Informatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika (PS)

Charakteristika

Bakalářské studium ve studijním oboru Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika v prezenční formě studia je určeno uchazečům, kteří mají zájem získat znalosti v oblasti využití informačních technologií a jejich aplikací s důrazem na praktické využití. Cílová skupina uchazečů o tento studijní obor je v současné době velmi početná (této skutečnosti odpovídá veliký́ zájem o studium) a lze předpokládat, že tento stav bude i v následujících letech. Absolventi nemají problémy s následným uplatněním v praxi. Studium je koncipováno tak, aby poskytovalo kromě základních znalostní informatiky i výběr dalších poznatků z oblasti aplikované informatiky. Kromě prezenční formy studia mohou studenti využít studijní opory a další výukové materiály prostřednictvím LMS.

Profil

Cílem studia studijního oboru Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika je příprava specialistů, kteří jsou schopni využívat svých získaných znalostí při systémovém řešení úloh z oblasti aplikované informatiky s využitím moderních metod a technologií. Tyto schopnosti se získají v průběhu studia aktivní účastí studentů na řešení praktických problémů a při seznámení se s novými poznatky z oblasti teoretické a aplikované informatiky.

Znalostní profil absolventa bakalářského studia ve studijním studijního oboru Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě odpovídá cílům definovaným v předcházejícím odstavci.

Předpokládá se uplatnění absolventa v těchto hlavních zaměřeních:

 • Programátor
 • Správce databází a informačních systémů
 • Správce počítačových sítí

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Posluchači získají znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. Obor je orientován kromě nezbytného matematického základu a základů teoretické informatiky na technické prostředky počítačových systémů, programování, vývoj programového vybavení a aplikace informatiky. Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do praxe s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizovaných podle potřeb zaměstnavatele, nebo pokračovat ve studiu magisterského programu Informatika, oboru Informační systémy.

Náplní práce absolventa může být:

 • instalace a správa hardware (serverů, pracovních stanic, periferií),
 • správa počítačových sítí (projektování sítí menšího rozsahu, správa lokálních sítí, propojení dislokovaných pracovišť, propojení na Internet)
 • instalace a správa software (instalace a konfigurace síťových operačních systémů a pracovních stanic, instalace a správa firemního softwaru, informačních systémů, databází),
 • řešení problematiky vnitřní a vnější bezpečnosti IT/IS,
 • tvorba a údržba aplikačních programů, účast na tvorbě a údržbě informačních systémů,
 • návrh a tvorba webových služeb, intranetových, webových a mobilních aplikací, části informačních systémů a jiných aplikací.

Kompetence absolventa oboru

 • všeobecné znalosti základů matematiky a teoretické informatiky,
 • teoretické a zvláště praktické znalosti programování v jazycích Java, C a C++, .NET
 • teoretické a zvláště praktické znalosti operačních systémů a počítačových sítí, základní dovednosti v oblasti konfigurace síťových zařízení
 • základní znalosti počítačové grafiky,
 • praktické dovednosti a znalosti softwarového inženýrství,
 • teoretické i praktické znalosti databázového modelování a databázové technologie včetně vývoje databázových aplikací v Oracle, softwarového inženýrství, základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Znalosti studentům poskytují solidní základ pro studium v navazujícím magisterském studiu, i když se předpokládá se, že větší část absolventů půjde do praxe.

V oblasti teoretické informatiky získá absolvent jednak základní přehled o disciplínách teoretické informatiky (teorie formálních jazyků, vyčíslitelnost a složitost) a pak hlubší znalosti z oblasti logiky, z oblasti regulárních a bezkontextových gramatik a jazyků, z oblasti softcomputingu. Znalosti jsou rovněž přetvořeny do dovedností - tvorba gramatik umělých jazyků a jejich syntaktická analýza, modelování úsudku pomocí výrokové a predikátové logiky, vyčíslení odhadů konkrétní složitosti algoritmů. Absolvent je schopen tyto znalosti aplikovat přímo v praxi (syntaktické struktury programovacích, značkovacích a dalších jazyků, správná aplikace logických zákonů).


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020