a procesy v různých typech regionů představuje další klíčovou část studijního plánu. Proto jsou kurzy jako geografie města, geografie venkova a geografie starých průmyslových regionů velmi důležitými předměty. V rámci specializačních kurzů jsou zařazeny předměty zaměřené na územní plánování, udržitelný územní rozvoj, městský marketing, fungování trhu nemovitostí či finanční aspekty územního rozvoje. Zahraniční studijní pobyty, odborné praxe doma i v zahraničí, samostatná studentská projektová či výzkumná činnost i účast na řešených projektech na katedře mají za cíl významně vylepšit profil absolventa a jeho schopnost nalézt kvalitní uplatnění na trhu práce.

Co od vás očekáváme?

Základní znalosti v oblasti sociální a ekonomické geografie, veřejné správy, teorie a praxe lokálního a regionální rozvoje. Předpokládáme zájem studenta o aktuální celospolečenské dění v Česku a to současně ve vazbě na evropský i globální prostor. Očekáváme, že naši studenti chtějí být v rámci své budoucí profesní kariéry aktivními osobnostmi a že budou chtít přispět k udržitelnému hospodářskému i sociálnímu rozvoji Česka. Znalosti získané z praxe jsou neocenitelné, a proto věříme, že studenti využijí v průběhu studia nabízená místa odborných praxí či budou sami aktivně hledat tyto pozice ve své obci a regionu jak v institucích veřejných tak i privátních.

Co se naučíte?

Prohloubíte si znalosti v zásadních disciplínách ekonomické geografie, regionálního rozvoje a územního plánování. Budete schopni nejenom teoreticky, ale zejména prakticky určit a hodnotit hlavní faktory a probíhající procesy, které v současnosti pozitivně i negativně ovlivňují rozvoj území a to jak z pohledu ekonomického tak i sociálního a environmentálního. Tyto dovednosti budete schopni uplatnit na úrovni lokální až celostátní a současně v různých typech regionů – rostoucích, problémových, starých průmyslových či venkovských. Zlepšíte si schopnost využívat různé metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu tak, abyste byli schopni porovnat význam a míru působení ekonomických i demografických faktorů v území. Jakožto budoucí odborníky Vás povedeme ke schopnosti kriticky myslet, samostatně navrhovat řešení a přinášet doporučení v oblasti regionálního rozvoje. V oblasti jazykové si vylepšíte odbornou angličtinu v rámci několika anglicky vyučovaných kurzů. Jazykové i odborné znalosti a dovednosti můžete dále rozvíjet prostřednictvím zahraničních studijních pobytů v rámci sítě více než čtyřiceti partnerských univerzit v evropských i mimoevropských zemích. Je našim cílem zvyšovat počty vyjíždějících studentů, jelikož osobní zkušenosti takto získané jsou neocenitelné. Kvalitní obecné i odborné jazykové dovednosti a znalosti Vám umožní spolupráci se zahraničními partnery i práci v zahraničních firmách.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi specialisté ekonomičtí geografové budete schopni pracovat v týmu i samostatně provádět vlastní výzkumné aktivity vedoucí k vytváření koncepcí rozvoje regionů a proto naleznete uplatnění jako odborní i vedoucí pracovníci na obecních, městských i krajských úřadech, ale také na nejvyšší úrovni státní správy tj. ministerstvech. V privátních firmách, které se zaměřují na výzkum v oblasti regionálního rozvoje a tvorby strategických plánů rozvoje obcí a měst, můžete provádět sběr, zpracování a interpretaci potřebných statistických dat. Jako vědečtí pracovníci naleznete uplatnění na vysokých školách a výzkumných institucích.

Konkrétní pracovní pozice

Absolvent specialista na udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí nalezne uplatnění u soukromých společností a realitních kanceláří, kde může působit jako analytik trhu s nemovitostmi, tvůrce cenových map či odborný poradce při hledání vhodných investičních příležitostí. V oblasti veřejné správy pracuje na odborech územního plánování.

Současně se snažíme naše studenty připravovat tak, aby byli schopni pokračovat v doktorském studiu Ekonomické geografie a regionálního rozvoje na naší fakultě, ale také na jiných domácích i zahraničních univerzitách.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Přijímací zkouška formou motivačního pohovoru proběhne v jazyce českém, a to v délce maximálně 15 minut. Cílem je zjistit motivaci a zájem studenta ke studiu vybraného geografického studijního programu na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Smyslem motivačního pohovoru není ověřování znalostí. Uchazeč je povinen se dostavit na stanovený termín přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru osobně.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.