Moravskoslezský kraj podpořil studentky a akademické pracovníky oboru Politická a kulturní geografie

Moravskoslezský kraj podpořil dvě studentky interního doktorského studia Mgr. Blanku Markovou a Mgr. Kateřinu Rudincovou a dva akademické pracovníky Mgr. Tomáše Hocha, Ph.D. a RNDr. Vincence Kopečka, Ph.D. v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012. Cílem programu je finanční podpora nadaných studentů doktorského studia a akademických pracovníků na počátku jejich vědecké kariéry, aby nedošlo k jejich předčasnému odchodu mimo akademickou sféru. Výsledkem práce budou prezentace na konferencích a odborné publikace, které povedou k rozvoji oboru Politická a kulturní geografie.

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, která skončila v září 2013, mohli podpoření akademičtí pracovníci a studentky doktorského studia uskutečnit celou řadu vědeckých a publikačních aktivit. Jejich přehled si můžete přečíst v této závěrečné zprávě.

Mgr. Blanka Marková po absolvování všeobecného osmiletého gymnázia v Hustopečích u Brna nastoupila na Univerzitu Hradec Králové, kde vystudovala bakalářský obor Management cestovního ruchu na Fakultě informatiky a managementu. Během bakalářského studia absolvovala půlroční studijní ERASMUS pobyt na University of National and World Economy v bulharské Sofii, kde se věnovala mezinárodnímu marketingu a managementu. Magisterský obor Geografie a regionální rozvoj vystudovala na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. V rámci navazujícího magisterského studia strávila Blanka půl roku na pracovní stáži v rakouském Riedu u poradenské agentury věnující se městskému marketingu a regionálnímu rozvoji CIMA Beratung und Management GmbH. Po úspěšném absolvování studia (za svou diplomovou práci Industriální cestovní ruch a muzejní marketing obdržela cenu ředitele festivalu TECHNÉ) se Blanka podílela jako project developer na realizaci projektu kandidatury města Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. V září 2010 nastoupila na doktorské studium Politické a kulturní geografie. Blanka je momentálně na dvouměsíční stáži ve Vídni v rámci programu AKTION, kde zkoumá kulturní politiku a kulturní governance rakouských měst.

Mgr. Kateřina Rudincová absolvovala všeobecné osmileté gymnázium Hladnov v Ostravě. Poté nastoupila na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala bakalářský obor Blízkovýchodní studia. Bakalářskou práci vypracovala na téma Humanitární krize v Somálsku. Katka pokračovala v navazujícím magisterském oboru Kulturní antropologie Předního východu na Filozofické fakultě Západočeské univerzity, kdy za svou diplomovou práci Islám v Somálsku byla oceněna děkanem fakulty. Katka od roku 2009 studuje na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity interní doktorský program Politická a kulturní geografie, tématem její disertační práce je Vývoj mocensko - politických struktur v současném Somálsku a perspektivy obnovení státnosti. Během studia podnikla Katka řadu výzkumných cest, např. v roce 2009 pobývala v Maroku, v letech 2010-2011 absolvovala dvě stáže v Etiopii na Komisi Africké unie. Momentálně se Katka nachází v Istanbulu, kde pobývá na půlročním studijním ERASMUS pobytu.

RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D. je absolventem všeobecného osmiletého gymnázia v Ostravě-Hrabůvce. Poté nastoupil ke studiu politické a kulturní geografie na PřF Ostravské univerzity. Po absolvování magisterského studia pracoval v letech 2004-2005 v Jihoafrické republice jako koordinátor vzdělávacích programů pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin černošské a míšenecké komunity v ghettech v okolí Kapského města. Po návratu do Ostravy učil zeměpis na SOŠ Waldorfské. V letech 2007-2011 studoval na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity interní doktorský program Politická a kulturní geografie, tématem jeho disertační práce byly Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: případová studie Abcházie. Od září 2011 je Tomáš akademickým pracovníkem Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, kde se výukově i publikačně věnuje primárně humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v oblasti Jižního Kavkazu a rozvojovým tématům v regionu subsaharské Afriky.

doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. se po absolvování Slovanského gymnázia v Olomouci zapsal ke studiu geografie na Ostravské univerzitě. Po vzniku samostatného oboru Politická a kulturní geografie na tento obor přestoupil a stal se jedním z jeho prvních absolventů. Studium ukončil v roce 2004 obhajobou magisterské práce Historicko-geografická analýza konfliktu v Náhorním Karabachu. V letech 2004-2008 působil Vincenc Kopeček na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde se podílel na vzniku studijního oboru Management v neziskovém sektoru, zaměřeného na vzdělávání pracovníků nevládních neziskových organizací (nejen) v Moravskoslezském kraji. Po čtyřech letech na Filozofické fakultě se jako odborný asistent vrátil na domovskou Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty OU, na níž působí dosud. V roce 2005 získal titul RNDr. a v roce 2011 ukončil doktorské studium Politické a kulturní geografie na Ostravské univerzitě obhajobou disertační práce na téma Systémy politických stran v nedemokratických politických režimech: Případová studie zemí Jižního Kavkazu. Právě region Jižního Kavkazu je primární oblastí jeho odborného zájmu. Uskutečnil zde již dva terénní výzkumy, první v roce 2009 zaměřený na roli organizací občanské společnosti v transformaci konfliktů v Abcházii a Náhorním Karabachu, druhý v roce 2011 zaměřený na agroturistiku jako nástroj rozvoje etnické komunity čečenských Kistů v postkonfliktní realitě gruzínského údolí Pankisi. V současnosti se zabývá vztahem formálních a neformálních politických institucí v Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii. Vincenc Kopeček se zúčastnil řady mezinárodních konferencí, přednášel na univerzitách v Roskilde (Dánsko), Rize (Lotyšsko), Baku (Ázerbájdžán), Suchumi (Abcházie) a Stěpanakertu (Náhorní Karabach).

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně studia na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje popř. možností zahraničních pobytů nebo vědecké spolupráce můžete podpořený tým kontaktovat na: , , , .


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017