Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (jednooborové) (PS)

Charakteristika

Tento obor je svým obsahem i profilem absolventa shodný s dvouoborovým oborem Učitelství informatiky pro střední školy. Jelikož se jedná o studium jednooborové, nabízí se prostor na rozsáhlejší získávání vědomostí a dovedností v rámci informatiky. Obor nabízí studium učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ s širokými možnostmi specializace v informatice volbou povinně volitelných a výběrových teoretických i aplikačních informatických předmětů, kterou absolvent může využít na odborněji zaměřených středních školách a samozřejmě také v praxi mimo učitelství. Tento obor je také vhodný pro studenty učitelství, kteří si chtějí svou aprobaci rozšířit o další obor, nebo pro studenty, kteří již studují jiný odborný obor pod programem Informatika a své vzdělání si chtějí rozšířit o plnou pedagogicko-didaktickou způsobilost v informatice, a tím získat možnost učit matematiku na středních školách.

Profil

Absolvent navazujícího oboru učitelství informatiky získá studiem faktické znalosti vztahující se ke studovanému oboru Informatika, všeobecné znalosti pedagogiky, psychologie, obecné didaktiky a didaktiky informatiky. S využitím odborných znalostí samostatně řeší teoretický úkol z oblasti informačních systémů a praktický problém v ročníkovém projektu. Odborné znalosti uplatňuje tvůrčím způsobem v předmětu výukový software a pedagogicko-psychologické znalosti, vyučovací metody, metody a formy práce uplatňuje v průběžné a souvislé pedagogické praxi. Student učitelství informatiky získá odborné znalosti a dovednosti jak z oblasti předmětu informatika v rozsahu oboru odpovídajícímu soudobému stavu poznání, tak z oblasti pedagogiky a psychologie, které uplatňuje v učitelském povolání. Samostatně a odpovědně se připravuje na vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie, vedení vyučovacího procesu a rozvíjí schopnost učit se a zůstat celoživotně na požadované odborné úrovni.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020