Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad

škola

Škola ako park života

Spojená škola na Letnej si začala písať svoj príbeh na najmladšom sídlisku Juh III v Poprade v roku 2010.

Prvých 5 rokov jej pedagógovia vložili svoje úsilie do realizácie projektu experimentálneho overovania s názvom Škola pre každého – škola na každý deň. Prepojili a systémovo nastavili podmienky vzdelávania pre deti od 3 do 15 rokov v troch školách pod jednou strechou: materskej, základnej a základnej umeleckej školy. Postupne budovali školu ako detský školský park s ponukou príležitostí, aby sa deti a žiaci mohli počas dňa nielen vzdelávať a popoludní tvorivo sebarealizovať , ale aj objavovať postupne svoje dary (talent) a prevziať za ich rozvoj zodpovednosť.

Našou ambíciou je byť školou čo najlepšie odpovedajúcou na potreby detí, žiakov a spoločnosti v rýchlo sa meniacom svete – globálne zosieťovanom prostredí. Rastúcu náročnosť procesov učíme deti a žiakov zvládať ich situovaním do nových rol a osvojovaním si metakognitívnych zručností – čiže učebných stratégií cez prácu s textom (transdisciplinárny prístup a intertextovosť). Tieto stratégie sa spolu so znalosťami stávajú nástrojom tvorby novej kultúry správania – fungovania školy ako organického kultúrneho celku. Fungovaním školy ako znalostnej organizácie, ktorá má svoj vlastný didakticko – edukačný dizajn chceme vychovať zdravé a šťastné deti so zvnútorneným hodnotovým systémom a takými kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne zvládať súčasné i budúce životné situácie a angažovať sa pre spoločné dobro.

Uskutočňovať stálu sebareflexiu a rozvoj nám pomáha Školský network každoročným mapovaním „Rozvojových potrieb našej školy“. V bilancii výsledkov z minulého roka sme sa dostali medzi TOP školy na Slovensku. Výsledky celoslovenských testovaní potvrdzujú, že neustále rastieme a nachádzame sa v súčasnom období medzi 7% najlepších škôl na Slovensku. Naším úsilím ale nie je byť „najlepšou“ školou. Na všetky úspechy v súťažiach či olympiádach pozeráme ako na očakávané plody práce.

V súčasnosti školu navštevuje 1 454 žiakov, ktorí pracujú pod vedením 72 pedagógov.

PaedDr. Viera Grohová


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2018