Finanční podpora Moravskoslezského kraje pro studenty a akademické pracovníky katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU

V rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 (RRC/04/2012) získali finanční podporu tři studenti doktorského studia Environmentální geografie Mgr. Jan Lenart, RNDr. Jan Miklín a RNDr. Václav Stacke a také odborná asistentka RNDr. Veronika Smolková, Ph.D. Cílem finanční dotace v období 1. ledna 2012 – 30. září 2013 bylo podpořit začínající vědeckou kariéru talentovaných studentů a mladých vědeckých pracovníků univerzit v našem regionu.

Finanční podpora studentů a absolventky katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity přispěla k publikování několika prestižních vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a k prezentaci vědeckých výsledků členů akademické obce Ostravské univerzity na řadě zahraničních i domácích konferencí.

Mgr. Jan Lenart je zaměřením především geomorfolog. Při svém výzkumu se zabývá zejména speleologií a geoekologií jeskynních systémů. Jeho specialitou je výzkum tzv. pseudokrasu, tedy podzemních dutin vznikajících gravitačními pochody. Ve své dizertační práci se zabývá rozsedlinovými jeskyněmi a jejich vztahem ke svahovým deformacím.

Finanční podporu využil k dokumentaci a publikování nejnovějších poznatků o vývoji a stavu pseudokrasu české části flyšových Karpat. Před vydáním je článek v prestižním časopise Geomorphology. Poznání rozsedlinových jeskynních systémů je důležité kromě např. ochrany přírody také z hlediska ochrany obyvatel před vlivy svahových pochodů, jichž jsou hornatá území Moravskoslezského kraje svědky zejména v poslední době extrémních klimatických událostí.

RNDr. Jan Miklín se zabývá geoekologií a ochranou přírody, tematickou kartografií a kartografickou tvorbou. Dlouhodobě se věnuje problematice aplikace geoinformačních systémů (GIS) v ochraně přírody a krajiny, vývoji využívání a hospodaření v krajině a kartografické vizualizaci. Ve své dizertační práci se zabývá vývojem krajiny na soutoku Moravy a Dyje, zejména z hlediska jejich důsledků na faunu. Práce je součástí mezioborového výzkumu podpořeného mj. Grantovou agenturou ČR, kterého se zůčastní vědci různých specializací z Jihořeské univerzity, Biologického centa Akademie věd, České zemědělské univerzity a dalších institucí.

Finanční podporu využil jednak k inovaci vyučovaných předmětů z hlediska aplikovatelnosti poznatků a modernizace výukových metod, účasti na konferencích (včetně Canopy Conference v mexické Oaxaca) a publikaci výsledků výzkumu v impaktovaných časopisech (Journal of Maps, Journal for Nature Conservation).

RNDr. Václav Stacke se zabývá geomorfologií a sedimentologií s úzkou návazností na geofyziku, geologii a komplexní fyzickou geografii. Zaměřuje se na výzkum pozdně pleistocenních a holocenních environmentálních změn nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé střední Evropě. V roce 2012 byl kromě jiného vybrán jako účastník kurzu polární ekologie, který byl spojen s výzkumným pobytem na polární stanici na Svalbardu. Ve své dizertační práci se zabývá vlivem klimatických a antropogenních změn na vývoj nivy řeky Bečvy.

Finanční podporu využil k zintenzivnění dílčích sedimentologických a geofyzikálních výzkumů v lokalitě disertační práce, k publikaci výsledků svého výzkumu na zahraničních odborných konferencích (Slovensko + Velká Británie) a v odborných periodicích (např. Geomorphology).

RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. se ve svém výzkumu orientuje na dynamickou geomorfologii: zajímá jí především vzájemné ovlivňování svahových procesů a vodních toků ve flyšových Karpatech, vznik a vývoj svahových deformací v průběhu čtvrtohor a aplikace získaných poznatků v praxi (reakce geosystémů na klimatické změny a identifikace přírodních hazardů v souvislosti s vývojem klimatu).

Finanční podporu využila k publikování pěti vědeckých článků v prestižních časopisech (např. Quaternary Research) a k prezentaci výzkumu na několika zahraničních vědeckých konferencích (Slovensko, Rakousko, Francie). Je rovněž spoluautorkou kapitoly v monografii Geomorphological Impacts of Extreme Weather (ed. D. Lóczy).