Studijní obory

Katedra informatiky a počítačů nabízí studium oborů ve všech stupních studia – v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni. Studium je možné prezenční, kombinovanou nebo distanční formou.

Bakalářské studijní obory

Studijní oborStručná charakteristika
Informatika (PS)První stupeň vysokoškolského vzdělávání je realizován prostřednictvím bakalářských studijních programů, které představují typ uceleného vysokoškolského studia. Standardní délka studia je 3 roky.
Informatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika (PS)
Aplikovaná informatika (KS, DS)
Informatika (dvouoborové) (PS, KS)

Navazující magisterské studijní obory

Studijní oborStručná charakteristika
Informační systémy (PS, KS)Druhý stupeň vysokoškolského vzdělávání je realizován prostřednictvím navazujících magisterských studijních programů, které navazují na programy bakalářské. Poskytují odborné vzdělání v jednotlivých vědních disciplinách a  pro nejlepší absolventy jsou současně průpravou ke studiu doktorskému. Standardní délka studia je 2 roky.
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (jednooborové) (PS)
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (dvouoborové) (PS)

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce „výborně“, „velmi dobře plus“ nebo „velmi dobře“, a to v bakalářském programu Informatika, Aplikovaná informatika nebo programu příbuzného zaměření.

U NMgr. oborů, které umožňují prominutí přijímací zkoušky, je nutno o prominutí písemně požádat děkana fakulty a žádost s přílohami prokazujícími splnění požadovaných kritérií je nutno doručit na studijní oddělení fakulty v termínu stanoveném v rámci vyhlášení přijímacího řízení (jedná se zpravidla o termín konání přijímací zkoušky, podle typu žádosti o prominutí).

Doktorský studijní obor

Studijní oborStručná charakteristika
Aplikovaná informatika (PS, KS)Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Standardní doba studia jsou 4 roky, studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou, absolventům je udělen akademický titul „doktor“ (Ph.D.).
Applied Informatics (a full-time)
  • PS – prezenční studium
  • KS – kombinované studium
  • DS – distanční studium

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 06. 2019


Studium vybraných předmětů Aplikované informatiky v rámci § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Studium je vhodné pro všechny, kteří mají zájem vystudovat informatiku nebo aplikovanou informatiku v řádných studijních oborech a chtějí si nejprve své studijní schopnosti ověřit a rovněž je určeno těm, kteří již v minulosti tento nebo příbuzný obor na VŠ studovali, ale studium z různých důvodů nedokončili (vyčerpali podporu státu ke studiu a nyní již se na ně vztahuje poplatek za studium určená MŠMT).