Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2021, kdy pro vás také otevřeme přihlášku do studia.


Fyzika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní programFyzika
Specializace kombinaceFyzika se zaměřením na vzdělávání (maior)
Německá filologie (minor)
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuMgr. František Karlický, Ph.D.

Německá filologie

Studijní program v kostce

Baví Vás cizí jazyky, ale ještě přesně nevíte, kde chcete pracovat? Chcete se naučit komunikovat v jazyce, jehož znalost není tak samozřejmá jako znalost angličtiny? Chcete studiem získat vzdělání ve dvou různých oborech a rozšířit si tak možnost uplatnění na pracovním trhu? Chcete psát závěrečnou práci na druhém oboru? Pak si zvolte studium varianty minor v rámci Německé filologie.

Získáte vzdělání, které Vám umožní využít němčinu na úrovni C1 při nejrůznějších komunikačních situacích, ať již psanou či mluvenou formou. Budete se orientovat v historii, reáliích a kultuře německy mluvících zemí, budete schopni porozumět i složitějším německým textům a upevníte si schopnost samostatné práce i týmové kooperace.

To vše si osvojíte nejen ve školních lavicích, ale také při dalších příležitostech. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.

Zároveň nabízíme mnoho možností, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau – der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Můžete se také přímo zapojit do výzkumných aktivit katedry, výsledky své vědecko-výzkumné činnosti pak prezentovat na Studentské vědecké konferenci a získat tím zkušenosti pro budoucí profesní dráhu.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému a individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí.

Jako bakaláři varianty minor v rámci Německé filologie budete dobře připraveni na studium v navazujícím magisterském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete uplatnit své znalosti na trhu práce.

Německá filologie

Německo patří k našim významným obchodním partnerům. Dokonalá znalost němčiny a německé kultury proto otevírá dveře k mnoha profesím. Milan Pišl prozradí, co je na studiu němčiny v Ostravě výjimečné.Co od vás očekáváme?

Přijímací zkoušku od Vás nevyžadujeme. Předpokládá se, že budete již mít znalosti a jazykové dovednosti v německém jazyce, a to na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka (tedy B1/B2), a intenzivní motivaci učit se němčinu dál. I když zatím nejste v němčině přímo přeborníci, rádi Vám pomůžeme dostat se na požadovanou úroveň.

Co se naučíte?

Po absolvování varianty minor v rámci Německé filologie budete umět komunikovat v německém jazyce na pokročilé úrovni C1.

Budete schopni porozumět německým odborným i literárním textům. Budete mít přehled o historii, reáliích a kultuře německy mluvících zemí a Vaše znalosti budete umět vhodně aplikovat při řešení praktických problémů. Budete vnímat interkulturní aspekty komunikace a adekvátně tak reagovat při jednáních na mezinárodní úrovni.

Naučíte se překládat a tlumočit v rámci jednodušších komunikačních situací. Posílíte své obecné kompetence v podobě získávání a vyhodnocování informací, samostatné efektivní práce a flexibility, kooperace s kolegy, zpracovávání písemných prací a kreativní produkce vlastních německých textů. Bakalářskou práci budete psát v rámci druhého studovaného oboru.

Kde a jak se uplatníte?

Budete dobře připraveni pro studium v navazujícím magisterském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete pokračovat praktickým uplatněním Vašich znalostí ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem (např. v německých firmách v regionu jako Siemens, OKIN a dalších, se kterými katedra germanistiky také spolupracuje) nebo v organizacích z obchodní a hospodářské sféry, v oblasti cestovního ruchu, v různých institucích kulturního charakteru a státní správy, v propagačních a reklamních agenturách, recepcích hotelů a ve sdělovacích prostředcích.

Konkrétní pracovní pozice

  • manažer péče o zákazníky s němčinou
  • manažer pro styk s médii s němčinou
  • manažer prodeje s němčinou
  • zajišťovatel nákupu s němčinou
  • asistent managementu s němčinou

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit na studijní oddělení fakulty v termínu daném harmonogramem přijímacího řízení.

Bez přijímací zkoušky. Vyžadují se znalosti a jazykové dovednosti na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka, tedy B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.