Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Historie - minor
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace:Bakalářské studium historie je koncipováno jako studium vedoucí k dosažení základní úrovně znalostí v oblasti historických věd. Kromě tradičního přehledu historického vývoje vedeného od počátků doby dějinné po soudobé dějiny, klade studium důraz také na dějiny historiografie jako vědní disciplíny, jazykové vzdělání, dobrou orientaci v historické terminologii (české i cizojazyčné), znalost metodologie a přístupů uplatňované v rámci historického bádání a získání širšího společenského a kulturního rozhledu.

V rámci studia historie získá student/studentka především orientaci v českých a světových dějinách, dále pak v pomocně-historických vědních disciplínách (PVH, archivnictví, muzeologie), jakož i přehled v hlavních historiografických směrech a školách a klíčových postavách historické vědy (včetně té současné) a jejich nejvýznamnějších dílech. Student/studentka bude schopen/schopna přesného myšlení a vyjadřování o komplexních i kontroverzních problémech dějin a porozumění netradičnímu, popř. kulturně odlišnému způsobu myšlení či argumentace. Cílem bakalářského studia historie je připravit vzdělané odborníky/odbornice v oblasti historických věd, kteří jsou schopni kriticky myslet, argumentovat a promýšlet problémy dějinného vývoje v široké historické perspektivě a současně v kontextu aktuálních společenských problémů, aby tak mohli nadále přispívat mimo jiné k další kultivaci regionu a společnosti tím, že zvýší počet humanitně vzdělaných odborníků/odbornic vybavených velmi specifickými znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi odpovídajícími bakalářskému stupni studia. V širší perspektivě umožní studium historie studentům/studentkám osvojit si schopnost koncepčního, systematického, racionálního řešení komplexních problémů vyžadujících spojení více odborných perspektiv v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti, a tím způsobilost pracovat nejen v rámci historických pracovišť, ale též dalších institucích či podnicích zaměřených na uvedené oblasti.

Studijní program bude realizován v těchto studijních plánech:
1. completus
2. minor
3. maior
4. maior se zaměřením na vzdělávání

Absolvent/absolventka studia bude schopen/schopna pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu ve studijních programech zařazených do oblasti vzdělávání Historické vědy nebo příbuzných humanitních či společenskovědních oborů. Studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání slouží k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele.
Profil absolventa:Absolvent/absolventka je vybaven/vybavena základem vzdělání v oblasti historických věd, dobře se orientuje v klasicky pojatých českých i světových dějinách, ovládá základní přehled vývoje historiografie a metodologie uplatňované v rámci historické vědy. Je schopen/schopna koncepčního, systematického, racionálního řešení mnoha praktických problémů v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti a je způsobilý/způsobilá pracovat v institucích či podnicích takto zaměřených. Absolvent/absolventka je způsobilý/způsobilá pokračovat v navazujícím odborném magisterském studiu, zejména ve studijním programu historie nebo příbuzných humanitních či společenskovědních studijních programech.

Absolvent/absolventka bakalářského studia historie získá tyto:
1. odborné znalosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) prokazuje znalost českých i světových dějin v rozsahu od počátků doby dějinné po soudobé dějiny
b) prokazuje znalost základů metodologických přístupů v oblasti historických věd
c) prokazuje znalost základních historiografických škol, proudů a směrů a klíčových postav
d) prokazuje základní přehled v oblasti pomocně-historických vědních disciplín
e) zná nejdůležitější sekundární literaturu ke konkrétním problematickým okruhům
f) zná základní odbornou terminologii
g) rozumí na základní úrovni možnostem, podmínkám a využití teorií a konceptů ve vztahu k výzkumným
postupům v dané vědní oblasti
h) má další speciální znalosti v některé ze společenskovědních disciplín, které jsou dány jeho individuálním studijním zaměřením a volbou speciálních volitelných studijních předmětů
2. odborné dovednosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) je schopen/schopna číst a porozumět historickým pramenům z různých etap historického vývoje a tyto prameny kriticky analyzovat
b) je schopen/schopna číst základní sekundární historické odborné texty (a to nejen v češtině, ale nejméně v jednom dalším cizím jazyce), rozumět jim, vykládat je, případně je kriticky analyzovat
c) umí vyhledat a utřídit relevantní informace
d) je schopen/schopna odborně písemně zpracovat vybrané historické téma
e) je schopen/schopna filozofickými metodami analyzovat základní problémy, které přináší profesní praxe v určitých oblastech společenského života, zejména v kultuře, politice, společenských vědách nebo umění
f) je schopen/schopna zobecňovat, uvažovat systematicky a koncepčně o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení dílčích problémů
3. obecné způsobilosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) má všeobecné historické vzdělání, které absolventovi/absolventce umožňuje pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu, zejména historie, ale i příbuzných humanitních či společenskovědních programů
b) dokáže řešit speciální úkoly v institucích a organizacích, zejména s vědeckou, kulturní, politickou, uměleckou náplní činnosti
c) je schopen/schopna pružně se přizpůsobovat konkrétním potřebám praxe v různých povoláních ve společensko-vědní, společenské, politické, umělecké, kulturní, humanitní oblasti
d) je schopen/schopna na základě historických metod analyzovat genezi základních problémů, které přináší profesní praxe v určitých oblastech společenského života, zejména ve společenských vědách, kultuře, politice, umění
e) je schopen/schopna zobecňovat, uvažovat systematicky a koncepčně o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení dílčích problémů
f) umí pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi
g) disponuje základními praktickými komunikačními dovednostmi: umí se přesně vyjadřovat, správně a účinně argumentovat - ústně i písemně, a to i minimálně v jednom cizím jazyce
h) dovede účinně vyjednávat, obhajovat teze, kriticky posuzovat logické chyby
i) umí organizovat duševní práci a intelektuální činnost jak svou, tak pracovního kolektivu

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test
Obsah přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověřuje základní orientaci ve faktografii českých i obecných dějin od starověku po do počátku 90. let 20. století v rozsahu látky obsažené v učebnicích pro výběrové střední školy. Cílem testu je rovněž prověření schopnosti uchazečů vyvozovat souvislosti historických událostí, jevů a procesů a také schopnost orientace v základním historickém pojmosloví.
Kritéria přijímací zkoušky: Kritériem pro vyhodnocení budou výsledky písemného testu.
Bodové hodnocení jednotlivých částí, celkový počet bodů je 100. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pro složení písemné přijímací zkoušky je nutné dosáhnout minimálního počtu 35 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:zkoušku nepromíjíme
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .