Charakteristika katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra garantuje studijní obory: Politická a kulturní geografie (bakalářské, navazující magisterskédoktorské studium v prezenční i kombinované formě), Ekonomická geografie a regionální rozvoj (bakalářské prezenční, bakalářské kombinované, navazující magisterské prezenčnínavazující magisterské kombinované studium a doktorské studium v prezenční i kombinované formě), Geografie dvouoborová (bakalářské prezenční studium - příprava na učitelství), Učitelství geografie pro ZŠ a SŠ (navazující magisterské jednooborové i dvouoborové prezenční - v kombinaci s jinými obory na Filozofické či Pedagogické fakultě OU) a rozšiřující studium Geografie pro učitele (rozšíření o obor a rozšíření ze ZŠ na SŠ).

V oborech Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj a Učitelství geografie pro SŠ, ZŠ (dvouoborové, jednooborové) katedra garantuje rigorózní řízení pro absolventy magisterského studijního programu Geografie (případně jiných příbuzných oblastí studia) s právem udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd).

V roce 2007 byla katedře akreditační komisí schválena akreditace doktorského studijního programu s názvem Politická a kulturní geografie s právem udělovat titul Ph.D. Od roku 2016 je na katedře akreditován doktorský studijní obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj. Dále se katedra podílí na přípravě doktorandů v doktorském studijním oboru Environmentální geografie.

Protože oba neučitelské studijní obory v programu Geografie mají interdisciplinární charakter, spolupracuje KSGRR při zajištění výuky s katedrou fyzické geografie a geoekologie na PřF OU, s katedrami historie a filozofie na FF OU, s katedrou občanské výchovy na PdF OU, s katedrou sociální práce na FSS OU a formou externí spolupráce rovněž s katedrami EkF VšB-TU (národohospodářskou, regionální ekonomiky, veřejné ekonomiky, managementu, marketingu a obchodu, ekonomie a práva).

Formou externí spolupráce KSGRR zajišťuje také výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny a ruštiny, aby absolventi jejích geografických oborů byli co nejlépe připraveni pro budoucí kariéru.

Ve vědeckovýzkumné činnosti se katedra specializuje v souladu s akreditovanými studijními obory a vědeckou specializací členů KSGRR na tyto oblasti:

  • Geopolitické, geokulturní a geoekonomické procesy ve světě (politika a geopolitické koncepce, relígie a geokulturní koncepce, vztahy mezi národy a státní mocí, mezistátní migrace, konflikty, mezinárodní vztahy a právo, geoekonomické trendy a integrační procesy). Aplikovaný výzkum zaměřen zejména na postkomunistický a komunistický prostor Eurasie v kontextu globalizačních procesů (případové studie).
  • Inovativní koncepty a přístupy v řízení rozvoje měst a regionů s důrazem na roli institucí v lokálním a regionálním rozvoji (regionální politiky, teritoriální marketing a management v rozvoji měst a regionů, regional governance a regionální inovační systémy). Aplikovaný výzkum zaměřen na Moravskoslezský kraj jako průmyslový pohraniční region v kontextu Česka a EU (strukturální analýzy, disparity, instituce a aktéři, procesy, evaluace).
  • Didaktika geografie (didaktické problémy v geografii, aplikace evropské dimenze ve výuce geografie na základních a středních školách)

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 05. 2017