Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání - maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra filozofie
Anotace:Cílem bakalářského studijního programu Základy společenských věd je připravit všestranně společenskovědně vzdělané odborníky, kteří budou schopni zapracovat se do nejrůznějších oblastí společenské praxe - od pedagogické k sociální, politické, kulturní či jiné humanitní, ať již na úrovni veřejného nebo soukromého sektoru. Absolvent získá schopnost koncepčního, systematického, racionálního řešení komplexních problémů vyžadujících spojení více odborných perspektiv v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti, a tím způsobilost pracovat v institucích či podnicích takto zaměřených. Důležitým úkolem tohoto bakalářského studijního programu je připravit absolventa na studium v navazujícím magisterském studijním programu, po jehož úspěšném dokončení by byl kompletně vybaven pro pedagogické působení na všech typech středních škol. Již po ukončení bakalářského stupně je však díky zvládnutí základů problematiky několika společenských věd připraven na kompletní mezioborový přístup k nejrůznějším situacím a jevům, což jej dobře připravuje pro řadu možností pracovního zařazení, kde se očekává flexibilita, samostatnost, kreativita a další podobné vlastnosti.
Studijní program se realizuje v těchto studijních plánech:
1. maior,
2. minor,
3. maior se zaměřením na vzdělávání
Profil absolventa:Absolvent je vybaven společenskovědním základem humanitního vzdělání. Dokáže se orientovat v dějinách filozofie, logiky a etiky, základních politologických, sociologických i ekonomických a právních otázkách a způsobech jejich řešení. Zná odbornou terminologii a je schopen pracovat se společenskovědními texty (a to nejen v češtině, ale nejméně v jednom dalším cizím jazyce), rozumět jim, vykládat je, případně je kriticky analyzovat i produkovat.
Umí pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi. Je schopen patřičnými metodami zpracovávat problémy, které přináší profesní praxe v rozmanitých oblastech lidské činnosti - pedagogické, sociální, kulturní, politické či jiné. Je schopen systematické a koncepční práce s konkrétními problémy, dokáže formulovat otázky, pojmenovávat a označovat sporné body, vytvářet návrhy koncepčních a strategických řešení nejrůznějších problémů nejen v pedagogickém prostředí.
Zvládl celek všeobecného společenskovědního vzdělání, které mu umožňuje pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu, zejména oboru učitelství pro střední školy, ale např. i se specializací na vybranou společenskou vědu, pokračovat v celém spektru společenských věd, v příbuzném humanitním oboru apod.

Absolvent/absolventka bakalářského studia Základů společenských věd získá zejména tyto:
1. odborné znalosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) prokazuje rámcovou znalost dějin filozofie, základních filozofických problémů, hlavních filozofických škol, proudů a směrů a klíčových postav
b) zná základní odbornou terminologii z oblasti ekonomie, politologie, sociologie, religionistiky a práva
c) orientuje se v problematice politických teorií i politické praxe, zná základy soukromého i veřejného práva
d) je obeznámen s dějinami ekonomického myšlení, je finančně gramotný
e) zná hlavní etické koncepce (systémy, paradigmata)
f) rozumí na základní úrovni možnostem, podmínkám a využití teorií a konceptů ve vztahu k výzkumným postupům oboru
2. odborné dovednosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) je schopen/schopna analyzovat a řešit morální dilemata provázející každodenní život, umí formulovat základní etické otázky a pojmenovat problémy, dovede s poučenou zvýšenou etickou citlivostí usuzovat a hodnotit
b) je schopen/schopna číst základní primární i sekundární filozofické, náboženské, ekonomické, politické i právní texty (a to nejen v češtině, ale nejméně v jednom dalším cizím jazyce), rozumět jim, vykládat je, případně je kriticky analyzovat
c) je schopen/schopna analyzovat základní problémy, které přináší profesní praxe v určitých oblastech společenského života, zejména v kultuře, náboženství, politice, společenských vědách nebo umění
d) je schopen/schopna zobecňovat, uvažovat systematicky a koncepčně o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení dílčích problémů
3. obecné způsobilosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) dovede obhajovat teze, kriticky posuzovat logické chyby
b) umí organizovat duševní práci a intelektuální činnost jak svou, tak skupiny lidí (například žáků)
c) disponuje praktickými komunikačními dovednostmi: umí se srozumitelně vyjadřovat, správně a účinně argumentovat - ústně i písemně
d) dokáže řešit speciální úkoly v institucích a organizacích, zejména s kulturní, politickou, vědeckou, uměleckou náplní činnosti
e) je schopen/schopna filozoficky zobecňovat, uvažovat systematicky a koncepčně o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení dílčích problémů
f) dovede účinně vyjednávat minimálně v jednom cizím jazyce, obhajovat teze, kriticky posuzovat logické chyby.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá z všech povinných předmětů (mimo známky z chování).
Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 15. března 2019.
Kritéria přijímací zkoušky: Oba průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
průměr 3,00 = 50 bodů
průměr 3,01 a výše = 40 bodů
Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .