Studentská vědecká konference PřF OU 2013

Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě, konaná pod záštitou děkanky PřF OU doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., se letos uskutečnila dne 7. května v prostorách budovy PřF OU ve Slezské Ostravě na ulici Chittussiho.

Již tradičně byl zájem o účast na této konferenci velký jak z řad studentů naší fakulty, tak z jiných škol - a to nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Svoje práce prezentovalo téměř 100 účastníků v celkem 8 sekcích:

 • Biologie a ekologie
 • Didaktika přírodních věd
 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Fyzika
 • Chemie a příbuzné obory
 • Informatika
 • Matematika
 • Sociální geografie a regionální rozvoj

V každé sekci byly dvě osvědčené kategorie: „Věda je zábava“, která je určená studentům bakalářských oborů a středoškolákům a „Věda má budoucnost“, určená pro studenty magisterského a doktorského studia.

Úvodní slovo na slavnostním zahájení konference měl nejen proděkan pro vědu a vnější vztahy PřF OU doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D., ale také pan prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů OU prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Partnerem SVK PřF OU 2013 byl Magistrát města Ostravy, který daroval drobné dárky pro všechny účastníky SVK a v jednotlivých sekcích byly partnerem tyto společnosti: Eppendorf, BioTech a.s., Olympus s.r.o. (Biologie a ekologie), Bruker s.r.o., Chromservis s.r.o. a Merck Millipore (Chemie a příbuzné obory) a Tieto (Informatika). Sponzorům děkujeme!

Děkujeme taktéž všem zúčastněným studentům, členům organizačního a vědeckého výboru i členům komisí v jednotlivých sekcích a také studentům dobrovolníkům, kteří v jednotlivých sekcích organizačně pomáhali.

SVK PřF OU 2013 byla opět úspěšná, účastníci vypadali spokojeně, takže se těšíme zase na příští ročník!

Příspěvky ze SVK PřF OU 2013 jsou k dispozici v podobě interaktivního sborníku na http://konference.osu.cz/svk/sbornik2013.

Ing. Beáta Kapošváry, organizační výbor SVK

Web konference: http://konference.osu.cz/svk


Registrace, zahájení SVK a raut

SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2013 - Registrace, zahájení SVK a raut

Sekce Biologie a ekologie

V kategorii „Věda je zábava“ bylo prezentováno deset příspěvků, které měly vysokou úroveň. V této kategorii vzhledem k pestrosti řešených témat nebylo udělováno 1., 2. a 3. místo, ale byly ohodnoceny 3 příspěvky (poukazy na literaturu v knihkupectví Academia ve výši 500 Kč):

 • Martin Kovačík (Střední průmyslová škola akademika Heyrovského): Výskyt lilie zlatohlavé v přírodní rezervaci Rezavka
 • Žaneta Andlová (katedra biologie a ekologie PřF OU): Kolonizace pevných materiálů vláknitými houbami s ohledem na jejich biodegradaci
 • Veronika Dorňáková (katedra biologie a ekologie PřF OU): Použití houby Dichomitus squalens k degradaci barviv v reaktoru typu rotačního biologického kontraktoru

V kategorii „Věda má budoucnost“ bylo prezentováno dvacet příspěvků, včetně externích (Mendlova univerzita v Brně, Universita Konstanta Filosova v Nitre, Univerzita Pardubice). Ohodnoceno bylo 5 příspěvků (poukazy na literaturu v knihkupectví Academia ve výši 1000 Kč):

 • Romana Petrželová (katedra biologie a ekologie PřF OU): Předběžné zhodnocení variability flavonoidů dvou druhů rodu Orthotrichum (Bryophyta)
 • Veronika Dvořáková (katedra biologie a ekologie PřF OU): Adaptace kráčivých končetin krabů asociovaných s korály
 • Pavlína Šlosarčíková (katedra biologie a ekologie PřF OU): Interakce houby Irpex lacteus s bakterií Escherichia coli a její vliv na dekolorizaci barviva RBBR
 • Kateřina Hoňková (Lékařská fakulta OU): Analýza mikrojader u lidských plicních fibroblastů
 • Barbora Chvátalová (katedra biologie a ekologie PřF OU): Strukturní analýza p53-vazebné sekvence v superhelikální a lineární DNA

Sponzory této sekce byly firmy Eppendorf (dr. Jana Zrůstová se zúčastnila konference prostřednictvím prezentace výrobků firmy Eppendorf), BioTech a.s. a Olympus s.r.o.

Členy hodnotící komise byli doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. a doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc., vědecký výbor sekce Biologie a ekologie

SVK PřF OU 2013 - Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2013 - Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2013 - Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2013 - Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2013 - Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2013 - Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2013 - Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2013 - Biologie a ekologie

Sekce Didaktika přírodních věd

Původně se do této sekce přihlásilo čtrnáct zájemců, ale z důvodů nemoci a dalších bylo prezentováno “jen” deset příspěvků, a to z oblasti matematiky, fyziky, biologie a informatiky. Konkrétně v této sekci jsme se opět setkali s malým zájmem z řad studentů kateder PřF OU a jiných univerzit z ČR, ale radost nám udělali účastníci ze zahraničí (již tradičně studenti a doktorandi UKF z Nitry). Ve větší míře se v tomto roce zúčastnili také doktorandi z praxe. Pro ilustraci bohatě tématických okruhů v rámci sekce uvádíme názvy některých příspěvků: Manipulačné aktivity zamerané na rozvoj geometrického myšlenia, Praktické znalosti přírodnin současných studentů gymnázií, HTML5 ve výuce, Gardnerova teorie ve výuce matematiky, Badatelsky zaměřené úlohy s využitím ICT – fotometrie.

Všechny prezentované příspěvky doprovázela bohatá diskuse z řad studentů - účastníků sekce, didaktiků i hostů. Myslíme si, že všechna vystoupení byla zajímavá a inspirativní napříč všemi obory. Bylo patrné, že prezentující se na svá vystoupení v rámci SVK připravili velmi zodpovědně. Věříme, že i další ročník SVK bude probíhat ve stejném duchu, ale také s větším počtem studentů kateder PřF OU v Ostravě a jiných vysokých škol.

doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D., vědecký výbor sekce Didaktika přírodních věd
PaedDr. Svatava Kubicová, CSc., organizační výbor sekce Didaktika přírodních věd

SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2013 - Didaktika přírodních věd

Sekce Fyzická geografie a geoekologie

Této sekce se letos zúčastnil dosud nejvyšší počet účastníků - osm. Je tak potěšující fakt, že v posledních letech postupně dochází k nárůstu zájmu studentů o tuto akci. Letos se soutěžilo pouze v kategorii „Věda má budoucnost“. Příspěvky hodnotila komise ve složení dr. Monika Mulková (předsedkyně), dr. Radek Dušek, doc. Jan Hradecký, dr. Veronika Smolková a dr. Karel Šilhán.

První místo získal Mgr. Matěj Horáček za příspěvek „Pokus o exaktní vylišování vegetačních stupňů na základě dendrometrických dat na příkladu dubojehličnaté varianty vegetačních stupňů na severní Moravě a Slezsku“. Druhé místo obsadila Mgr. Monika Chudaničová, která vystoupila s příspěvkem „Odpadky – nový datovací prostředek sedimentů?“. A na třetím místě skončil Mgr. Ondřej Turský za prezentaci příspěvku „Využití dendrogeomorfologických analýz listnatých stromů na aktivním sesuvném území obce Skalice“.

prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D., organizační výbor sekce Fyzická geografie a geoekologie

SVK PřF OU 2013 - Fyzická geografie a geoekologie
SVK PřF OU 2013 - Fyzická geografie a geoekologie
SVK PřF OU 2013 - Fyzická geografie a geoekologie
SVK PřF OU 2013 - Fyzická geografie a geoekologie
SVK PřF OU 2013 - Fyzická geografie a geoekologie
SVK PřF OU 2013 - Fyzická geografie a geoekologie
SVK PřF OU 2013 - Fyzická geografie a geoekologie
SVK PřF OU 2013 - Fyzická geografie a geoekologie

Sekce Fyzika

V této sekci se letošního ročníku konference zúčastnilo celkem šest studentů. V kategorii “Věda je zábava" vystoupil student Gymnázia Hladnov se svým příspěvkem, ve kterém nám představil různé typy OLED technologií. V kategorii “Věda má budoucnost” prezentovali výsledky svých prací dvě studentky magisterských oborů Biofyzika a Experimentální biologie a tři doktorandi oboru Biofyzika. Studenti se v prezentacích zabývali vztahem mezi obsahem enzymu Rubisco a koncentrací CO2 v chloroplastech, vlivem různé spektrální kvality záření na fotosyntetický aparát, stanovením antioxidační aktivity rostlin in vitro a využitím hmotnostního spektrometru v analýze fenolických látek rostlin.

Vzhledem k menšímu počtu studentů nebyla letos organizována soutěž o nejlepší příspěvky. Program sekce proběhl v poklidné atmosféře, kdy byl dostatečný čas pro diskusi k jednotlivým příspěvkům.

Děkujeme všem studentům, kteří se konference zúčastnili a také Bc. Zuzaně Markové a Bc. Janě Filipové za pomoc při organizaci.

Mgr. Michal Štroch, Ph.D., organizační výbor sekce Fyzika

SVK PřF OU 2013 - Fyzika
SVK PřF OU 2013 - Fyzika
SVK PřF OU 2013 - Fyzika
SVK PřF OU 2013 - Fyzika
SVK PřF OU 2013 - Fyzika
SVK PřF OU 2013 - Fyzika
SVK PřF OU 2013 - Fyzika
SVK PřF OU 2013 - Fyzika

Sekce Chemie a příbuzné obory

I v letošním roce, tak jako v letech předchozích, se konala Studentská vědecká konference (SVK) v sekci Chemie a příbuzné obory. SVK navazuje na dlouholetou tradici Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) u jejíhož zrodu stál doc. Jiří Kalina.

V letošním roce akci podpořily společnosti (v abecedním pořadí) Bruker s.r.o., Chromservis s.r.o. a Merck Millipore, které věnovaly nejen finanční výhry, ale i velmi zajímavé věcné ceny.

Studentská vědecká konference proběhla ve dvou již tradičních kategoriích. „Věda je zábava“ byla určena pro studenty bakalářského studia a studenty středních škol, kde byli přihlášeni celkem čtyři účastníci. „Vyšší“ kategorií pak byla „Věda má budoucnost“. Této kategorie se zúčastnilo sedm přednášejících.

V kategorii „Věda je zábava“ byly vyhlášeny ceny společností Chromservis a Merck Millipore. Cenu Chromservis (automatickou pipetu Hamilton se sadou špiček) získala přednášející Lucia Pazderová. Dále bylo ještě uděleno čestné uznání Chromservis s drobnými cenami a to Veronice Malé. Knižní odměna (výhra v rámci Ceny společnosti Merck Millipore) putovala k Adamu Pukowiecovi. Všichni ocenění v této kategorii byli z katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Většina přednášejících v této kategorii přednášela poprvé nebo podruhé v životě, ale svého úkolu se zhostili všichni na výbornou.

V kategorii „Věda má budoucnost“ se utkali již ostřílenější studenti ze tří vysokých škol v ČR (Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova Praha a naše Ostravská univerzita). V rámci sekce byly vyhlášeny soutěže o ceny společností Bruker a Merck Millipore, rovněž bylo uděleno jedno čestné uznání firmy Chromservis. První místo v soutěži firmy Bruker získal Tomáš Zelenka (katedra chemie PřF OU), druhé místo připadlo Petře Luňákové z Univerzity Pardubice a třetí místo bylo uděleno Petře Veselé (katedra chemie PřF OU). Knižní odměny v soutěži o Cenu společnosti Merck Millipore byly uděleny Janě Štefelové, Marku Muchovi (oba katedra chemie PřF OU) a Petrovi Samiecovi (Univerzita Karlova). Zvláštní uznání s drobnými dárky od společnosti Chromservis pak získal Bijay Gurung z Univerzity Pardubice.

