Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2021, kdy pro vás také otevřeme přihlášku do studia.


Fyzika - Chemie (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní programFyzika
Specializace kombinaceFyzika se zaměřením na vzdělávání (maior)
Chemie minor (minor)
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuMgr. František Karlický, Ph.D.

Chemie minor

Studijní program v kostce

Kurzy programu jsou zaměřeny na získání znalostí a dovedností ze všech oblastí chemie (obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická a biochemie). Ve všech oblastech jsou realizovány teoretické přednášky, na které navazují semináře, v nichž se učivo probrané na přednáškách procvičuje a prohlubuje. Nedílnou součástí programu jsou laboratorní cvičení, kde se studenti důkladně seznámí s laboratorní praxí v jednotlivých oblastech. V prvním semestru jsou realizována cvičení laboratorní techniky, kde se studenti naučí základní laboratorní postupy, které pak využijí v dalších cvičeních v průběhu studia. Není tedy žádným problémem, pokud studenti měli na střední škole jen zanedbatelný počet laboratorních cvičení. Cvičení jsou realizována v moderně vybavených laboratořích a na moderních přístrojích. V případě Chemie minor student realizuje svou bakalářskou práci v rámci oboru své Maior kombinace.

Co od vás očekáváme?

Základní znalosti chemie na úrovni středoškolského učiva, především v oblastech obecné, anorganické, organické chemie, biochemie a základních chemických výpočtů. Zároveň očekáváme zájem naučit se nové věci.

Co se naučíte?

Nejprve si musíte osvojit základní teoretické znalosti z jednotlivých oblastí chemie a základní postupy pro práci v chemické laboratoři. Následně tyto znalosti využijete v chemické laboratoři při absolvování laboratorních. Naučíte se pracovat s textem nejen v českém, ale také v anglickém jazyce, vybrat si z textu důležité informace a ty následně využít ve své práci. Také se naučíte statisticky zpracovávat experimentálně získaná data a pracovat s různými přístroji používanými v chemických laboratořích, od jednoduchých míchaček, vah až po složité analytické přístroje jako jsou různé spektrometry nebo kapalinový chromatograf.

Kde a jak se uplatníte?

Naše studenty se snažíme připravovat tak, aby mohli navázat na studium v magisterském studijním programu u nás nebo na jakékoli vysoké škole v České republice nebo i v zahraničí. V případě Chemie minor může student pokračovat kromě studia odborné chemie také ve studiu učitelství v aprobační kombinaci jím studovaný Maior – Chemie. Pokud student již nechce dále pokračovat ve studiu, může najít uplatnění v různých laboratořích zabývajících se například analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půdy ad.) nebo také v chemickém průmyslu ne pozicích jako je chemik nebo operátor výroby.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná přijímací zkouška formou písemného testu v IS Moodle. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 51 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16. června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

NE

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.