Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Uznání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole je upraveno právními předpisy:
  1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 87 § 89, § 90, § 105, § 106
  2. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (s účinností od 1. ledna 2006)
  3. Mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv.
  4. Směrnice rektora.

Postup při uznávání vzdělání a kvalifikace vychází z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, případně na webových stránkách MŠMT - mezinárodní spolupráce – seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT ČR.

Od 1. května 2004 v souvislosti se vstupem do EU jsou aktualizovány některé nové informace na webových stránkách MŠMT.

Orgány, které rozhodují o uznávání

Veřejné vysoké školy rozhodují o uznávání vysokoškolských diplomů vydaných v zahraničí v 1. instanci. Pouze ve sporných případech o odvolání rozhoduje MŠMT.

(S výjimkou vzdělání v oblasti vojenství a bezpečnostních služeb – Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.)

Procesní postup na Ostravské univerzitě v Ostravě

Procesní postup uznávání vysokoškolského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě je stanoven Nostrifikačním řádem univerzity – Směrnicí rektora č. 93/07 včetně Dodatku.