Katedra grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity

Katedra grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity

Studijní program Katedry grafiky a kresby se řídí akreditovaným bakalářským a magisterským programem, který je realizován na základě harmonogramu akademického roku sestaveného děkanem Fakulty umění OU. V rámci studijního programu Výtvarná umění jsou na KGK akreditovány dva studijní obory Grafika a Kresba. Obor Grafika se v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu dělí na tři ateliéry a to Ateliér grafiky, Ateliér obalového a knižního designu a Ateliér grafického designu. V rámci navazujícího magisterského studijního programu jsou nově realizována studia Double Degree Ateliér digitální grafiky ve virtuálním prostředí. Obor Kresba v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu zahrnuje Ateliér kresby.

Ateliér grafiky – program ateliéru je zaměřen na rozvoj myšlení, vnímaní a utváření si názoru v reflexi na současnou společnost a umělecký provoz skrze volnou tvorbu. Studium v rámci ateliéru grafiky je koncipováno na tvorbu a práci jak s klasickými grafickými technikami (tisk z výšky, tisk z hloubky), tak novými grafickými technikami (serigrafie, ofset, digitální technologie). Dále jsou kreativně studovány všechny dostupné experimentální formy tisku a rozmnožovací techniky. Samostatně jsou studovány s aspektem ke grafice metody počítačových programů a práce s fotografií. Student získá co nejširší přehled a možnosti využití grafických technik a technologií s jejími přesahy do jiných médií (objekt, animace, atd..)

Ateliér obalového a knižního designu - těžiště výuky je zaměřeno na tvorbu obalu a knižní grafiky směrem k výstupu na průmyslové zpracování, knižní vazbu a současně na volnou tvorbu média papír a autorské knihy. Jednotlivé tyto tvůrčí aktivity se vzájemně prostupují a navazují na sebe, jsou závislé nejen na výtvarné erudici posluchače, ale i na kvalitní průpravě z oblasti technologie, na zvládnutí řemeslných dovedností a současně jsou ovlivňovány novými informacemi a trendy z oboru grafického a obalového designu. Kvalifikaci podporují hodiny kresby, písma a typografie, grafických a polygrafických technik, výtvarné fotografie, počítačové grafiky a blok uměnovědných a doplňkových předmětů: dějiny výtvarného umění, základy estetiky, zobrazovací metody, marketing. Přístup k informacím podporuje jazyková vybavenost posluchačů, podporovaná výukou anglického jazyka.

Ateliér grafického designu - koncepce výuky se zaměřuje především na umělecký provoz a odráží jeho potřebu po designérech s uceleným přehledem, schopností širší analýzy a realizace díla v kulturní nebo jiné společenské oblasti. Studenti zkoumají a prezentují různé strategie chápání designu v souvislostech celé hmotné i nehmotné kultury. Je kladen důraz na práci s textem jako nástrojem pro orientaci v prostoru a prostorem jako dějištěm textu. Základem je proces, kdy studenti pracují na zadání tak, aby byli v úzkém spojení s povahou úkolu, vnímali potřebu zadavatele v návaznosti na vlastní uměleckou identitu. Od posluchačů je vyžadována co nejhlubší znalost zpracovávaného tématu a jeho vyčerpávající rozbor. Vedení ateliéru pomáhá studentům při práci a podporuje jejich vývoj tak, aby prohlubovali své znalosti a zkušenosti směrem k originální a svébytné činnosti. V první části studia jsou studenti vedeni k vyjádření a vnímání jejich vlastní prezentace souběžně studiem kresby, základů typografie, analýzy textu a schopnosti vnímání prostoru. Studenti pracují na projektech od grafických návrhů brožur po výstavní katalogy, plakáty, architektonická řešení výstav či scénografii s pečlivostí a důrazem na koncepci a detail, polemické myšlení od úvodní fáze až po dodání nebo zahájení jednotlivých projektů.

Ateliér kresby - fenomén kresby je v ateliéru vnímán v zásadě trojím způsobem:

  1. jako tradiční studijní disciplína-zejména v prvním a druhém ročníku je kladen důraz na figurativní věcnou kresbu.
  2. jako specifické médium vytváření uměleckého díla. Široká škála kresebných výrazových prostředků je využívána způsobem, který nepředpokládá následnou realizaci v jiném "definitivním" materiálu. V tomto smyslu může být výsledkem rozměrná kresba či nástěnná kresebná realizace, stejně jako ilustrace literárního textu.
  3. jako nástroj výtvarného myšlení- v nejobecnější rovině je kresba v průběhu studia vnímána jako specifický prostor vlastního autorského uvažování, projektování, tvorby v obecném smyslu. Začít je možné prostým náčrtkem pokračovat k jakémukoli médiu, či postupu, které si zvolený koncept vyžádá. Výsledkem může být obraz na plátně, nebo digitální tisk, realizace ve veřejném prostoru anebo video, či akce.

Ateliér digitální grafiky ve virtuálním prostředí je cíleně koncipován jako pracoviště nových metod a technologií v grafice ve spolupráci s Instytutem Sztuki Wydzial Artystyczny Unywersytet Slaski v Katovicích. Jedná se o studia Double Degree. Jde o speciálně zaměřená studia na digitální grafiku, aplikovaná zejména ve formách virtuálního prostřední, jako např. počítačové hry, interaktivní webové aplikace, mapping atd.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2018