Hlavní zaměření katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

Ve vědeckovýzkumné činnosti se katedra specializuje v souladu s akreditovanými studijními obory a vědeckou specializací členů KSGRR na tyto oblasti:

  • Geopolitické, geokulturní a geoekonomické procesy ve světě (politika a geopolitické koncepce, relígie a geokulturní koncepce, vztahy mezi národy a státní mocí, mezistátní migrace, konflikty, mezinárodní vztahy a právo, geoekonomické trendy a integrační procesy). Aplikovaný výzkum zaměřen zejména na postkomunistický a komunistický prostor Eurasie v kontextu globalizačních procesů (případové studie).

  • Inovativní koncepty a přístupy v řízení rozvoje měst a regionů s důrazem na roli institucí v lokálním a regionálním rozvoji (regionální politiky, teritoriální marketing a management v rozvoji měst a regionů, regional governance a regionální inovační systémy). Aplikovaný výzkum zaměřen na Moravskoslezský kraj jako průmyslový pohraniční region v kontextu Česka a EU (strukturální analýzy, disparity, instituce a aktéři, procesy, evaluace).

  • Didaktika geografie (didaktické problémy v geografii, aplikace evropské dimenze ve výuce geografie na základních a středních školách)

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 04. 2020