Studentská vědecká konference PřF OU 2012

Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě, konaná pod záštitou děkanky PřF OU doc. Dany Kričfaluši, se letos uskutečnila dne 10. května v prostorách budovy PřF OU ve Slezské Ostravě na ulici Chittussiho.

Letošní ročník konference byl organizován v 8 sekcích (viz informace o průběhu SVK z jednotlivých sekcí níže) a v každé sekci ve dvou osvědčených kategoriích „Věda je zábava“ a „Věda má budoucnost“. Již tradičně byl zájem o účast na této konferenci velký jak z řad studentů naší fakulty, tak z jiných škol - a to nejen z České republiky, ale i ze Slovenska.

Děkanka PřF OU na slavnostním zahájení SVK PřF OU 2012 ocenila za dlouholetý přínos doc. RNDr. Jiřího Kalinu, Ph.D., který na Přírodovědecké fakultě OU tradici studentských vědeckých konferencí založil již před patnácti lety.

Příspěvky z obou kategorií SVK PřF OU 2012 jsou k dispozici nově v podobě interaktivního sborníku: konference.osu.cz/svk/sbornik2012

Partnery SVK PřF OU 2012 byly Magistrát města Ostravy, který daroval drobné dárky pro všechny účastníky SVK, dále Moravskoslezský krajský úřad, který věnoval účastníkům propagační informační materiály o našem kraji, a v jednotlivých sekcích byly partnerem společnosti: Alchimica (Chemie a příbuzné obory), Arnika (Biologie a ekologie), Bruker, (Chemie a příbuzné obory), Chromservis (Chemie a příbuzné obory), Olympus (Biologie a ekologie), Schoeller (Fyzika), Tieto (Informatika) a Vitrum (Chemie a příbuzné obory). Sponzorům děkujeme!

Děkujeme taktéž všem zúčastněným studentům, vedoucím prací, členům organizačního a vědeckého výboru i členům komisí v jednotlivých sekcích a také studentům dobrovolníkům, kteří v jednotlivých sekcích organizačně pomáhali.

Letošní konference v nových prostorách měla úspěch, spokojenost účastníků byla vidět, takže jsme rádi, že se letošní ročník vydařil a těšíme se na ten příští!

Ing. Beáta Kapošváry, organizační výbor

SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut
SVK PřF OU 2012 - registrace, zahájení SVK a raut


Sekce Biologie a ekologie

V letošním roce vystoupilo v rámci biologické sekce se svými příspěvky celkem 20 studentů.

Kategorie „Věda je zábava“, která je určená studentům bakalářských oborů a středoškolákům, se letos zúčastnilo 5 studentů (3 z PřF OU, 2 ze středních škol). V kategorii „Věda má budoucnost“ určené pro studenty magisterského a doktorského studia, prezentovalo své vědecké práce 15 studentů převážně z katedry biologie a ekologie (KBE PřF OU) a dále z jiných univerzit, jako např. z VŠB-TU nebo Prešovské univerzity.

Vědecká rada biologické sekce, složená z členů z různých biologických oborů (prof. Zdeněk Ďuriš, doc. Václav Krpeš, dr. Šárka Cimalová, dr. Michal Živný, Mgr. Červeň), vybrala po nelehkém rozhodování ze všech prezentovaných příspěvků v  obou sekcích 5 kvalitních a zajímavých prací. Tři studenti byli odměněni finančními poukazy, za které si mohou zakoupit odbornou literaturu v síti knihkupectví Academia:

 • 1. místo a poukaz na 2,5 tis. Kč získal Martin Čapek (KBE PřF OU), „Příspěvek k poznání araneofauny vrchovišť Orlických hor“
 • 2. místo a poukaz na 1,5 tis. Kč získal David Musiolek (KBE PřF OU), „Diurnální změny v defekaci u marše Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae), aneb i saranče chtějí mít pravidelnou stolici“
 • 3. místo a poukaz na 1 tis. Kč získal Tomáš Jirsa (Gymnázium Hladnov), „Léčba ischemické choroby dolních končetin a diabetické nohy autologní transplantací kmenových buněk“

Mimo výše oceněné získaly další dvě studentky PřF OU za své příspěvky odměnu ve formě mimořádného stipendia děkanky PřF OU:

 • Pavla Bažantová (Interakce proteinu p63 s p53 vazebnou sekvencí)
 • Pavlína Jadamusová (Stanovení účinku odpadních vod na klíčivost semen a růst v počátečních stádiích vývoje rostliny Sinapis alba)

Katedra biologie a ekologie především děkuje všem studentům, kteří se konference zúčastnili, a dále partnerům biologické sekce, firmě Olympus, která darovala finanční částku na nákup odměny pro vítěze, a občanskému sdružení Arnika, které všem účastníkům sekce darovalo sborník odborných prací „Říční krajina“.

