Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu, kdy pro vás také otevřeme e-přihlášku do studia.


Fyzika - Filozofie

Studijní program
Fyzika
Specializace kombinace
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Filozofie

Studijní program v kostce

Zajímají Vás otázky o člověku, světě a jejich smyslu? Přemýšlíte o tom, co je to pravda, zda existuje a jak ji poznat? Baví Vás číst a sledovat, jak se  vyvíjelo lidské myšlení od antiky po současnost? Chcete se naučit kriticky myslet, správně argumentovat a mnoho dalšího? Pokud ano, pak jste u nás správně! Bakalářské studium Filozofie nabízí vzdělání v oblasti dějin filozofie a všech jejích disciplín (etika, estetika, politická filozofie ad.) a vedle toho řadu volitelných předmětů (ekonomie, právo, buddhismus, islám, utopie a dystopie ad.) vyučovaných skutečnými odborníky s osobním a lidským přístupem. Samozřejmostí je možnost studia cizích jazyků i odborných předmětů (především) v angličtině. Naše katedra podporuje studium v zahraničí na svých partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ a dalších. Studující mohou absolvovat také odborné exkurze a stáže, které jim pomohou v budoucím uplatnění na trhu práce. Pro ty nejšikovnější katedra nabízí možnost čerpat prospěchové stipendium. Život na katedře obohacují pravidelné zvané přednášky tuzemských i zahraničních odborníků, ale také pestré kulturní a společenské akce pořádané v průběhu semestru.

Filozofie

Filozofie to je jen nekonečný přehled filosofů a jejich myšlenek. Omyl! Zjisti, co obnáší moderní filosofie, čím se zabývá a proč má i v dnešní společnosti své pevné místo. Vše o studiu Filosofie a Základů společenských věd na Filozofické fakultě Ostravské univerzity prozradí filosof David Černín.

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od Vás žádné speciální předchozí znalosti či dovednosti. I s jazyky, které u nás budete dále studovat, můžete začít tzv. od nuly. Co od Vás ale očekáváme, je nadšení pro studium filozofie a zájem o humanitní a společenské vědy obecně. Nedílnou součástí studia je čtení, psaní, přemýšlení, budete proto potřebovat - slovy Komenského - „hlavu ocelovou a zadek olověný“.

Co se naučíte?

Naše absolventky a absolventi získají filozofický základ humanitního vzdělání. Dobře se orientují v dějinách filozofie, ovládají metodologii a základní systematiku filozofického tázání. Díky tomu jsou schopni koncepčního, systematického a racionálního řešení mnoha praktických problémů v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti. Vystudujete-li bakalářský program Filozofie, budete umět filozoficky zobecňovat a systematicky uvažovat o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy, a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení dílčích problémů. Samozřejmostí je, že se naši absolventi umí přesně vyjadřovat, správně a účinně argumentovat - a to ústně i písemně. Po úspěšném absolvování bakalářského studia lze pokračovat v navazujícím odborném magisterském studiu, zejména programu filozofie nebo příbuzných humanitních či společenskovědních programů.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventky a absolventky bakalářského studijního programu Filozofie naleznou díky své všestrannosti pracovní uplatnění v rozličných oblastech. Mohou působit v kulturních institucích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod. Uplatnit se mohou vedle toho v oblasti médií, PR a reklamy a samozřejmě ve vědeckých ústavech, zejména humanitních a společenskovědních. V přírodovědných vědeckých ústavech, technických oblastech či dokonce v průmyslové oblasti se naše absolventky a absolventi uplatňují jako potřebný humanizující a etizující činitel. V neposlední řadě mohou působit ve veřejné správě či nevládních organizacích.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicista/ka, redaktor/ka, tiskový/á mluvčí, copywriter
 • vědecký/a asistent/ka
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů
 • podnikový ombudsmana/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. zhodnocení prospěchu ze střední školy
  Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá ze všech povinných předmětů (mimo známky z chování).
  Uchazeči jsou povinni originál katalogového listu, popř. vysvědčení z předposledního a posledního ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy nahrát ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky, a to do 15. března.

  Kritéria pro vyhodnocení
  Oba průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
  průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
  průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
  průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
  průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
  průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
  průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
  průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
  průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
  průměr 3,00 = 50 bodů
  průměr 3,01 a výše = 40 bodů
  Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů.

 2. prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat takto:
  1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
  2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky,
  3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice,
  4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) – Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
  5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

 3. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,89 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky, hodnotí se prospěch ze střední školy.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky, hodnotí se prospěch ze střední školy.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.