Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Geografie maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace:Studijní program je koncipován jako program pro sdružené studium se třemi druhy studijních plánů - studijní plán maior, studijní plán minor a studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání.

Studijní plány zahrnují dostatečně široké teoretické i praktické základy z celého vědního oboru geografie a základy kartografie, které umožňují po vykonání SZZ odchod do praxe.

Studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání slouží primárně k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele.

Bakalářský studijní program Geografie bude realizován v těchto studijních plánech:
1. maior,
2. maior pro přípravu na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele,
3. minor.

Součástí studijního programu je také současný studijní plán, který byl původně akreditován jako obor podle předcházejících právních předpisů:
4. Geografie - sdružené studium (maior obsahuje obhajobu bc. práce/minor).

Tento studijní plán je určen pouze na dostudování. Ke studiu podle tohoto studijního plánu (č. 4) budou uchazeči přijati naposledy v akademickém roce 2018/2019. Bližší informace a odkaz na tento studijní plán viz samostatná příloha "Studijní plány na dostudování".
Profil absolventa:Vymezení všeobecných výstupních znalostí a dovedností
Absolvent je široce vzdělán v oborech fyzické, sociální i regionální geografie, zná základy geologie, demografie a kartografie, je schopen studovat odbornou literaturu v mateřském jazyce a v určité míře zahraniční odbornou literaturu v angličtině, má rozvinutou kulturu osobního projevu a všeobecný politický a kulturní rozhled, umí využívat ICT.

Vymezení odborných výstupních znalostí a dovedností absolventa
- má komplexní znalosti všech dílčích oborů fyzické a sociální geografie, základů geologie, demografie a kartografie;
- má přehled o mezioborových souvislostech a dokáže je aplikovat při komplexním pohledu na regionální problémy Evropy a Česka;
- zná a chápe problematiku životního prostředí a krajiny, rozumí prostorovým vztahům v rámci přírodního a sociálního prostředí i mezi nimi;
- orientuje se v základních geografických teoriích a umí používat základní metodické postupy při práci se zdroji geografických informací a dat,
- je schopen vytvořit jednoduchý geografický projekt, umí jej prezentovat a obhajovat.

Absolventi varianty studijního plánu maior se zaměřením na vzdělávání, sloužícího k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele, získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie a zkušenosti z reflektovaných praxí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.