RNDr. Ivona Kočárková, Ph.D., organizační výbor sekce Biologie a ekologie

SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Biologie a ekologie


Sekce Didaktika přírodních věd

V letošním roce se již podruhé konala SVK v sekci Didaktika přírodních věd, jejíž jednání probíhalo v prostorách katedry biologie a ekologie PřF OU. Odeznělo celkem 15 příspěvků studentů, kteří reprezentovali PřF OU, PřF UK a UKF z Nitry.

Příspěvky byly zaměřeny na didaktiku matematiky, informatiky, fyziky a chemie. Všechna vystoupení byla inspirativní a zajímavá i pro ostatní účastníky, o čemž svědčila bohatá diskuse. V rámci sekce byla také předběžně domlouvána další možná spolupráce mezi zástupci zúčastněných vysokých škol.

Je škoda, že letos, stejně jako v minulém roce, se naší sekce nezúčastnili studenti katedry sociální a fyzické geografie PřF OU. Rovněž bychom očekávali větší účast zástupců jednotlivých kateder PřF OU v Ostravě.

Přejeme si, aby příští ročník SVK v sekci didaktiky přírodních věd probíhal ve stejně podnětné a didakticky tvůrčí atmosféře.

doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D., vědecký výbor sekce Didaktika přírodních věd
PaedDr. Svatava Kubicová, CSc., organizační výbor sekce Didaktika přírodních věd

SVK PřF OU 2012 - sekce Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2012 - sekce Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2012 - sekce Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2012 - sekce Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2012 - sekce Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2012 - sekce Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2012 - sekce Didaktika přírodních věd
SVK PřF OU 2012 - sekce Didaktika přírodních věd


Sekce Fyzická geografie a geoekologie

Sekce Fyzické geografie a geoekologie se letos poprvé konala samostatně (v předchozích letech byla spojena se sekcí Sociální geografie a regionálního rozvoje). Sekce se zúčastnilo 5 studentů. Tři studenti byli z domácího pracoviště katedry fyzické geografie PřF OU a dva z Vysoké školy báňské. Sekce byla pojata jako soutěžní s finanční odměnou pro nejlepšího z každé kategorie („Věda je zábava“, „Věda má budoucnost“). Odborná úroveň příspěvků byla posouzena komisí ve složení: RNDr. Monika Mulková, Ph.D. (předsedkyně sekce), RNDr. Martin Adamec, Ph.D., Ing. Radek Dušek, Ph.D.prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. V kategorii „Věda je zábava“ se na prvním místě umístil Michal Břežný (KFG PřF OU) s příspěvkem: „Geomorfologický průzkum rozsedlinových jeskyní hřbetu Kněhyně (Moravskoslezské Beskydy)“. V kategorii „Věda má budoucnost“ byla udělena dvě první místa, na kterých se umístili Daniel Havlů (KFG PřF OU) s příspěvkem: „Výsledek rozboru sedimentologických analýz akumulací blokovobahenních proudů a náplavových kuželů v masivu Smrk (Moravskoslezské Beskydy)“ a Bc. Martina Dohnalová (VŠB) s příspěvkem: „Citlivostní analýza vyhodnocení viditelnosti z linie v ArcGIS“.

prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D., organizační výbor sekce Fyzická geografie a geoekologie

SVK PřF OU 2012 - sekce Fyzická geografie a geoekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Fyzická geografie a geoekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Fyzická geografie a geoekologie
SVK PřF OU 2012 - sekce Fyzická geografie a geoekologie


