Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (dvouoborové) (PS)

Charakteristika

Studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové) obsahově navazuje na bakalářský obor Informatika (dvouoborové). Jde o obor, který je nutno studovat v kombinaci s minimálně jedním magisterským učitelským oborem se zaměřením na střední školy. Tento obor navazuje na již dosažené odborné informatické znalosti studenta a zaměřuje se na jejich odborný rozvoj a především schopnost jejich elementarizace na úroveň chápání studenta střední školy, schopnost výkladu a práce s využitím pedagogicko-didaktických metod a didaktických pomůcek. Absolvent tohoto oboru je plně kvalifikovaným učitelem informatiky pro všechny typy středních a základních škol. Díky všeobecné i odborné přípravě a možnosti profilace výběrem z široké nabídky volitelných kurzů je schopen se uplatnit i mimo střední školy, zejména tam, kde může uplatnit logické myšlení, informatické dovednosti, schopnost organizace práce, přesnost, odpovědnost a dobré komunikační schopnosti a dovednosti.

Profil

Absolvent navazujícího oboru učitelství informatiky získá studiem faktické znalosti vztahující se ke studovanému oboru Informatika, všeobecné znalosti pedagogiky, psychologie, obecné didaktiky a didaktiky informatiky. S využitím odborných znalostí samostatně řeší teoretický úkol z oblasti informačních systémů a praktický problém v ročníkovém projektu. Odborné znalosti uplatňuje tvůrčím způsobem v předmětu výukový software a pedagogicko-psychologické znalosti, vyučovací metody, metody a formy práce uplatňuje v průběžné a souvislé pedagogické praxi. Student učitelství informatiky získá odborné znalosti a dovednosti jak z oblasti předmětu informatika v rozsahu oboru odpovídajícímu soudobému stavu poznání, tak z oblasti pedagogiky a psychologie, které uplatňuje v učitelském povolání. Samostatně a odpovědně se připravuje na vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie, vedení vyučovacího procesu a rozvíjí schopnost učit se a zůstat celoživotně na požadované odborné úrovni.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020