Všechny přednesené příspěvky v obou kategoriích byly velmi zajímavé a nebojím se říci, že úroveň přednášejících je rovněž vysoká. Velký dík patří firmám, které věnovaly pěkné ceny i upomínkové předměty.

A co příští rok? Pevně věřím, že počet přenášejících bude opět vyšší, že nám firmy zachovají svou přízeň a najdou si opět cestu do naší Ostravy. Děkuji všem!

Mgr. Martin Mucha, Ph.D., organizační výbor sekce Chemie a příbuzné obory

SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2013 - Chemie a příbuzné obory

Sekce Informatika

V této sekci se jednání zúčastnilo se svými příspěvky osm studentů v kategorii „Věda je zábava“ a jeden v kategorii „Věda má budoucnost“. Všechny příspěvky pečlivě posuzovala komise ve složení prof. ing. Radim Farana, CSc., RNDr. Tomáš Sochor, CSc. a Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

V kategorii „Věda je zábava“ své příspěvky představili vedle šesti studentů katedry informatiky a počítačů PřF OU také dva studenti gymnázií. Příspěvky v této sekci komisi potěšily svou relativně vysokou úrovní zpracování i prezentace. Komise navrhla k ocenění stipendiem dva studenty, a to v tomto pořadí:

 1. Radek Sabacký
 2. Jan Pařenica

V kategorii „Věda má budoucnost“ byl prezentován pouze jediný příspěvek (druhý přihlášený autor se nedostavil), nicméně pro jeho vysokou odbornou úroveň byl i přes chybějící konkurenci doporučen jeho autor Petr Hurtík také na ocenění stipendiem. Jeho práce zaměřená na automatizované zpracování digitálního obrazu, zejména vyhledávání překryvů a spojování obrázků, si pro svou kvalitu takové ocenění plně zaslouží.

V ročníku 2013 se počet účastníků sekce Informatika proti roku 2012 mírně snížil, nicméně odborná úroveň příspěvků byla srovnatelná.

doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc., organizační výbor sekce Informatika

SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika
SVK PřF OU 2013 - Informatika

Sekce Matematika

Ráno 7. května v den konání SVK počasí nevypadalo vůbec přívětivě a před slavnostním zahájením akce se dokonce spustil silný déšť. V tu dobu jsme již ale všichni byli usazeni na správných učebnách a byli připraveni vyslechnout zajímavé příspěvky. Jednání sekcí tak mohlo začít. Během dopoledne se počasí umoudřilo a o přestávce už atriem budovy Přírodovědecké fakulty OU na Hladnově prosvítalo slunce. V letošním roce se sekce matematiky zúčastnili čtyři studenti - z nich jedna studentka v kategorii „Věda je zábava“ a tři studenti v kategorii „Věda má budoucnost“.

Jako první vystoupila studentka bakalářského studia PřF Univerzity Palackého v Olomouci Lucie Kreuzigerová, která ve svém krátkém příspěvku v rámci kategorie „Věda je zábava“ ukázala využití simulace na zajímavé konkrétní úloze z teorie pravděpodobnosti a to na úloze o setkání, jejíž početní řešení je poměrně obtížné. Šlo o to určit pomocí simulací pravděpodobnost jevu, že nedojde k setkání dvou až N osob (spolubydlících) v koupelně. Zjistila, že simulace jsou schopny pro 1000 opakování (dnů) poskytovat přibližně správné hodnoty těchto pravděpodobností.