Sekce Fyzika

V sekci Fyzika prezentovalo své výsledky celkem 7 studentů. V kategorii „Věda je zábava“ se představili 2 studenti bakalářských programů a v kategorii „Věda má budoucnost“ 5 studentů - 3 studenti magisterských programů a 2 studenti doktorského programu Biofyzika. Ve spolupráci s firmou Schoeller Instruments byla vyhlášena soutěž o nejlepší práce. Prezentované příspěvky posuzovala komise ve složení doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc., Mgr. František Karlický, Ph.D.Mgr. Daniel Vrábl, Ph.D.. Oceněny byly následující 3 příspěvky. Jako nejlepší práce v kategorii „Věda je zábava“ byla vyhlášena práce Terezy Hoňkové s názvem „Studium indukce ochranných procesů při krátkodobém působení zvýšené teploty a nadměrné ozářenosti na ječmen a smrk“. Nejlepší prací studentů magisterských programů byla zvolena práce Bc. Tomáše Janči s názvem „Teoretické studium vlivu zářivých přechodů na fragmentaci Kr4+ a Xe4+“. Jako nejlepší práce studentů doktorských programů byla oceněna práce Mgr. Jakuba Nezvala s názvem “Standardizace HPLC a UV-VIS spektrofotometrické analýzy fenolických látek a jejich aplikace při studiu rostlinného materiálu“. Všem oceněným srdečně gratulujeme!

Poděkování patří hodnotící komisi, Bc. Nikole Burianové a Bc. Monice Holešové za pomoc při organizaci a firmě Schoeller Instruments za partnerství.

Mgr. Michal Štroch, Ph.D., organizační výbor sekce Fyzika

SVK PřF OU 2012 - sekce Fyzika
SVK PřF OU 2012 - sekce Fyzika
SVK PřF OU 2012 - sekce Fyzika
SVK PřF OU 2012 - sekce Fyzika


Sekce Chemie a příbuzné obory

Desátého května 2012. Pro Ostraváky normální den. Ale na nové budově PřF OU v Ostravě, nacházející se na Chittusiho 12, je již od rána rušno. Přípravy pro hladký průběh dalšího ročníku Studentské vědecké konference jsou již od rána v plném proudu. V atriu nové budovy, v garážích i na chodbách se „záměrečně“ pohybovali lidičkové, kteří to měli na starost. Pro sekci Chemie a příbuzné obory se svého úkolu výtečně zhostili usměvaví a pohodoví Karel Michna a Lucie Starobová. Nejenže přívětivě přivítali každého účastníka i zástupce sponzorských firem, ale navíc svou znalostí prostoru provedli ve volných chvílích zájemce po nových laboratořích. Před vlastním slavnostním zahájením si prezentující ověřili funkčnost svých prezentací a přemístili se na slavnostní zahájení, kde se sešlo 110 účastníků letošní konference. Po milých a vřelých slovech děkanky PřF OU doc. Dany Kričfaluši a proděkana pro vědu a vnější vztahy PřF OU doc. Romana Maršálka se všichni „rozkutáleli“ do svých přednáškových učeben. Sekci Chemie a příbuzné obory zahájila poutavou přednáškou z oblasti barev prof. Petra Šulcová (V. Slovák: „Každá barva má svůj čas, každý čas má svou barvu“). Dala tak chvíli času zástupcům firem, kteří věnovali do této sekce upomínkové předměty, hodnotné dary a finanční ocenění, aby se připravili na nelehkou úlohu hodnotitelů nejlepších příspěvků. V letošním roce se jich sešlo mnoho, dá-li se to tak říci (ono vše je relativní). V kategorii Věda je zábava „prošly“ vědeckým výborem (doc. Z. Navrátilová) příspěvky z Ostravské univerzity v Ostravě, VŠB-TUO Ostrava a Gymnázia Komenského 2 v Havířově. Měli na svou prezentaci pouhých pět minut, nicméně vše zvládli s přehledem a to i s tím, že tato kategorie byla nenásilně a vhodně přerušena přestávkou, kde se mohli v atriu všichni občerstvit. Zástupci sponzorů (Vitrum – Eva Hanzelková – netbook, Alchimica – Alena Kalinová - 2000 Kč, Chromservis – Jiří Heller – bezdrátové myši, upomínkové předměty), neměli lehkou situaci, a když přišla jedenáctá hodina, museli rozhodnout, kdo si odnese kterou cenu. Nicméně rozhodli. Ocenění firmy Chromservis převzaly Gabriela Hotová (PřF OU Ostrava) a Simona Čerevková (Gymnázium Komenského 2, Havířov). Dva tisíce korun českých od firmy Alchimica, zastupující firmu AppliChem, převzal jako ocenění za svou práci Jiří Folta (PřF OU Ostrava) a hlavní cenu v této kategorii získal, a netbook od firmy Vitrum a VWR Company převzal, Tomáš Večerka („Metodické aspekty stanovení distribuce velikosti částic metodou laserové difrakce“).

Po gratulacích a obdivném a přejícném potlesku nastoupili na „lino“ (protože parkety v učebně nejsou), které může znamenat svět, jejich starší kolegové v kategorii Věda má budoucnost. Role „chairmana“ se zhostil doc. Václav Slovák, který výtečně uvedl všech 12 účastníků, kteří přednášeli od nano- přes bubliny, aerogely, pigmenty, pucolánové aktivity, termodynamiku až po léčiva. Jako organizátor jsem se potutelně usmíval při pohledu na hodnotící komisi, jelikož ani v této kategorii to neměli s hodnocením jednoduché a pravděpodobně jim přibyla nějaká ta vráska na čele. Kolem 16 hodiny odpolední však přišlo rozhodnutí. Cenu firmy Chromservis převzali Petra Luňáková (Univerzita Pardubice) a Tomáš Zelenka (PřF OU Ostrava). Hlavní cenu (10.000 Kč), vzhledem k vysoké a vyrovnané úrovni, si podělili a převzali z rukou Daniela Vláčila, zastupujícího firmu Bruker s.r.o., Petra Veselá (PřF OU Ostrava, „Termodynamika adsorpce Pb2+ iontů a fenolu na uhelných sorbentech“) a Marek Mucha (PřF OU Ostrava, „Stanovení benzodiazepinů pomocí HPLC/UV metody“).

Je milé, že zmíněné firmy věnovaly upomínkové a dárkové předměty pro všechny účastníky SVK 2012 sekce Chemie a příbuzné obory. Všem patří velké díky. Díky moc.

A jak to bude příští rok. Věřím, že chuť studentů prezentovat své výsledky bude stále vyšší, že firmy nám zachovají přízeň, že i studenti z dalších škol se rozjedou do naší „černé – zelené“ Ostravy a že společně pokopneme to vědění o krok dále. Díky všem.

doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D., organizační výbor Sekce Chemie a příbuzné obory

SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory
SVK PřF OU 2012 - sekce Chemie a příbuzné obory


Sekce Informatika

V sekci Informatika se jednání zúčastnilo se svými příspěvky 8 studentů v kategorii „Věda je zábava“ a 5 v kategorii „Věda má budoucnost“. Všechny příspěvky pečlivě posuzovala komise ve složení prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc., doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc., prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD., Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D., doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, Ph.D., PhD.

V kategorii „Věda je zábava“ své příspěvky představili vedle pětice studentů katedry informatiky a počítačů PřF OU také 2 studenti gymnázií a 1 student z FIT VUT Brno. Příspěvky v této sekci komisi potěšily svou vysokou úrovní zpracování i prezentace. Nejvíce komisi zaujal svou prezentací student gymnázia O. Wichterleho v Ostravě-Porubě Martin Vavrečka s příspěvkem zaměřeným na přepis a tisk Braillova písma, jemuž zdatně sekundoval příspěvek brněnského hosta Miroslava Paulíka, který se věnoval syntaktické analýze, a také příspěvek Václava Žáčka z oblasti neuronových sítí. Komise byla velmi potěšena tím, že zde nebyl žádný příspěvek výrazně horší kvality, a tak máme dobrý důvod se těšit na příští ročník, kde by měla většina účastníků prezentovat další pokroky ve své práci.

V kategorii „Věda má budoucnost“ pak z 5 příspěvků komisi jednoznačně nejvíce zaujal příspěvek Petra Hurtíka, studenta 1. ročníku doktorského studia, který se věnoval detekci hran v počítačově zpracovávaném obrazu.

V ročníku 2012 měla sekce Informatika ještě vyšší úroveň než v minulých letech, proto věříme, že i s pomocí pedagogů se nám podaří nastoupený trend zvyšování kvality udržet.

doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc., organizační výbor sekce Informatika

SVK PřF OU 2012 - sekce Informatika
SVK PřF OU 2012 - sekce Informatika
SVK PřF OU 2012 - sekce Informatika
SVK PřF OU 2012 - sekce Informatika
SVK PřF OU 2012 - sekce Informatika
SVK PřF OU 2012 - sekce Informatika
SVK PřF OU 2012 - sekce Informatika
SVK PřF OU 2012 - sekce Informatika


Sekce Matematika

V letošním roce se přihlásilo k účasti na SVK do sekce Matematika 11 účastníků. Je škoda, že někteří své příspěvky nestihli dodat v termínu nebo se nemohli konference zúčastnit. V den konference v matematické sekci prezentovalo své příspěvky 6 našich studentů z katedry matematiky PřF, všichni v rámci kategorie „Věda má budoucnost“. Tematické spektrum samotných příspěvků bylo poměrně široké, od problémů abstraktních a teoretických až po konkrétní aplikační problém stabilizace obrazu vrtu s využitím osvětlovacích modelů.

