Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Bohumír Lojkásek


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
místnost, podlaží, budova: M 227, budova M
funkce:pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, prezenční forma)
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2319
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1972 – 1976Pedagogická fakulta Ostrava, obor přírodopis–základy zemědělské výroby, Mgr. Diplomová práce: Hnízdní bionomie vybraných druhů ptáků v lužním lese u Polanky nad Odrou.
1978 – 1985Univerzita Karlova, obor Systematická biologie a ekologie, Mgr. Diplomová práce: Růst ryb ve vodárenských nádržích Šance a Morávka.
1986Univerzita Karlova, RNDr., obor zoologie obratlovců.
1991 – 1995Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, externí vědecká aspirantura, CSc.. Disertační práce: Ichtyocenóza vodárenské nádrže Morávka.
2003Univerzita Palackého Olomouc, doc. Habilitační práce: Ichtyofauna říční sítě řeky Odry.

Praxe

1977 – 1988ONV Karviná, odbor školství
1988 – 1991Pedagogická fakulta v Ostravě
1991 – dosudOstravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie

Vzkumné pojekty

1997 – 2000Rybí společenstva parmového pásma – základ diverzity ichtyofauny České republiky. GAAV ČR č. A 6087704.
1999 – 2003Geografické a ekologické změny prostředí a struktur průmyslových krajin. ČEZ: J09/98: 17300002 MŠMT ČR
2000 – 2002Vliv predace vydry říční (Lutra lutra) na rybí obsádku vodních toků v rybniční oblasti. GAČR č. 206/000824
2001 – 2004Typy ichtyocenóz a biotická integrita toků v návaznosti na „zdraví“ říčních systémů v České republice. GAAV ČR č. A 6093105.
2006 – 2009Biologicko–ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků. Grantová služba LČR,s.p.
2007 – 2010Biologické a ekologické nároky ryb – určující faktory funkčnosti rybích přechodů. Projekt VaV SPII2d1/9/07 Projevy antropogenních tlaků ve struktuře rybích společenstev tekoucích vod a predikce jejich vývoje. Projekt VaV SPII2d1/08, DÚ II. 2.

Vybrané odborné publikace

LOJKÁSEK B., 2000: Moravská brána ( kap. 7.1) 100 %, Ostravská pánev ( kap. 7.2 ) 20%, Mapa bioindikátorů – ryby ( B 4 ). In Rast G., Obrdlík P., Nieznianski P.,( eds. ): Atlas niv Odry, Oder – Auen – Atlas. WWF Deutschland – Auen – Institut.
LOJKÁSEK B., LUSK S., HALAČKA K., 2000: Fish communities in the drainage area of the Osoblaha river and the effect of the 1997 Flood. Czech Journal of Animal science,45:229 – 236.
LOJKÁSEK, B., LUSK , S., HALAČKA, K., LUSKOVÁ, V., 2004: Fish Communities in Poodří Protected Landscape Area (the Odra River Basin).Czech Journal of Animal Science. 49, s.121–130.
LOJKÁSEK, B., LUSK , S., 2004: Ichtiofauna dorzecza gornego biegu Odry na terenie Republiki Czeskiej. Archives of Polisch Fischeries. Ochrona ryb i wedkarskie zagospodarowanie zlewni Wisly i Odry, sv.Suppl.2, s.73–90.
LOJKÁSEK, B., 2004: Ichtyologická studie Moravskoslezského kraje. Depon In.: Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 57 s.
LOJKÁSEK, B., LUSK , S., HALAČKA, K., LUSKOVÁ, V., DROZD, P., 2005: The Impact of the Extreme Floods in July 1997 on the Ichthyocenosis of the Oder Catchment Area (Czech Republic). Hydrobiologia, 548, s.11–22.
PIECUCH, J., LOJKÁSEK, B., LUSK, S., MAREK, T., 2007: Spawning migration of brown trout, Salmo trutta in the Morávka Reservoir. Folia Zoologica. roč. 56, sv. 6, s. 201–212. ISSN 0139–7893.
LOJKÁSEK, B., KLIMENTOVÁ, M., LUSK, S., MYŠKOVÁ, I., 2011: Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) v ichtyocenozách horských toků Beskyd na příkladu povodí Ostravice. Acta Musei Beskidensis, roč. 3, s. 145–163.
MAREŠOVÁ, E., LUSKOVÁ, V., LOJKÁSEK, B., 2012 Hybridization between Cottus gobio and Cottus poecilopus in the Odra River drainage basin (Czech Republic). BIOLOGIA. sv. 67, s. 788–795.
BARAN, R., KUBEČKA, J., KUBÍN, M., LOJKÁSEK, B., MRKVIČKA, T., RICARD, D., RULÍK, M., 2015: Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Rožnovská Beˇcva River, Czech Republic. Journal of Fish Biology, sv. 86, s. 805–811

Monografie

LOJKÁSEK, B., 2000: Mapa bioindikátorů–ryby (B4). In RAST G., OBRDLÍK P.,NIEZNIANSKI P.,(eds.): Atlas niv Odry 2000: Mapové přílohy B1–9,C1–52. WWF Deutschland–Auen–Institut. 1. vyd. Spolková republika Německo, WWF Deutschland–Auen–Institut, 2000. 103 pp.ISBN 3–00–007314–0.
LUSK, S., HARTVICH, P., LOJKÁSEK, B., 2014: Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků. 1. vyd. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 254 s. ISBN 978–80–87437–77–3.

Normy

LUSK, S., LUSKOVÁ, V., HARTVICH, P., LOJKÁSEK, B., FREMROVÁ, L., KAŇKOVSKÝ, P., LÍDLOVÁ D., SOKOL J., 2011: Zprůchodňování migračních barier rybími přechody. Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2321. Hydroprojekt CZ a.s., Praha.27 s.
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub