Doktorské studium

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu biologického zaměření. Nezbytným předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky včetně prokázání aktivní znalosti anglického jazyka (alespoň na úrovni středně pokročilé). Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a strukturovaný životopis včetně přehledu publikačních a jiných odborných aktivit (konference, stáže apod.) Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. molekulární biologie a genetika, mikrobiologie, entomologie, ekologie, taxonomie. Část pohovoru je vedena v anglickém jazyce. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury.Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2022