Okruhy k přijímacím zkouškám

Bc. CHEMIE

Obecná chemie

 • Základní názvosloví anorganických a organických sloučenin.
 • Atom. Základní vlastnosti atomu – atomové jádro, elektronový obal, pravidla zaplňování elektronových orbitalů.
 • Chemická vazba. Typy vazeb – nepolární, polární, iontová, vazba jednoduchá a násobná. Slabé vazebné interakce – vodíková vazba a Van der Waalsovy síly.
 • Chemické reakce a chemické rovnice, úprava chemických rovnic. Základy termochemie, chemické kinetiky a chemických rovnováh.
 • Teorie kyselin a zásad. Autoprotolýza vody, pH, indikátory. Síla kyselin a zásad. Hydrolýza soli.

Základy anorganické chemie

 • Vodík, kyslík, peroxid vodíku. Chemie s-prvků: kovy alkalických zemin, alkalické kovy. Chemie p-prvků. Chemie d-prvků. Základní poznatky f-prvků.
 • Základy organické chemie a biochemie
 • Typy vzorců. Klasifikace sloučenin. Uhlovodíky. Deriváty uhlovodíků. Základní heterocyklické sloučeniny.
 • Vitamíny, hormony, lipidy, sacharidy, bílkoviny, enzymy, nukleové kyseliny. Základy látkových metabolismů (fotosyntéza, metabolismus sacharidů, bílkovin a lipidů).

Výpočty

 • Výpočet z chemického vzorce, výpočet z chemické rovnice, výpočet pH, vyjadřování složení roztoků.
 • Všechny okruhy vycházejí z úrovně znalostí získaných při studiu na střední škole (gymnázium).

nMgr. CHEMIE

Klasická analytická chemie

 • Důkazové reakce
 • Volumetrická stanovení
 • Gravimetrie
 • Výpočty výsledků stanovení

Elektroanalytické metody

 • Nernst-Petersova rovnice, elektrody
 • Potenciometrie, konduktometrie, elektrogravimetrie, coulometrie, voltametrie/polarografie
 • Výpočty výsledků stanovení

Spektrální metody

 • Lambert-Beerův zákon
 • Atomová absorpční a atomová emisní spektrometrie
 • UV-VIS spektrometrie, vibrační spektrometrie, NMR spektrometrie
 • Výpočty stanovení

Separační analytické metody

 • Plynová a kapalinová chromatografie, elektromigrační metody, hmotnostní spektrometrie

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 01. 2022