Nejdříve vystoupila studentka bakalářského studia Karolína Šebová a hovořila o možnosti využití diferenciálních rovnic ve společenských vědách, konkrétně v psychologii učení. Ve svém příspěvku vyřešila a porovnala dva empirické modely učení se započítáním faktoru zapomínání. Potom následovala prezentace Bc. Lenky Plohákové, týkající se teoretických možností zobecnění Hahn-Banachovy věty pro vektorové prostory nad obecným lineárně uspořádaným tělesem s využitím Daxovy věty. Dále vystoupila Bc. Monika Havelková, která ve svém příspěvku stručně představila problematiku symetrií Lagrangeových systémů a pak prezentovala nové výsledky týkající se nalezení množiny všech bodových symetrií konkrétního singulárního Lagrangiánu a množiny všech bodových symetrií jeho Eulerovy-Lagrangeovy formy a vztahu mezi nimi.

Po přestávce pokračovalo jednání sekce Matematika zajímavou prezentací doktorandky Mgr. Věry Ferdiánové, která přítomné nejdříve seznámila s tím, jakými zkresleními je zatížen kamerový záznam vrtu a pak představila možnosti stabilizace obrazu vrtu založené na použití různých osvětlovacích modelů. Dále byl na programu příspěvek doktoranda Mgr. Lukáše Novotného, který prezentoval pojmy součinově lineárně nezávislé posloupnosti a součinově iracionální posloupnosti, dokázal kritérium, kdy jsou jisté posloupnosti racionálních čísel součinově lineárně nezávislé a jako důsledek pak kritérium pro iracionalitu nekonečných součinů. Jako poslední vystoupil se svou prezentací doktorand Mgr. Ondřej Kolouch, který představil kritérium lineární nezávislosti nekonečných součinů a jako důsledek pak předložil kritérium, kdy jsou tyto nekonečné součiny čísly iracionálními.

Hodnotící komise ve složení prof. Olga Rossi, prof. Jaroslav Hančl, dr. David Bartl, dr. Martin Swaczyna, dr. Jan Šustek a dr. Petr Volný (VŠB-TU) se shodla na tom, že všechny příspěvky byly kvalitní, velmi dobře připravené a mnohé z nich obsahovaly nové publikovatelné výsledky.

RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D., organizační výbor sekce Matematika

SVK PřF OU 2012 - sekce Matematika
SVK PřF OU 2012 - sekce Matematika
SVK PřF OU 2012 - sekce Matematika
SVK PřF OU 2012 - sekce Matematika


Sekce Sociální geografie a regionální rozvoj

V letošním ročníku Studentské vědecké konference 2012 bylo v sekci Sociální geografie a regionální rozvoj prezentováno patnáct příspěvků, z toho pět v kategorii „Věda je zábava“ a deset v kategorii „Věda má budoucnost“.

Příspěvky byly hodnoceny komisí složenou z docentů Siwka, ŠindleraHavrlanta a doktorů Rumpela, MáchyKopečka.

Hodnotitele nejvíce zaujaly příspěvky studentů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Mgr. Kateřiny Rudincové „Dezintegrační procesy v oblasti Afrického rohu: srovnávací studie Somálska a Súdánu“ (v kategorii „Věda má budoucnost“) a Marka Putaly „Analýza Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v regionu soudržnosti Střední Morava: případová studie města Olomouce“ (v kategorii „Věda je zábava“).

Dalšími oceněnými byli:

 • v kategorii Věda má budoucnost
  • Bc. Marek Civáň (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře)
  • Bc. Viliam Staněk (PřF OU)
  • Bc. Renata Šňupíková (PřF OU)
  • Bc. Jakub Ohanka (VŠB TUO)
 • v kategorii Věda je zábava
  • Ingrid Nohelová
  • Petr Malík

RNDr. David Walter Novák, Ph.D., organizační výbor sekce Sociální geografie a regionální rozvoj

SVK PřF OU 2012 - sekce Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2012 - sekce Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2012 - sekce Sociální geografie a regionální rozvoj
SVK PřF OU 2012 - sekce Sociální geografie a regionální rozvojZveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022