Následovala prezentace doktorandky Mgr. Lenky Plohákové, týkající se teoretických možností zobecnění Hahnovy-Banachovy věty. Je známa spíše algebraická verze této věty, která se formuluje pro vektorové prostory nad tělesem reálných čísel. Autorka pomocí speciální volby tvaru sublineárního zobrazení vystupujícího v univerzální větě o alternativě vyvodila nové zobecnění Hahnovy-Banachovy věty. Z dřívějších výsledků je známo jiné zobecnění této věty vycházející z Daxovy věty. V příspěvku bylo ukázáno, že obě tato zobecnění spolu souvisí a že získané nové zobecnění je navíc zobecněním dřívějšího zobecnění.

Dále vystoupila studentka navazujícího studia aplikované matematiky Bc. Lucie Schaynová, která ve své prezentaci ukázala možnost použití teorie řízení při projektu stavby domu. Cílem bylo optimalizovat pořadí jednotlivých organizačně provázaných činností a stanovit dobu výstavby domu. Bylo provedeno srovnání výsledků získaných metodou CPM (Critical Path Method), která se využívá pro deterministicky ohodnocené projekty, s výsledky získanými metodou PERT (Program Evaluation and Review Technique), která se zase využívá pro stochasticky ohodnocené projekty. Konkrétními výsledky bylo stanovení přesné doby ukončení projektu a určení pravděpodobnosti ukončení projektu v určitém čase.

Jako poslední vystoupil doktorand Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě Ing. František Zapletal s poutavě podanou prezentací na téma Systém ETS (emissions trading systém) EU a jeho dopady na průmyslové podniky v ČR, která již tematicky náležela spíše do oblasti ekonomických aplikací.

Hodnotící komise ve složení dr. David Bartl, dr. Martin Swaczyna, dr. Jan Šustek a dr. Petr Volný (VŠB-TU) se dohodla na následujícím pořadí soutěžících příspěvků: první místo Ing. František Zapletal, druhé místo Mgr. Lenka Ploháková a třetí místo Bc. Lucie Schaynová. Po přestávce pak byly v sekci Matematika vyhlášeny výsledky a soutěžícím předány pamětní diplomy.

RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D., organizační výbor sekce Matematika

SVK PřF OU 2013 - Matematika
SVK PřF OU 2013 - Matematika
SVK PřF OU 2013 - Matematika
SVK PřF OU 2013 - Matematika

Sekce Sociální geografie a regionální rozvoj

Na letošním ročníku se v této sekci sešlo devatenáct příspěvků, z toho deset v kategorii „Věda je zábava“ a devět v kategorii „Věda má budoucnost“. Příspěvky byly hodnoceny komisí složenou z docentů Siwka, Havrlanta a Rumpela a doktorů Máchy, Kopečka a Hocha. Vzhledem k rekordní účasti a pestré obsahové náplni jednotlivých příspěvků se program sekce protáhl do pokročilých odpoledních hodin a hodnotící komise měla nelehký výběr.

Hodnotitele nejvíce zaujali následující autoři a jejich příspěvky (v jednotlivých kategoriích v pořadí od prvního místa):

V kategorii „Věda má budoucnost“:

 • Bc. Petra Koprajdová (PřF OU): Komunitní plánování rozvoje obcí a regionů na příkladu obce Skotnice
 • Bc. Petra Škvaridlová (PřF OU): LEADER a aplikace principu spolupráce při rozvoji venkova na příkladu MAS Horňácko a Ostrožsko a
 • Bc. Michal Gazda (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): Vplyv migrácie a prirodzeného pohybu obyvateľstva na urbánny vývoj regiónu Prievidze.

V kategorii „Věda je zábava“:

 • Alena Friedlová a kolektiv (PřF OU): Rozdílné genderové strategie využívané při popisu cesty,
 • Kateřina Zálešáková (PřF OU): Ekologické zemědělství na území Zábřežska a
 • Andrea Marie Janková a kolektiv (PřF OU): Genderové rozdíly ve využití nákupních center v Ostravě.

RNDr. David Walter Novák, Ph.D., organizační výbor sekce Sociální geografie a regionální rozvoj

SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2013 - Sociální geografie a regionální rozvoj

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022