Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium infomatiky - rozšíření o jiný druh nebo stupeň školy
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry (204 vyučovacích hodin)
Cena:15 000,- Kč/ rok
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny katedry informatiky a počítačů.
Číslo akreditace:MSMT – 15561/2019-1-497
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele informatiky tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat Informatiku nebo Výpočetní techniku na ZŠ a SŠ.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů. Vstupním požadavkem na účastníka je učitelská aprobace v oboru Informatika, Informační technologie.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:11. září 2022
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
Ing. Simona Polochová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura.
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:Pracovníci katedry informatiky a počítačů PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Výukový software B – pro SŠ
Principy a algoritmy počítačové grafiky
Projektové vyučování s ICT B – pro SŠ
Tvorba www aplikací
Objektově orientované programování v.net
Seminář k závěrečné práci I
Logika pro informatiky
Objektové programování
Aplikovaná počítačová grafika
Informační systémy ve školách
Počítačové sítě ve školách
Didaktika informatiky B – pro SŠ
Seminář k závěrečné práci II
Obhajoba závěrečné práce
Závěrečná zkouška – Informatika s didaktikou