Celoživotní vzdělávání

     
       
     

Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb, zapojení do projektů a spolupráce mezi školami. Hlavním smyslem studia je vybavit absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně a metodicky:

  • pomáhat při zavádění ICT do výchovně vzdělávacího procesu,
  • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • koordinovat užití ICT ve vzdělávání,
  • koordinovat nákupy a aktualizaci software a hardware,
  • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,
  • koordinovat provoz informačního systému školy.

Důležitou součástí pojetí studia je síťování účastníků, vznik a posilování profesních komunit odborníků, kteří si vzájemně (za podpory digitálních technologií) pomáhají a podporují se, a to za účelem poskytování kvalitní metodické podpory v integraci digitálních technologií do života školy ostatním pedagogickým pracovníkům. S tímto záměrem jsou nově do studia zařazeny i exkurze a stáže.Online vyučování na ZŠ a SŠ
Kurz s názvem "Online vyučování na ZŠ a SŠ" je zaměřen na podporu vedení distanční výuky. Kurz bude prakticky zaměřen na nástroje pro podporu synchronní a asynchronní výuky. Kurz si klade za cíl vytvořit u pedagogických pracovníků dovednosti pro práci s nástroji moderních on-line a off-line systémů typu Microsoft Teams, LMS Moodle, Google Classroom. V kurzu se pedagogický pracovník naučí publikovat výukové materiály, definovat výukové aktivity žáků a studentů v tomto prostředí, realizovat skupinové a individuální testování to vše s důrazem na komunikaci.

Robotika na ZŠ a SŠ
Robotika je obor budoucnosti, který zaujme místo v rámci nového oboru/předmětu Informatika na základních a středních školách. Robotika se zabývá programovým řízením mechanismů, strojů a přístrojů s využitím senzorických podnětů čili jedná se o demonstraci, jak stroje fungují. Robotika spojuje několik oborů dohromady – informatika, mechanika, elektrotechnika a senzorika (fyzika).
Kurz bude zaměřen na představení robotiky vhodné pro výuku se zaměřením na rozvoj informatického myšlení. Výběr témat (robotů) byl stanoven za základě dosažitelnosti a přehlednosti informací pro využití robotických sad ve výuce jak pro učitele i žáky. Kurz bude prakticky zaměřený a je určený pro začátečníky.

Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o jiný druh nebo stupeň školy
Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele informatiky tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat Informatiku nebo Výpočetní techniku na ZŠ a SŠ.

Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět – distanční forma studia
Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele informatiky tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat předmět Informatika a obsahově jemu podobné předměty na 2. stupni ZŠ a SŠ.

Virtuální Univerzita třetího věku (Virt U3V)
Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) nabízí seniorům semestrální kurzy přírodních a společenských věd, umění, jazyků, informačních technologií a další. Virt U3V umožňuje vzdělávání seniorů jak formou prezenčních přednášek a seminářů, tak prostřednictvím internetu v tzv. virtuální třídě. Součástí jsou i exkurze s výukou v terénu. Výuku zajišťují akademičtí pracovníci převážně Ostravské univerzity a odborníci z praxe. Senioři, kteří se chtějí kurzů účastnit, jsou nejdříve proškoleni v základech práce s PC a internetem a především jsou seznámeni s možnostmi vzdělávání ve virtuální třídě. Posluchači Virt U3V se mohou zapojovat do mezinárodních projektů. Více informací včetně konkrétní nabídky kurzů a možností zapojení se do Virt U3V najdete na stránkách VirtU3V.