Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Kartografie a geoinformatika

Studijní programEnvironmentální geografie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Studijní program v kostce

MAPY to je to pravé! Pokud se zajímáte o mapy, poskytne Vám specializace kartografie a geoinformatika všechny potřebné znalosti a vědomosti pro jejich studování i vytváření. Studium pokrývá všechny činnosti od moderních metod terénního mapování, přes pokročilé metody zpracování dat, vytváření map v počítači až k jejich publikaci. Součástí je i studium starých map, jako významných zdrojů informací o krajině.

Specializace kartografie a geoinformatika je součástí programu Environmentální geografie, což je moderní disciplína zabývající se krajinou z širokého geografického pohledu. V rámci studia se tedy také seznámíte se všemi složkami krajiny a jejich vzájemnými vazbami a stanete se tak odborníky na krajinu zaměřenými na metody zpracování a zobrazovaní dat o krajině. Studium na našem pracovišti je moderní nejen názvem programu, ale i způsoby výuky a technickým vybavením. Projektová výuka umožňuje zapojit se do řešení konkrétních praktických úkolů, řada terénních praxí a exkurzí přenáší výuku z učeben do reálné krajiny. Nejmodernější přístroje pro sběr dat (totální stanice, družicové navigace, drony, sonary) i nejmodernější software pro jejich zpracování Vás připraví pro praxi i pro případné další studium.

Studuj Kartografii a geoinformatiku

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Radek Dušek z naší katedry fyzické geografie a geoekologie, který se nezalekl ani úplně nové role "vlogera". Jeho milovaná Kartografie a geoinformatika je pro všechny, které fascinuje příroda a nebojí se techniky. Naučíte se principy fungování geografických informačních systémů, navigací i vytváření map. Neztratíte se v terénu ani za klávesnicí počítače. Uplatníte se všude, kde je zapotřebí schopností ke zpracování geografických dat – a že je těch zaměstnavatelů požehnaně.Co od vás očekáváme?

Mimo středoškolských znalostí potřebných ke složení případné přijímací zkoušky (viz podmínky přijímacího řízení) neočekáváme žádné speciální znalosti či dovednosti. Není nutná ani maturita z geografie. Předpokládáme zájem a nadšení pro obor a ochotu pracovat v terénu.

Co se naučíte?

Jako absolvent specializace budete:

 • se orientovat v terminologii a cílech environmentální geografie
 • chápat hlavní koncepty a přístupy v environmentální geografii
 • umět získávat a hodnotit prostorová data
 • umět vybrat vhodné metody pro zpracování konkrétních dat
 • ovládat pokročilejší nástroje, operace a funkce GIS
 • umět tvořit mapy
 • schopni analyzovat historická data vč. map
 • schopni naplánovat a realizovat projekty menšího rozsahu

Kde a jak se uplatníte?

Výhodou našich absolventů je schopnost komplexního pohledu na krajinu a znalost nejnovějších technologií. Možnosti uplatnění jsou ve všech oblastech, kde dochází ke zpracování geografických dat. Jedná se zejména o státní správu a samosprávu, soukromé firmy a další subjekty zabývající se: životním prostředím, územním a krajinným plánováním, zemědělstvím, lesnictvím, katastrem nemovitostí, mapováním, kartografií, správou a analýzou geografických dat a dalšími. Samozřejmostí je možnost pokračovat v magisterském stupni studia v zaměření geografie, kartografe, geoinformatika nebo příbuzném.

Konkrétní pracovní pozice

 • geoinformatik – správce dat
 • správce geografických informačních systémů
 • GIS programátor
 • kartograf
 • analytik (geografických dat)
 • odborný referent (se specializací na krajinu, GIS...)

Přijímací řízení

50
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 23. do 25. srpna 2021. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16. června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Okruhy k přijímacím zkouškám Environmentální geografie vycházejí z učiva definovaném v RVP pro gymnázia

 • Geografie – vzájemné vazby a souvislosti složek fyzickogeografické sféry, základní zákonitosti stavu a vývoje složek fyzickogeografické sféry, důsledky pro přírodní prostředí; vývoj krajiny, přírodní prostředí, společenské prostředí, vývoj ve využívání půdy, kulturní krajina, environmentalistika, krajinná (geografická) ekologie, typy krajiny, krajinný potenciál, vývoj interakce příroda–společnost, udržitelný rozvoj (život), limity přírodního prostředí, globální problémy lidstva, nástroje ochrany přírody a životního prostředí; kartografický vyjadřovací jazyk: obecně používané pojmy, kartografické znaky, statistická data; informační, komunikační a dokumentační zdroje dat pro geografii, geografické informační a navigační systémy a jejich využití.
 • Biologie/ekologie – základní ekologické pojmy.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Ing. Radek Dušek, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.