Výzkumná činnost

Koncem 19. století se řada vědců začala zajímat o spojitost mezi pohyby očí a myšlením. První technologie na snímání zraku se objevily začátkem minulého století. Průlom ve využívaní těchto technologií však nastal až na přelomu 20. a 21. století a aktuálně se dále vyvíjí. Široké uplatnění mnohdy již vysoce sofistikovaných technologií na snímání zraku lze však podle zaměření výzkumných týmů jen obtížně regionalizovat. Pro zajímavost uvádíme výběr zahraničních univerzit, na kterých technologii eye-tracking pro své výzkumy využívají.

V Česku se výzkumem s využitím technologie eye-tracking v obecné rovině zabývají např. na Českém vysokém učení technickém v Praze. V Brně se eye-tracking využívá na Mendelové univerzitě pro výzkum v oblasti marketingu, na Masarykové univerzitě pak pro zkoumání v oblasti kognitivních věd, pedagogiky a psychologie. Na Palackého univerzitě v Olomouci se zmiňovaná technologie využívá při studiu geoinformatiky, resp. vizuální percepce geografických informací v mapových reprezentacích a jejich optimalizaci. Podobná výzkumná zaměření mají pracoviště na Zurišské univerzitě ve Švýcarsku nebo na Ghentské univerzitě
v Belgii. V sousedním Rakousku na Vídeňské univerzitě se eye-tracking uplatňuje v historickém výzkumu umění, konkrétně při posuzování pravosti uměleckého díla. V Polsku na Wroclavské unierzitě eye-tracking využívají např. v oblasti psycholingvistiky v aplikaci na výzkum polského jazyka. Na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě pracuje eye-trackingová laboratoř pro personalizované učení.

Největší akademický prostor v Evropě dávají výzkumu s využitím technologie eye-tracking britské univerzity. Výsledky jejich eye-trackingových výzkumů jsou široce prakticky aplikovány - od komerční sféry (využití v marketingu) přes psychologii (Městská londýnská univerzita), neurokognici (Dublinská univerzita), strategie čtení, atp. Na Irské národní univerzitě Galway studují aplikace v kontextu biologických, společenských a psychologických problémů, např. vliv strachu na percepci, zrak a rozhodovací procesy, výzkumy chování, predikce problémů až po studium uživatelských zkušeností online. Strathclydská univerzita využívá eye-tracking spolu s dalšími technologiemi na výzkum, směřující ke zlepšování kongnitivních schopností ve virtuální realitě a na studium dopadů věku na pozornost. Na Lincolnské univerzitě se eye-tracking využívá při studiu proto-jazykových dovedností dítěte.

V německém výzkumu se eye-traking využívá při studiu německé lingvistiky. Na Aachenské univerzitě se zase využívá při studiu anglické lingvistiky. Na Berlínske univerzite Frei se tato technologie využívá při studiu jazyka a paměťových procesů, kognice a citů - podpořeno aplikací dalších metod, např. mozkové elektrografie, snímaní magnetickou rezonancí nebo psychofyziologickými nástroji. Vyvíjí zde diagnostické nástroje pro využití v soukromé sféře a ve školách nebo pro studium multiligvistických aplikací (např. pro dyslektiky). S eye-trackingem analogicky pracují také na Postdamské univerzitě. Vztah komunikace, interpretace a zrakových vzorců při verbalizaci jsou předmětem výzkumu na Heidelberské univerzitě.

Skandinávské university se zabývají kromě jiného kognicí v procesu učení se. Turunská univerzita ve Finsku opírá svůj výzkum o poznatky z psychologie, lingvistiky, medicíny a věd
o vzdělávání. Uppsalská univerzita využívá eye-tracking v pupilometrii (vztah vývojového stupně dítěte a reaktivity). Na Linköpingské univerzitě byly zkoumány aplikace pro automatické ovládání palub letadel zrakem.

Také americké univerzity mají svůj výzkum široce zacílený. Na Marylandské univerzitě studují chování lidí a jejich konzumní návyky a zkoumají percepci informací na webu, v tištěné reklamě nebo ve videoklipech. Texaská technická univerzita realizuje výzkum pozornosti na různých typech médií (statická či dynamická projekce), ale také např. na informační grafice při sportovních akcích. Princentonská univerzita eye-traking využívá v neurovědách. Na Macalersterské vysoké škole se eye-tracking využívá při studiu psychologie, např. umožňuje sledovat percepci tváře člověka v interpersonální interakci nebo v situaci, kdy jedinec sám sebe pozoruje v zrcadle. Oregonská univerzita se v jednom z projektů věnuje „zezvučnění“ zraku u hudebních projekcí v multimediálním prostředí. Pennsylvánská státní univerzita zkoumá bilingvní aspekty jazyka a zraku, např. zpracování morfologicko-syntaktické informace nebo náladovost při komunikaci. Columbijská univerzita uvádí aplikace v architekturní geometrii a v designérských systémech. Kentucká univerzita provádí klasický marketingový výzkum s použitím mobilních eye-trackerů.

Na Carletonské univerzitě v Kanadě se eye-tracker využívá při studiu japonštiny nebo na Albertské univerzitě v oboru psycholingivstiky. Podobně se s eye-trackerem provádí v Rusku výzkum cyriliky na Národní výzkumné univerzitě. Na tchajwanské Národní Chengchi univerzitě se eye-tracking uplatňuje při výzkumu čtení čínských znaků u zjednodušené a tradiční čínštiny.

Australské univerzity, např. Macquarieská univerzita, využívají eye-traking především v oblasti výzkumu kognitivních věd. Na asijských univerzitách, např. Hongkongská univerzita, se studuje vztah pohybů očí a Markových modelů. V Japonsku např. Kjótská univerzita přišla s výzkumem chování savců (koní, primátů), ve kterém se např. zkoumalo, jakým způsobem reagují šimpanzi na lidské emoce nebo jak rozpoznávají lidskou tvář. Na Korejské univerzitě se zkoumá percepce etnicity při použití eye-trackingu. Na čínské Ši-anské technické univerzitě se zkoumají aplikace a techniky pro zpracování digitálních obrázků.

Jak bylo nastíněno, technologie eye-tracking má v akademické sféře v zahraničí aktuálně opravdu široké uplatnění. Naše centrum obohacuje paletu využití ve výzkumu zaměřením na edukaci a podporu talentů v přírodovědných oborech.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 01. 2018


Výzkum, vývoj, inovace v CVVPT

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.