OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Bohumír Lojkásek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
místnost, podlaží, budova: M 227, budova M
funkce:
obor činnosti:pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, prezenční forma)
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2319
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1972 – 1976Pedagogická fakulta Ostrava, obor přírodopis–základy zemědělské výroby, Mgr. Diplomová práce: Hnízdní bionomie vybraných druhů ptáků v lužním lese u Polanky nad Odrou.
1978 – 1985Univerzita Karlova, obor Systematická biologie a ekologie, Mgr. Diplomová práce: Růst ryb ve vodárenských nádržích Šance a Morávka.
1986Univerzita Karlova, RNDr., obor zoologie obratlovců.
1991 – 1995Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, externí vědecká aspirantura, CSc.. Disertační práce: Ichtyocenóza vodárenské nádrže Morávka.
2003Univerzita Palackého Olomouc, doc. Habilitační práce: Ichtyofauna říční sítě řeky Odry.

Praxe

1977 – 1988ONV Karviná, odbor školství
1988 – 1991Pedagogická fakulta v Ostravě
1991 – dosudOstravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie

Vzkumné pojekty

1997 – 2000Rybí společenstva parmového pásma – základ diverzity ichtyofauny České republiky. GAAV ČR č. A 6087704.
1999 – 2003Geografické a ekologické změny prostředí a struktur průmyslových krajin. ČEZ: J09/98: 17300002 MŠMT ČR
2000 – 2002Vliv predace vydry říční (Lutra lutra) na rybí obsádku vodních toků v rybniční oblasti. GAČR č. 206/000824
2001 – 2004Typy ichtyocenóz a biotická integrita toků v návaznosti na „zdraví“ říčních systémů v České republice. GAAV ČR č. A 6093105.
2006 – 2009Biologicko–ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků. Grantová služba LČR,s.p.
2007 – 2010Biologické a ekologické nároky ryb – určující faktory funkčnosti rybích přechodů. Projekt VaV SPII2d1/9/07 Projevy antropogenních tlaků ve struktuře rybích společenstev tekoucích vod a predikce jejich vývoje. Projekt VaV SPII2d1/08, DÚ II. 2.

Vybrané odborné publikace

LOJKÁSEK B., 2000: Moravská brána ( kap. 7.1) 100 %, Ostravská pánev ( kap. 7.2 ) 20%, Mapa bioindikátorů – ryby ( B 4 ). In Rast G., Obrdlík P., Nieznianski P.,( eds. ): Atlas niv Odry, Oder – Auen – Atlas. WWF Deutschland – Auen – Institut.
LOJKÁSEK B., LUSK S., HALAČKA K., 2000: Fish communities in the drainage area of the Osoblaha river and the effect of the 1997 Flood. Czech Journal of Animal science,45:229 – 236.
LOJKÁSEK, B., LUSK , S., HALAČKA, K., LUSKOVÁ, V., 2004: Fish Communities in Poodří Protected Landscape Area (the Odra River Basin).Czech Journal of Animal Science. 49, s.121–130.
LOJKÁSEK, B., LUSK , S., 2004: Ichtiofauna dorzecza gornego biegu Odry na terenie Republiki Czeskiej. Archives of Polisch Fischeries. Ochrona ryb i wedkarskie zagospodarowanie zlewni Wisly i Odry, sv.Suppl.2, s.73–90.
LOJKÁSEK, B., 2004: Ichtyologická studie Moravskoslezského kraje. Depon In.: Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 57 s.
LOJKÁSEK, B., LUSK , S., HALAČKA, K., LUSKOVÁ, V., DROZD, P., 2005: The Impact of the Extreme Floods in July 1997 on the Ichthyocenosis of the Oder Catchment Area (Czech Republic). Hydrobiologia, 548, s.11–22.
PIECUCH, J., LOJKÁSEK, B., LUSK, S., MAREK, T., 2007: Spawning migration of brown trout, Salmo trutta in the Morávka Reservoir. Folia Zoologica. roč. 56, sv. 6, s. 201–212. ISSN 0139–7893.
LOJKÁSEK, B., KLIMENTOVÁ, M., LUSK, S., MYŠKOVÁ, I., 2011: Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) v ichtyocenozách horských toků Beskyd na příkladu povodí Ostravice. Acta Musei Beskidensis, roč. 3, s. 145–163.
MAREŠOVÁ, E., LUSKOVÁ, V., LOJKÁSEK, B., 2012 Hybridization between Cottus gobio and Cottus poecilopus in the Odra River drainage basin (Czech Republic). BIOLOGIA. sv. 67, s. 788–795.
BARAN, R., KUBEČKA, J., KUBÍN, M., LOJKÁSEK, B., MRKVIČKA, T., RICARD, D., RULÍK, M., 2015: Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Rožnovská Beˇcva River, Czech Republic. Journal of Fish Biology, sv. 86, s. 805–811

Monografie

LOJKÁSEK, B., 2000: Mapa bioindikátorů–ryby (B4). In RAST G., OBRDLÍK P.,NIEZNIANSKI P.,(eds.): Atlas niv Odry 2000: Mapové přílohy B1–9,C1–52. WWF Deutschland–Auen–Institut. 1. vyd. Spolková republika Německo, WWF Deutschland–Auen–Institut, 2000. 103 pp.ISBN 3–00–007314–0.
LUSK, S., HARTVICH, P., LOJKÁSEK, B., 2014: Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků. 1. vyd. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 254 s. ISBN 978–80–87437–77–3.

Normy

LUSK, S., LUSKOVÁ, V., HARTVICH, P., LOJKÁSEK, B., FREMROVÁ, L., KAŇKOVSKÝ, P., LÍDLOVÁ D., SOKOL J., 2011: Zprůchodňování migračních barier rybími přechody. Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2321. Hydroprojekt CZ a.s., Praha.27 s.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
ANTVLHodnocení antropogenních vlivů na ŽP
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
FSTCVCvičení z fylogeneze a systému strunatců
FSTSBFylogeneze a systém strunatců
FYLSTFylogeneze a systém strunatců
ICHTYIchtyologie
OBRCRObratlovci České republiky
OBRCSObratlovci České republiky
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SZSBBČást SZZ: Botanika a protistologie
SZSBEČást SZZ: Ekologie
SZSBOČást SZZ: Obecná biologie
SZSBZČást SZZ: Zoologie a antropologie
SZZK7Část SZZ: Biologie
SZZ10Část SZZ: Biologie s didaktikou
TECV3Terénní cvičení z biologie 3
XANTVHodnocení antropogenních vlivů na ŽP
XBIORRevitalizace, rekultivace a biodegradace
XFSTSSystém a ekologie strunatců
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YFYSTFylogeneze a systém strunatců
ZOOGEZoogeografie
6ICHTIchtyologie
7BAPRBakalářská práce
7BISCBiodiverzita strunatců (cvičení)
7BISGBiodiverzita strunatců (cvičení)
7DIPRDiplomová práce
7ICHTIchtyologie
7OBCRObratlovci ČR
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7TEC3Terénní cvičení 3
ZBTKEBiota v krajině
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2


