Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ochrana a tvorba krajiny

Studijní program
Environmentální geografie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Zajímá Vás příroda? Chcete zjistit, jak rozmanitá, krásná a mocná je naše planeta a jakým způsobem ji měníme my, lidé? Nechcete se jen koukat, jak se s krajinou nesprávně nakládá? Uvažujete o práci v oboru životního prostředí a jeho ochrany?

Studium moderního programu Environmentální geografie se specializací Ochrana a tvorba krajiny Vám poskytne vše potřebné.

Výhodou specializace Ochrana a tvorba krajiny je, že se naučíte, jak funguje živá i neživá část přírody a jak do krajiny zasahuje svou činností člověk. Pak budete schopni v praxi tyto znalosti propojit. Naučíme Vás třeba, co je to „divočina“ ve městě a proč je důležité ji tam zachovat, nebo proč některé lidské aktivity vedou ke zničení částí krajiny, a jak tomu předejít. Zjistíte, jaké nástroje má Česká republika k dispozici, abychom si naši krásnou přírodu uchovali. Kromě kvalitních teoretických základů, potřebných k pochopení fungování krajiny, získáte během svého studia řadu praktických dovedností. Disponujeme nejmodernějšími mapovacími technologiemi, např. drony s multispektrálními kamerami, skenerem dna vodních útvarů, sonarem pro měření průtoků, geodetickými totálními stanicemi a GNSS přijímači. Budete mít k dispozici počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, povodní, eroze apod. Naučíte se pracovat i v laboratořích (dendrogeomorfologie, granulometrie a sedimentologie). Nebudete jen zavření v učebnách a laboratořích, ale výuka Vás zavede hodně často i ven – do terénu. Klademe také velký důraz na projektovou výuku, kde se naučíte samostatně řešit problémy i pracovat v týmu. V průběhu studia se budete zdokonalovat v angličtině a budete mít možnost část studia strávit na některé zahraniční univerzitě.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Ochranu a tvorbu krajiny

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Naší první průvodkyní je Kristýna Wiśniewská z naší katedry fyzické geografie a geoekologie. Pokud vás fascinuje příroda a vadí vám její ničení, třeba se najdete právě v její milované Ochraně a tvorbě krajiny, kde můžete po studiích zkusit ovlivnit nejen svou budoucnost...

Co od vás očekáváme?

Vaším úkolem v průběhu studia bude s chutí získávat učením nové znalosti, mít otevřenou mysl a naučit se kriticky přemýšlet nad novými informacemi. Při vstupu do studia byste měli mít znalosti o geografii, biologii a ekologii na středoškolské úrovni.

Co se naučíte?

Absolvent studia je schopen práce v terénu, ovládá metody terénního mapování a sběru primárních dat, a to i s využitím moderních metod dálkového i blízkého průzkumu. Absolvent dokáže analyzovat vlastnosti/parametry jednotlivých složek krajiny a zvládá jejich prostorovou analýzou s využitím geoinformatických nástrojů. Absolvent se orientuje v historických i aktuálních aspektech vývoje krajinného systému, zná zdroje environmentálně geografických dat a dokáže je vyhodnocovat. Absolvent prošel projektovým vedením výuky, kde zpracovával konkrétní zadané projekty z praxe, a to buď samostatně, nebo v týmu. Absolvent studia je komplexně vzdělán v problematice krajiny, její struktury a fungování. Je schopen postihnout způsoby a dopady lidské činnosti na jednotlivé geosféry a také na krajinu jako systém. Absolvent tak dokáže integrovat znalosti o fungování neživé a živé složky krajinného systému.

Kde a jak se uplatníte?

Po absolvování bakalářské specializace Ochrana a tvorba krajiny můžete samozřejmě pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru, nebo jít rovnou do praxe. V praxi se uplatníte například v orgánech státní správy a samosprávy, v projekčních a poradenských firmách v oboru životního prostředí, zemědělství, lesnictví, územního plánování, ve firmách zaměřujících se na sběr, zpracování a interpretaci krajinoekologických dat, nebo v neziskových nevládních organizacích. Mezi potenciální zaměstnavatele patří odbory životního prostředí městských a krajských úřadů, odbory některých ministerstev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), katastrální úřady, Agentura ochrany a přírody ČR, Česká inspekce životního prostředí, Lesy ČR atd. V soukromém sektoru Vás mohou zaměstnat například firmy Ekotoxa, Geotest, Envicons, Šindlar s.r.o, ČSOP Salamandr, Arnika, a jiné. Absolventi se mohou uplatnit i v institucích zabývajících se servisem pro státní správu (Český hydrometeorologický ústav), nebo u správců vodních toků (Podniky povodí, Lesy ČR).

Konkrétní pracovní pozice

 • referent Oddělení ochrany přírody a zemědělství
 • referent Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí
 • referent Oddělení péče o přírodu a krajinu

Přijímací řízení

120
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška formou motivačního pohovoru proběhne v jazyce českém, a to v délce maximálně 15 minut. Cílem je zjistit motivaci a zájem studenta ke studiu vybraného studijního programu na Katedře fyzické geografie PřF OU. Smyslem motivačního pohovoru není ověřování znalostí. Uchazeč je povinen se dostavit na stanovený termín přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru osobně..

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.