Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Psychologie se zaměřením na vzdělávání - minor
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra pedagogické a školní psychologie
Anotace:Obecné cíle SP Psychologie se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru psychologie a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru psychologie.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru psychologie (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Psychologie se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru psychologie, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru psychologie.
Profil absolventa:Profil absolventa je vázán na obsah, formu a realizaci předávaných informací, získání dovedností a specifických způsobilostí v době studia na poli znalostí postupů prevence vzniku sociopatologických jevů, reakcí a chování člověka tak, aby je dovedl předávat ve výuce v adekvátním kontextu a s vyvozením praktického dopadu. Dále se absolvent orientuje v sociální oblasti, optimálního vývoje self-conceptu, přičemž postup je volen systematicky a vychází z portfolia potřeb středních škol a slouží jako příprava na povolání učitele psychologie na střední škole. Následně je rozvíjen v rámci nejnovějších výzkumů v daných oblastech, což zajišťuje tým složený z odborníků s praktickým dosahem, zabývající se výzkumnými úkoly a také učiteli z praxe. Dosažené vzdělání umožní absolventovi zprostředkovat poznání psychologického oboru v tom, jak analyzovat, interpretovat, aplikovat a nabízet příklady, jak implementovat psychologické poznatky především v kontextu sféry vzdělávání a výchovy, ale také práce a sociálních věcí či nestátních subjektech v uvedených oblastech. Studenti budou rovněž připraveni k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech občanské výchovy a příbuzných společensko-vědních a humanitních věd.
Rozvoj odborných, znalostí, dovedností a způsobilostí programu je zajištěn nejen interními pracovníky, ale rovněž se na něm podílejí pracovníci dalších kateder (např.
výuka biologie, fyziologie a neurofyziologie) a odborníci z praxe (např. výuka specializovaných disciplín) jež jsou detailněji uvedeni v příslušné části akreditačního spisu -
oddíl personální zabezpečení.
Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi studijního programu osvojují, jsou v souladu s daným typem a případným profilem
studijního programu.
Absolvent studijního bakalářského oboru psychologie se zaměřením na vzdělávání získá:
- odborné znalosti a dovednosti ze základních psychologických disciplín
- odborné znalosti a dovednosti z aplikovaných psychologických disciplín
- odborné znalosti a dovednosti ze speciálních psychologických disciplín
Znalosti:
- absolvent zná a chápe komplexní informace historického pozadí studovaných disciplín v návaznosti na konfrontaci mezi jednotlivými odbornými proudy a současně
vědeckým důrazem na jejich přínos a možnosti aplikace a
- orientuje se v psychologických aspektech vzdělání a výchovy
- má přehled v problematice sociálně patologických jevů včetně nástinu jejich řešení a má náhled na odlišnosti v podobě psychopatologických projevů v důsledku duševních
poruch či nemocí apod.
- zná základní formy psychologické intervence v kontextu vzdělávacích institucí - postupy při řešení konkrétních, v praxi vzniklých situací, které mají zamezit vzniku
stereotypních řešení, patologických schémat, ale vedou k uchopení individualit žáka na základě cílů a výchovně výukových procesů všech běžných typů středních škol
- je seznámen s aktuálními poznatky a vizemi WHO (World Health Organization) ohledně psychosomatických determinant zdraví
- ovládá charakteristiku stěžejních psychoterapeutických směrů a jejich přístupů (psychoanalytický, kognitivně-behaviorální, humanistický, racionálně emoční terapie, biosyntetické přístupy)
- umí definovat úlohu rodiny v socializaci jedince a orientuje se v psychologických aspektech párového a rodinného soužití, přičemž aplikuje teoretické poznatky vlivu na dítě (žáka, adolescenta) i na konkrétní dopady při řešení typických školních situací
Dovednosti:
- ovládá mediaci v konfliktních situacích mezi stranami rodič x žák, žák x žák, učitel x rodič, učitel x žák
- umí předávat informace aktivně dialogovou formou a tím preventivně působit na dorůstající populaci
Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti související s ped-psychologickou složkou přípravy jsou primárně zaměřeny na rozvíjení obecně-pedagogické
oblasti, sociálně-komunikační oblasti a diagnosticko-intervenční oblasti. Podrobně je profil absolventa v těchto dimenzích rozepsán v externím dokumentu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.