Detaily přijímacího řízení pro zájemce o studium biologie

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

děkujeme Vám za zájem o studium biologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Moc si vážíme Vašeho zájmu o naše specializace. Počet přihlášek do studijního programu Biologie se zastavil na čísle 738. Právě z tohoto důvodu se budou konat přijímací zkoušky ze všech biologických specializací v rámci studijního programu Biologie:

 • Biologie maior se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie maior
 • Biologie minor
 • Experimentální biologie
 • Systematická biologie a ekologie

Oborové přijímací zkoušky se budou konat od pondělí 20. května do středy 22. května 2024, přesný čas uvidíte v elektronické přihlášce nejpozději do konce dubna 2024, po přiřazení termínu Vám bude také odeslán další e-mail s touto informací. Přijímací zkouška bude probíhat na počítači výběrem správné odpovědi z nabízených možností. Pokud by Vám termín kolidoval s maturitní zkouškou nebo její částí, požádejte o náhradní termín přijímací zkoušky – žádost se podává až ve chvíli, kdy budete mít stanoven přesný termín přijímací zkoušky. Formulář k žádosti náhradní termín přijímací zkoušky bude zveřejněn v nejbližších dnech zde.

Okruhy přijímací zkoušky jsou součástí podmínek pro přijetí ke studiu najdete níže:

Biologie rostlin
+

 • Anatomická stavba rostlin: Rostlinná buňka, pletiva, vegetativní a generativní orgány.
 • Fyziologie rostlin: Fotosyntéza, příjem, metabolizmus (příjem, transport a výdej látek), pohyby, řízení (hormony).
 • Ontogeneze rostlin: Rozmnožování, růst a vývin, životní cykly.
 • Ekologie rostlin: Ekologický význam, ochrana rostlin.
 • Systém a fylogeneze rostlin: Stavba, rozmnožování (životní cykly), význam, systém a zástupci mechorostů, rostlin plavuňových, přesličkových, kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných.

Biologie protistů a hub
+

 • Protista: Stavba, rozmnožování, ekologie, systém a zástupci jednotlivých skupin jednobuněčných a jednoduchých mnohobuněčných eukaryotických organizmů (řasy, prvoci).
 • Houby: Stavba, rozmnožování, ekologie, systém a zástupci jednotlivých skupin hub a lišejníků.

Biologie živočichů
+

 • Anatomická stavba živočichů: Živočišná buňka, tkáně, orgány a orgánové soustavy.
 • Fyziologie živočichů: Principy funkce jednotlivých orgánových systémů.
 • Ekologie živočichů: Ekologický význam, ochrana živočichů.
 • Systém a fylogeneze živočichů: Stavba, rozmnožování, význam, systém a zástupci (zejména se zaměřením na faunu ČR) houbovců (Porifera), žahavců (Cnidaria), ploštěnců (Platyhelminthes), hlístic (Nematoda), vířníků (Rotifera), měkkýšů (Mollusca), kroužkovců (Annelida), členovců (Arthropoda), ostnokožců (Echinodermata) a strunatců (Chordata).

Biologie člověka
+

 • Tkáně: Přehled a základní rozdělení tkání lidského těla a jejich stavba a funkce (krycí a výstelkové tkáně, opěrné a pojivové tkáně, svalové tkáně, nervová tkáň).
 • Kosterní soustava: Obecná část (stavba kostí, typy kostí, kostní spoje) a systematický popis – osová kostra (lebka, páteř, hrudník), kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny.
 • Svalová soustava: Obecná část (stavba svalů, funkce svalů) a přehled svalových skupin lidského těla (hlavní funkce a příklady svalů).
 • Trávicí soustava: Funkce a anatomický přehled (ústní dutina, trávicí trubice, velké žlázy). Metabolizmus – příjem, zpracování a výdej látek a energií.
 • Dýchací soustava: Funkce (typy dýchání, transport dýchacích plynů, mechanika dýchání) a anatomický přehled (horní cesty dýchací, dolní cesty dýchací, plíce).
 • Vylučovací soustava: Funkce a anatomický přehled – ledviny (stavba a funkce nefronu, principy tvorby moči), močové cesty (močovody, močový měchýř, močová trubice).
 • Kůže: Funkce kůže, stavba kůže, kožní deriváty (rohové deriváty, kožní žlázy).
 • Pohlavní soustava: Funkce, principy tvorby pohlavních buněk (gametogeneze). Funkce a anatomický přehled mužského pohlavního systému. Funkce a anatomický přehled ženského pohlavního systému (menstruační a ovariální cyklus, oplození, těhotenství).
 • Endokrinní systém: Principy látkového řízení ve srovnání s řízením nervovým, přehled endokrinních žláz a jejich funkcí.
 • Cévní soustava: Tělní tekutiny. Stavba a funkce krve, krevní skupiny. Funkce a anatomický přehled cévního systému (srdce, krevní cévy, malý krevní oběh, velký krevní oběh).
 • Mízní soustava: Funkce a anatomický přehled (mízní cévy, brzlík, slezina). Imunita.
 • Nervová soustava: Principy funkce nervové soustavy (reflex, reflexní oblouk, stres), anatomický popis (centrální nervový systém a periferní nervový systém).
 • Smyslové orgány: Funkce a anatomický přehled (čichové, chuťové, zrakové a sluchové ústrojí).
 • Ontogeneze člověka: Prenatální ontogeneze (embryonální a fetální fáze). Postnatální ontogeneze (přehled a základní charakteristika jednotlivých etap).
 • Fylogeneze člověka a jeho předků: Základní rozdíly mezi lidoopy a člověkem. Stručný přehled evolučního vývoje člověka a jeho předků (australopitékové, ardipitékové).

Obecná biologie
+

 • Molekulární základy dědičnosti: Struktura a funkce nukleových kyselin, genetický kód, gen, replikace, transkripce, translace, exprese genetické informace, regulace genové exprese.
 • Genetika buňky: Genetická informace prokaryotické a eukaryotické buňky, meióza a mitóza.
 • Genetika mnohobuněčného organismu: Mendelovy zákony, genové interakce, Morganovy zákony, vazba genů, typy chromozového určení pohlaví, dědičnost znaků vázaných na pohlaví.
 • Genetická proměnlivost: Faktory podmiňující proměnlivost organismů, typy mutací, příčiny vzniku a následků mutací.
 • Genetika populací: Genetické zákonitosti v autogamické a panmiktické populaci, Hardyho-Weinbergův zákon, příbuzenské křížení.
 • Genetika člověka: Metody výzkumu genetiky člověka, dědičné choroby, lékařská genetika.

Ekologie a ochrana přírody
+

 • Základní ekologické pojmy.
 • Vzájemné ekologické vztahy mezi organismy.
 • Ekologické vztahy mezi organismy a prostředím.
 • Ochrana přírody

Veškeré informace jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení – a to v kapitole 2.3.13.

Vzorový test přijímacího řízení

Přijímací zkouška Vám může být prominuta, pokud splňujete následující kritéria, cituji z podmínek pro přijetí:

Přijímací zkouška může být prominuta při doložení vysoce kvalitních výsledků v olympiádách přírodovědných oborů (umístění na prvních třech místech krajských kol, úspěšný řešitel celostátního kola) nebo na základě doložení vysoce kvalitních výsledků středoškolské odborné činnosti (umístění na prvních třech místech krajských, či celostátních kol).

Žádost o prominutí přijímací zkoušky můžete poslat na mail , stačí do e-mailu napsat žádám o prominutí přijímací zkoušky z biologie, uvést své univerzitní a oborové číslo (obojí je v e-přihlášce) a přiložit naskenovaný doklad prokazující splnění podmínky pro prominutí přijímací zkoušky. Tento doklad následně bude předán k posouzení přijímací komisi a o výsledku budete informováni e-mailem.

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na vedoucího studijního oddělení naší Přírodovědecké fakulty Mgr. Davida Kožušníka.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 04. 2024