Charakteristika katedry fyzické geografie a geoekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie zajišťuje prezenční studium v těchto akreditovaných neučitelských oborech: Fyzická geografie a geoekologie, Kartografie a geoinformatika, Ochrana a tvorba krajiny a doktorské studium Environmentální geografie.

Dále katedra zajišťuje výuku fyzickogeografických, geoekologických, geologických, kartografických a geoinformatických disciplín pro dvouoborové studium geografie a v dalších geografických studijních oborech katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje.

Pro absolventy magisterského oboru Fyzická geografie a geoekologie (případně pro absolventy jiných, ale příbuzných oblastí studia) katedra garantuje rigorózní řízení s právem udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd).

Katedra garantuje také doktorské studium v oboru Environmentální geografie a má právo udělovat titul Ph.D.

Kromě klasických moderně vybavených učeben probíhá velká část výuky ve specializovaných laboratořích. Velké množství času studenti věnují rovněž terénnímu výzkumu.

Výzkumně se katedra orientuje na následující oblasti:

 • Hydrologie:
  Antropogenní změny hydrologického režimu, hydrologie urbanizovaných oblastí, modelování hydrologických procesů, tvorba map s hydrologickým obsahem se zaměřením na povodí řeky Odry
 • Geomorfologie, geoekologie:
  Geomorfologie a geoekologie alpinotypních flyšových pohoří, tektonická geomorfologie a neotektonika, dynamická geomorfologie, geochronologie svahových deformací, geomorfologická rizika, fluviální systémy (geomorfologický režim, revitalizece),
  geomorfologické a geoekologické mapování,
  environmentální aplikace geomorfologie
  a geoekologie.
 • Kartografie a geoinformatika:
  Tvorba tématických map; teorie mapového jazyka; tvorba atlasů malých oblastí; dálkový průzkum Země (multitemporální analýza); matematická kartografie, geodetické metody; modelování v hydrologii pomocí GIS

V rámci výuky a výzkumu úzce spolupracuje s domácími i zahraničními pracovišti (Dánsko, Slovinsko, Ukrajina, Polsko aj.).


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2017