Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Environmentální toxicita a aktuální přístupy její detekce
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé Přírodopisu a Dějepisu na ZŠ, učitelé Biologie a Dějepisu na SŠ a talentovaní studenti SŠ se zájmem o biologii a dějepis. V případě zájmu se mohou přihlásit i učitelé jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Kurz bude zaměřen na rozšíření a doplnění znalostí učitelů základních a středních škol v problematice týkající se znečištění životního prostředí v důsledku antropogenní činnosti. V rámci kurzu budou zmíněny způsoby, kterými dochází ke znečišťování jednotlivých složek ekosystému – ovzduší, voda, půda, s uvedením příkladů kontaminovaných oblastí v České republice. Pozornost bude zaměřena na nejvíce rizikové polutanty a také na možnosti hodnocení jejich škodlivých účinků pomocí vhodně zvolené baterie ekotoxikologických biotestů. V rámci výuky budou mít učitelé možnost zhlédnout ukázku laboratorních pomůcek a indikátorových organismů, které jsou využívány pro hodnocení ekotoxikologických účinků a také si vyzkoušet některé postupy využívané při práci v laboratoři, např. pipetování, očkování.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení s problematikou kontaminace životního prostředí a aktuálními přístupy detekce environmentální toxicity.