Základní škola 1. máje, Havířov – Město

škola


Základní škola 1. máje je v současné době jednou z nejprestižnějších a nejznámějších základních škol na území města Havířova. Škola přivítala své první žáky v roce 1963 (tedy 8 let po založení města Havířova) a od roku 1982 se výuka začala profilovat směrem k matematice a přírodovědným předmětům. Škola svou dobrou pověstí, propracovanými dílčími aktivitami, využíváním moderních a netradičních didaktických metod působí na veřejnosti jako velmi kvalitní vzdělávací instituce odpovídající trendům školy 21. století. Základní škola má v současné době dle rejstříku škol a školských zařízení stanovenu kapacitu základní školy na 760 žáků, školní družiny na 180 žáků, přičemž dlouhodobě vykazuje jeden z nejvyšších počtů žáků ve městě.

Na veřejnosti se naše škola prezentuje jako škola s tradicí, aktivními a úspěšnými žáky školy v rámci nejrůznějších soutěží a olympiád, a vysokou úspěšností absolventů školy v navazujícím studiu i profesním životě. Škola se kromě svého zaměření na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů věnuje od roku 1994 také výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména integrací tělesně postižených děti (diagnózy dětské mozkové obrny). V souladu s požadavky dnešní společnosti je na ZŠ 1. máje také kladen důraz na jazykovou vybavenost žáků a užívání moderních informačních a komunikačních technologií.

Práce s nadanými žáky zahrnuje především nový přístup k využívání mezipředmětových vazeb s cílem efektivního a moderního pojetí výuky 21. století v souladu s globálními trendy v oblasti vzdělávání a výchovy. Posilováno je využívání nových výukových metod a využití materiálně-didaktického zázemí školy (např. týmové vyučování, badatelsky orientovaná výuka, metody projektové výuky, metody s podporou informačně-komunikačních technologií, metody podporující podnikavost, kreativitu a iniciativu žáků apod.) a netradiční propojení mezipředmětových vazeb (např. výuka jazyků u přírodovědných předmětů pomocí metody CLIL a další).Zveřejněno / aktualizováno: 16. 08. 2018