Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT)

Centrum vzniklo na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v rámci projektu „PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 (PŘÍRODA) jako specializované pracoviště zaměřené na výzkum, podporu a rozvoj přírodovědně nadaných žáků, kteří v Moravskoslezském kraji žijí a studují. Podporujeme také učitele, asistenty a rodiče nadaných a také ty, kteří se s nimi setkávají při řadě dalších aktivit.

Inkluze je trend, který respektujeme, ale my to bereme trochu z jiné strany Gaussova rozdělení, protože tento přístup - podporu nadaných - považujeme za nutný.

Kde bereme odvahu?

 • všichni zainteresovaní působí mnoho let jako spolupracující a lektoři pro MŠMT, NIDV, NÚV, Mensu ČR, STaN, RSJ Foundation, Nadaci Quido a další organizace, zabývající se prací pro nadané
 • máme zajištěn zájem škol v MSK s vizí prostupnosti
  žák → student → vysokoškolák

Cíle, které jsme si stanovili:

 • spolupráce se studenty napříč studijními obory zejména se zaměřením na učitelství přírodovědných předmětů
 • realizace vědeckého výzkumu orientovaného na problematiku nadaných a mimořádně nadaných jedinců (STEM, STEAM) pomocí technologie Eye Tracking
 • specifikace vzdělávacích strategií nadaných a mimořádně nadaných žáků s akcentem na přírodovědné předměty
 • příprava budoucích učitelů na práci s nadanými žáky formou pravidelné výuky v bakalářském i magisterském studijním programu (Práce s talenty v přírodních vědách)

Co lze očekávat od spolupráce s centrem?

 • prezentaci spolupracujících škol směrem k fakultě a jednotlivým oborově zaměřeným katedrám – podchycení talentů
 • podporu přírodovědně nadaných žáků a studentů v MSK
 • možnost spolupráce na např. dílčích oborových výzkumech (SOČ, olympiády)
 • spolupráci se zajímavými institucemi a organizacemi v rámci přírodovědného nadání i mimo Českou republiku (Mensa ČR, Centrum pro talentovanou mládež CTM Online kurzy)
 • nabídku akreditovaných kurzů s atraktivními tématy
 • pravidelnou poradenskou činnost v oblasti vzdělávání přírodovědně nadaných
 • pravidelnou poradenskou činnost v oblasti psychologie nadaných

Struktura centra:

 • Výzkumné aktivity
 • Advanced placement (příprava)
 • Aktivity zaměření na cílové skupiny
 • Projektové aktivity, akreditace přednáškové činnosti (MŠMT)
 • Konzultační a poradenská činnost ve spolupráci s učiteli, pedagogickými asistenty, výchovnými poradci a poradenskými zařízeními

Zamyšlení:

Nadání s sebou přináší řadu specifik, která se při práci s nadanými žáky v edukačním procesu často a opakovaně projevují. Je potřeba trvale usilovat o analýzu základních potřeb nadaných žáků v současné škole a poukazovat na nutnost propojení všech činitelů, participujících na jejich vzdělávání. Je potřeba zamýšlet se také nad efektivními přístupy k jejich vzdělávání.

Přesto, že jsou nadaní žáci stejně jako ostatní žáci zcela autonomní, je možné při hlubší analýze najít také ve skupině nadaných to, co mají společné, a i to, čím se navzájem liší. Je nezbytné, aby se nadaní žáci setkali ve školách s informovanými pedagogy, kteří jsou oborovými odborníky a jsou ochotni pracovat nejen s těmito nadanými žáky, ale také sami na sobě. Je proto zcela zásadní vybírat pro práci s nadanými žáky učitele, kteří jsou schopni udržet odpovídající vzdělávací úroveň. Takoví učitelé mohou nadaným žákům nabídnout cestu, ale vždy zůstane na jejich rozhodnutí, jestli po ní půjdou.

Jana Škrabánková
vedoucí centra


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2018