Wichterlovo gymnázium, příspěvková organizace

Wichterlovo gymnázium, příspěvková organizace

Wichterlovo gymnázium na ulici Čs. exilu v Ostravě-Porubě je nejstarší porubské gymnázium. Škola byla založena v roce 1956 a od roku 1959 ji opustilo asi 8500 absolventů. V roce 2006 získala “Velká Telmanka”, respektive “Exil” čestný název Wichterlovo gymnázium.

Gymnázium nabízí vzdělávání převážně ve třídách všeobecných, ale na nižším stupni (prim až kvarta) má třídy zaměřené na matematiku a přírodní vědy či s posílenou výukou anglického jazyka. Díky úspěchům v matematiice, informatice a dalších přírodních vědách získalo pověst kvalitního „matematického“ gymnázia. Ta je pravidelně posilována i akcemi, jakými jsou mezinárodní odbornou soutěž Moravskoslezský matematický šampionát, či Ústřední kolo Matematické olympiády, které škola pořádala. Skutečnost je ovšem taková, že úspěchů dosahují jeho žáci i v cizích jazycích či humanitních předmětech. Důkazem je například skutečnost, že v programu MŠMT Excelence středních škol, v němž školy získávají body za umístění žáků v olympiádách a soutěžích, obsazuje v rámci Moravskoslezského kraje pravidelně některé z prvních čtyř míst, v roce 2016/2017 dokonce místo první.

Ke všemu výše uvedenému přispívá intenzívní spolupráce s univerzitami, ale také s velkými podniky. Wichterlovo gymnázium je fakultní školou Ostravské univerzity a má velmi úzké vazby na VŠB-TUO či na MFF UK v Praze., Mezi důležité partnery patří Svaz průmyslu a dopravy ČR a řada průmyslových podniků.

Vyučující vysokých škol působí jako lektoři zájmových kroužků a pro žáky prezentují i v rámci exkurzí a seminářů. Naopak pedagogové Wichterlova gymnázia zároveň vyučují na několika fakultách OU, či jsou členy pedagogické rady FEI VŠB-TUO.

Škola systémově pracuje s talentovanými žáky. Existuje zde průběžně aktualizovaná evidence nadaných žáků, kterým jsou následně přednostně nabízeny aktivity rozvíjející oblast jejich zájmu. Na Wichterlově gymnáziu se například konají školní přehlídky žákovských projektů Inspiro. Účastní se ho žáci pracující např. na SOČ a své zkušenosti předávají mladším. V rámci talentmanagementu se ročně uskuteční asi 20-30 workshopů, přednášek či školení vybraných praktických témat pro žáky a učitele. Ty vedou pracovníci odborných firem nebo vysokých škol. Pro žáky nižšího stupně víceletého gymnázia již několik let pořádáme kroužek zaměřený na řešení problémových úloh a kroužek robotiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2018