Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzika nanostruktur

Studijní program
Fyzika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Zajímají Vás přírodní vědy? Chcete prozkoumat nanosvět z pohledu fyzika? Zaujala by Vás oblast počítačového modelování? K objasnění toho, co Vás zajímá, Vám středoškolské přírodovědné vzdělání nestačí? Pak pro Vás máme možné řešení ve formě studia bakalářského programu Fyzika, ve specializaci Fyzika nanostruktur.

Při studiu specializace Fyzika nanostruktur si projdete základními fyzikálními disciplínami a zároveň se pak budete zaměřovat na pochopení elektronové struktury a fyzikálních vlastností nanostruktur, povrchů, molekul, pevných látek a na návrhy nových nízkodimenzionálních materiálů s výjimečnými vlastnostmi. Kromě teoretických znalostí získáte také praktické schopnosti počítačového modelování vlastností materiálů, a to i s využitím superpočítačových center. Při studiu budete mít možnost absolvovat stáže na spolupracujících mezinárodních vědeckých pracovištích.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Fyziku nanostruktur

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Mirek Kolos z naší katedry fyziky, který s pomocí počítače hledá materiály budoucnosti. Jeho milovaná Fyzika nanostruktur je pro všechny, kteří se nebojí výzev a neleknou se fyziky, matematiky, chemie a informatiky. Zapomeňte na laboratorní pláště, pomocí počítačů můžete navrhovat nanomateriály, které můžou leccos změnit a ovlivnit tak nejen svou budoucnost.

Co od vás očekáváme?

 • dokončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou je maturitní zkouška složená z fyziky anebo matematiky)
 • zájem o studium a všeobecný přehled v „klíčových“ disciplínách – fyzika a matematika (popř. chemie a informatika)
 • zodpovědný a aktivní přístup ke studiu
 • zájem o moderní technologie

Co se naučíte?

Jako student programu Fyzika, specializace Fyzika nanostruktur, získáte:

 • všeobecné fyzikální vzdělání, které Vám umožní uplatnit se v různých přírodovědných a technických odvětvích
 • znalosti nanomateriálů a jejich aplikací
 • schopnost spolehlivě predikovat vlastnosti materiálů pomocí moderních softwarových nástrojů
 • vhled do fyzikálních procesů probíhajících v nanostrukturách a schopnost je interpretovat
 • možnost zapojit se do vývoje nových počítačových modelů
 • schopnost statistického zpracování komplexních souborů dat

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent programu Fyzika ve specializaci Fyzika nanostruktur získáte kromě fyzikálně-matematického základu i vzdělání z oblasti chemie a jste připraveni ke studiu v navazujícím magisterském programu Aplikovaná fyzika (specializace Fyzika nanostruktur) na PřF OU nebo v obdobných fyzikálně zaměřených programech a specializacích na jiných vysokých školách v ČR i zahraničí. Uplatnění můžete nalézt v mnoha přírodovědných a technických odvětvích, ve státních i soukromých institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem a vývojem (nejenom nanomateriálů).

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník ve vědecko-výzkumných institucích, laboratořích a univerzitách
 • pracovník oddělení výzkumu a vývoje
 • pracovník v high-tech firmách

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.