AutorNázev práceTypRok
Klikáčová VěraDynamika populací vybraných druhů fauny v Čecháchdiplomová 2015 
Vrtěl PetrIchtyocenóza vodní nádrže Kružberk jako ukazatel aktuálního ekologického stavudiplomová 2015 
Zástěrová AdélaMorfologická variabilita slezské populace Apodemus agrariusdiplomová 2014 
Zbytovská VendulaDynamika populací vybraných druhů fauny Moravy, Slezska a Východních Čechdiplomová 2014 
Zikmundová AlenaVnitřní morfologie a fyziologie spirální řasy recentních Elasmobranchii a možnosti aplikace na materiál fosilních koprolitůdiplomová 2013 
Klimentová MonikaMigrace a vybrané populační parametry vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus Heckel1837) v horských bystřinách Beskyddiplomová 2012 
Křížek MartinRůst plotice obecné(Rutilus rutilus;L.,1758) ve vodní nádrži Kružberkdiplomová 2011 
Doležálková MarieMezidruhový přenos mitochondriální DNA zprostředkovaný nemendelovskými hybridy: příklad vodních skokanů západního Palearktudiplomová 2010 
Medzihorský VladimírMikrohabitatová selekcia lesných druhov hlodavcov (Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus)diplomová 2010 
Michálková JanaOrnitocenózy polního prostředí Novojičínskadiplomová 2010 
Domanská SoňaRozšíření komplexu vodních skokanů Pelophylax esculentus v Evropědiplomová 2009 
Ľuptovcová TeréziaZnečistenie ovzdušia košického regiónudiplomová 2009 
Molitor PatrikDravci Hlučínské pahorkatinydiplomová 2009 
Řezníčková JanaVliv druhové skladby a gynogeneze na diverzitu hybridních biotypů sekavcovitých ryb rodu Cobitis: příklad z hybridní zóny dolního Dunajediplomová 2009 
Sekaninová MichaelaSpolečenstvo ptáků zemědělsky využívaného území v Podbeskydské pahorkatinědiplomová 2009 
Szkanderová KateřinaŘeka Lomná a její přítoky jako biokoridor pro hydrobiontydiplomová 2009 
Janová KateřinaVliv vakcinace lišek na výskyt vztekliny u obratlovců České republikydiplomová 2008 
Chrudina RobertPopulace vydry říční (Lutra lutra) v podélném profilu řeky Odrydiplomová 2007 
Hejduková RomanaKolibříci (čeleď Trochilidae) ve sbírkách Slezského zemského muzeadiplomová 2007 
Janošková LucieOrnitocenózy parku Komenského sady v Ostravědiplomová 2007 
Kawuloková JanaVodní ptáci na rybnících v Jistebníkudiplomová 2007 
Pavlíková KateřinaVybrané parametry populace jelce proudníka Leuciscus leuciscuc (Linnaeus, 1758) v řece Ondřejnicidiplomová 2007 
Valová OlgaVybrané ekologické parametry populace jelce tlouště Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) v řece Ondřejnicidiplomová 2007 
Adamičková VeronikaRůst cejna velkého Abramis brama (Linnaeus, 1758) ve vodní nádrži Kružberkdiplomová 2006 
Březinová PavlaPopulace plotice obecné Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) ve vodní nádrži Morávkadiplomová 2006 
Klvaňová HanaVybrané populace okouna říčního Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 ve vodárenské nádrži Morávkadiplomová 2006 
Tomalík PavelPtáci albrechtičských rybníkůdiplomová 2006 
Širuček JiříVývoj početnosti lososovitých ryb v povodí Odry. Návrh řešení aktuálních problémů na příkladu ČRS MO Frýdek-Místek.bakalářská 2017 
Honová EliškaPůvodní druhy ryb České republiky ve sbírkách vzdělávacích institucí Moravskoslezského krajebakalářská 2014 
Faldík AlešSlunka obecná Leucaspius delineatus (Heckel 1843) v moravské části povodí Odrybakalářská 2013 
Fialová LuciePopulace skokana štíhlého v CHKO Poodříbakalářská 2013 
Poljaková MichaelaPlšík lieskový - veľká neznáma Slovenskej a Českej republikybakalářská 2013 
Řezníčková AdélaDenzita, disperze a biotopové nároky populace bobra evropského (Castor fiber L.) v nivě Moravy v úseku mezi městy Otrokovice ? Uherské Hradištěbakalářská 2013 
Kamínková JitkaVýskyt rysa ostrovida Lynx lynx( Linnaeus, 1758) ve vybraných lokalitách Vsetínských a Hostýnských vrchůbakalářská 2012 
Vrtěl PetrPodoustev říční Vimba vimba Linnaeus, 1758 v povodí řek Moravy a Odry.bakalářská 2012 
Zástěrová AdélaMorfometrické chrakteristiky populací myšice temnopásé Apodemus agrarius Pallas 1771 ve vybraných lokalitách České republikybakalářská 2012 
Zbytovská VendulaDynamika populací vybraných druhů fauny v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Klimentová MonikaPopulace vranky pruhoploutvé ve vodních tocích Beskydbakalářská 2010 
Turoň Tomášřeka Olše v územním systému ekologické stabilitybakalářská 2010 
Zikmundová AlenaParyby ve sbírkách muzejí České republikybakalářská 2010 
Baran RomanHabitátová preference ryb v antropogenně silně zatíženém úseku řeky Ostravicebakalářská 2009 
Chovančíková JanaSvádí tahové cesty obojživelníků umělé podchody pod komunikacemi? Příklad z obce Trnávkabakalářská 2009 
Bílá MichaelaMonitoring obojživelníků, tahových cest a migrační bariéry: Přívratské rybníkybakalářská 2008 
Doležálková MariePopulace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na vrchu Kožnábakalářská 2008 
Křížek MartinProstorová distribuce juvenilních ryb v řece Ostravici na území města Ostravybakalářská 2008 
Majtánová ZuzanaRozmnožování skokanů štíhlých v komplexu tůní severozápadní části Suchdolského lesa, CHKO Poodříbakalářská 2008 
Staníková DenisaSouhrn recentních poznatků o čolku karpatském (Triturus montandoni Boulenger, 1880)bakalářská 2008 
Šifrová HelenaPoznatky o výskytu ještěrek čeledi Lacertidae na Ostravsku a jejich vybraných parazitůbakalářská 2008 
Baňasová ZuzanaZjazdovky na území Národného parku Slovenský raj vo vzťahu k ochrane prírodybakalářská 2007 
Cajsbergerová HanaVliv vodního díla Slezská Harta na jakost vody vodárenské nádrže Kružberkbakalářská 2007 
Dobeš AntonínPŘÍSPĚVEK K LOVNÉ AKTIVITĚ MOTÁKA POCHOPA (CIRCUS AERUGINOSUS) NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH CHKO POODŘÍbakalářská 2007 
Domanská SoňaPoznatky k rozšíření vodních skokanů komplexu Rana esculenta v České republicebakalářská 2007 
Gallová BarboraPrůchodnost krajiny pro savce v oblasti Rožnovské brázdybakalářská 2007 
Králíková VeronikaVodní ptáci zvolených prostředí Karvinskabakalářská 2007 
Ľuptovcová TeréziaZnečistenie ovzdušia žilinského regiónubakalářská 2007 
Medzihorský VladimírMikrohabitatová selekce lesních druhů drobných savců (Apodemus flavicolis, Clethrionomys glareolus, Sorex araneus)bakalářská 2007 
Mikolášová EvaSpolečenstvo ptáků polního prostředí Podbeskydské pahorkatinybakalářská 2007 
Szkanderová KateřinaŘeka Lomná jako biokoridor pro vodní živočichybakalářská 2007 
Šebestová ŠárkaSpolečenstvo ptáků v zemědělsky využívaném území Hlučínskabakalářská 2007 
Válová PetraVodní ptáci vybraných vodních nádrží olomoucka a prostějovskabakalářská 2007 
Volná LenkaSpolečenstvo ptáků polního prostředí Ostravskabakalářská 2007 
Watzlawiková TerezieVodní ptáci nivy Opavy a blízkého okolíbakalářská 2007 
Baláž MarianRůst okouna říčního (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) ve vodárenské nádrži Kružberkbakalářská 2006 
Havlíčková KateřinaZimní rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) v Oblasti Králického Sněžníkubakalářská 2006 
Hlaváčová ZuzanaSrovnání vývoje populace vlka (Canis lupus) na území České republiky - historie a současnostbakalářská 2006 
Indrová LenkaPopulace kosa černého, drozda zpěvného a pěnkavy obecné v souvislosti s výskytem puštíka obecnéhobakalářská 2006 
Janová KateřinaVliv vakcinace lišek na výskyt vzteklinybakalářská 2006 
Makovičková PetraSjezdovky na území CHKO Moravskoslezských Beskyd ve vztahu k ochraně přírodybakalářská 2006 
Měráková EvaStruktura populací vodních skokanů (komplex Rana esculenta) na Severní Moravě (v oblasti Nízkého Jeseníku): morfologie, analýza ploidie, hustota populacebakalářská 2006 
Pluháček DavidVybrané charakteristiky populace hrouzka obecného Gobio gobio (Linnaeus, 1758) ve vodní nádrži Morávkabakalářská 2006 
Řezníčková JanaMetody pozorování a značení obojživelníků v terému: teorie a praxebakalářská 2006 
Čajka DaliborPopulace ouklejky pruhované (Alburnoides bipunctatus) v řece Bečvěbakalářská 2005 
Pernická EliškaAvipoxvirové infekce u volně žijících ptáků v Moravskoslezském krajibakalářská 2005 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub