Věda a výzkum na katedře fyzické geografie a geoekologie

V rámci vědy a výzkumu se specializujeme hlavně na následující oblasti:

  • Geomorfologie: klíčový směr výzkumu na katedře. Věnujeme se zejména studiu sesuvů a dalších svahových deformací, kvartérnímu vývoji georeliéfu a fluviální geomorfologii. Využíváme při tom nejrůznějších moderních metod, jako je dendrogeomorfologie nebo geofyzikální metody.
  • Hydrologie: věnujeme se zejména hydrologickému modelování (srážko-odtokové modelování, modelování eroze a transportu sedimentů) a studiu antropogenního ovlivnění hydrologického cyklu a srážkoodtokových vztahů v povodích.
  • Kartografie a geoinformatika: věnujeme se zejména konkrétním aplikacím ve fyzickogeografickém výzkumu (tvorba tematických map a atlasů, využití GIS při studiu krajiny a ochraně přírody, sledování změn krajiny).
  • Geoekologie a krajinná ekologie: v rámci geoekologického výzkumu propojujeme poznatky dílčích věd pro komplexní poznání krajiny a jejího vývoje. Zkoumáme zejména změny krajiny, její vývoj, geoekologické souvislosti v územním plánování.

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 12. 2017