Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Francouzská filologie - minor
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra romanistiky - Oddělení francouzštiny
Anotace:Cílem tříletého bakalářského studijního programu Francouzská filologie je rozvíjet jazykovou a odbornou kompetenci studentů ve všech základních filologických oblastech, tzn. zvyšovat jejich komunikativní kompetenci ve francouzském jazyce, poskytnout studentům kvalitní znalosti příslušných lingvistických disciplín (fonetiky, fonologie, lexikologie, morfologie, syntaxe, stylistiky a dalších lingvistických disciplín) a rozvíjet jejich znalosti o literatuře, kultuře, dějinách a reáliích Francie a jiných frankofonních zemí. Studenti jsou ve všech zmíněných oblastech vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném i písemném projevu.
Z hlediska jazykové kompetence je cílem studia prohloubit a upevnit jazykové znalosti a dovednosti tak, aby absolvent bakalářského studijního programu Francouzská filologie dosáhl ve francouzštině úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
U studia bez specializace je cílem více prohloubit jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti lingvistické a literárněvědné.
Cílem studia specializace Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci je vzdělávání odborníků schopných komunikovat francouzsky v různých komunikačních situacích v odborné sféře jak v českém prostředí, tak i v zahraničí.
Studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání slouží k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele.

Studijní program je relizován v těchto variantách:
1) completus,
2) specializace francouzština v odborné a profesní komunikaci (prezenční + kombinovaná forma),
3) maior,
4) minor,
5) maior se zaměřením na vzdělávání.
Profil absolventa:Absolvent studijního programu Francouzská filologie prokazuje znalosti stěžejních disciplín francouzské filologie (zejména fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, stylistiky a lexikologie) a má základní přehled z oblasti literární teorie i literární historie, kultury, dějin a reálií Francie a dalších frankofonních zemí. Absolvování studijního programu Francouzská filologie vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do navazujícího magisterského studia.

Odborné znalosti:
Absolvent studijního programu Francouzská filologie prokazuje široké teoretické znalosti jazykovědných disciplín (Úvod do studia románských jazyků, Fonetika a fonologie, Francouzská gramatika, Lexikologie francouzštiny), jejichž terminologii dobře ovládá, a dále společenské, kulturní a historické znalosti a znalosti reálií Francie a dalších evropských i mimoevropských frankofonních zemí (Dějiny Francie 1-2, Reálie frankofonních zemí 1-2). Absolvent dále prokazuje znalosti z dějin francouzské literatury a teorie literatury (Francouzská literatura a kultura 1-2, Úvod do literární vědy). Absolvent programu Francouzská filologie bez specializace si navíc prohloubí znalosti francouzské literatury (Francouzská literatura 19. století, Francouzská literatura 20. století).

Odborné dovednosti:
Absolvent programu Francouzská filologie bez specializace umí v odpovídající šíři a míře uplatnit odborné znalosti získané v jazykovědných a literárněvědných disciplínách, provádět jazykovědnou analýzu textu, a to z hlediska všech základních jazykových rovin a z pohledu vybraných jazykovědných disciplín (Textová analýza). Rovněž je schopen analyzovat literární text, používá literárněvědnou terminologii a umí zařadit literární dílo do historických souvislostí a literárního kontextu (Úvod do literární vědy, Francouzská literatura 19. století, Francouzská literatura 20. století).
V rámci specializace Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci je absolvent schopen ústně i písemně komunikovat a samostatně řešit zadané úkoly v odborném francouzském jazyce na základě znalostí, které si osvojil v předmětech zaměřených na odbornou komunikaci (Práce s odborným textem, Odborný jazyk 1-2, Hospodářská francouzština 1-2, Francouzština pro oblast cestovního ruchu 1-2). Rovněž dovede přeložit z francouzštiny do češtiny středně obtížný text z odborné oblasti a vést obchodní korespondenci ve francouzském jazyce (Obchodní korespondence 1-2, Překladový seminář 1-2, Písemný projev).

Obecné způsobilosti:
Absolvent studijního programu Francouzská filologie prokazuje pokročilou schopnost komunikace ve francouzském jazyce na vysoké profesionální úrovni, a to jak v mluveném, tak i v písemném projevu na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Praktický jazyk 1-6, Písemný projev). Navíc absolvent ovládá další cizí jazyk na úrovni B1 (francouzština, ruština, polština, italština, němčina) nebo B2 (angličtina).

Absolventi varianty studijního plánu maior se zaměřením na vzdělávání, sloužícího k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele, získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie a zkušenosti z reflektovaných praxí.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Předpokládá se znalost francouzského jazyka na úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .