Stipendia na zahraniční mobility

Stipendium Erasmus+ (tzv. hlavní grant Erasmus)

Grant je určen na financování zvýšených životních nákladů v zahraničí (doprava, ubytování, strava...).

SKUPINA
STUDIJNÍ POBYT
PRAKTICKÁ STÁŽ
Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko
660 €/měsíc**
810 €/měsíc
Kypr, Česko, Estonsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko
600 €/měsíc**
750 €/měsíc
Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Severní Makedonie, Turecko
540 €/měsíc
690 €/měsíc

Toto stipendium je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky. Grant je vyplacen v celé výši před odjezdem do zahraničí, studenti nedokládají účtenky vynaložené náklady a s grantem hospodaří dle svého uvážení.


** měsíc = 30 dní

Studenti s omezenými příležitostmi (například pobírající sociální stipendium), získávají navíc 250 €/měsíc. Navýšení platí pro studijní pobyt i praktickou stáž.

V případě využití šetrného dopravního prostředku (vlak, autobus, spolujízda atp.) lze získat jednorázový příspěvek 50 €.


Stipendium na podporu mobility (SPM)

Na PřF OU se našim studentům snažíme usnadnit výjezdy do zahraničí a podporujeme jejich vzdělávání na vysoce kvalitních zahraničních univerzitách. Jedním z nástrojů této podpory je Stipendium na podporu mobilit PřF OU (neboli SPM). Jeho účelem je dorovnat předpokládané náklady na mobilitě nad rámec základního financovaní grantem Erasmus+ / CEEPUS / VIA / rektorátní stipendium. SPM se netýká absolventských mobilit. Studenti stipendium obdrží po příjezdu na zahraniční univerzitu, po splnění několika administrativních kroků.

Podmínky k získání SPM: minimálně 80% kreditů z předmětů studovaných v zahraničí musí být oborově relevantních. U pracovní stáže musí její charakter v plném rozsahu odpovídat požadovanému profilu absolventa.


Sazby SPM platné od AR 2022/2023

Země
Studijní pobyt
Praktická stáž
Praktická stáž
vědecko-výzkumná
Praktická stáž
vědecko-výzkumná
 
Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZK
Rozsah stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZK
Rozsah stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZK
Rozsah stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZK (TOP 500 nebo TOP 300 v daném oboru) nebo TOP světová oborová výzkumná instituce (dle stanoviska garanta programu)
Belgie
2500
1000
2500
3500
Bulharsko
 
 
 
 
Dánsko
4500
3000
5000
5500
Estonsko
 
 
 
 
Finsko
5000
3500
5500
6000
Francie
 
 
 
500
Chorvatsko
 
 
 
 
Irsko
6000
4000
6000
6000
Island
6000
5000
6000
6000
Itálie
 
 
 
500
Kypr
 
 
 
 
Lichtenštejnsko
6000
6000
6000
6000
Litva
 
 
 
 
Lotyšsko
 
 
 
 
Lucembursko
5500
3500
5500
6000
Maďarsko
 
 
 
 
Makedonie
 
 
 
 
Malta
500
 
1000
2000
Německo
2000
500
2000
3000
Nizozemsko
3000
1000
3000
4000
Norsko
5000
3500
5500
6000
Polsko
 
 
 
 
Portugalsko
 
 
 
 
Rakousko
500
 
500
1500
Rumunsko
 
 
 
 
Řecko
 
 
 
 
Slovensko
 
 
 
 
Slovinsko
 
 
 
 
Srbsko
 
 
 
 
Španělsko
 
 
 
 
Švédsko
4500
3000
5000
6000
Švýcarsko
5000
4000
6000
6000
Turecko
 
 
 
 
Velká Británie
6000
6000
6000
6000


Další podmínky k získání SPM:

  • váš studijní pobyt nebo stáž plánovaně přesáhne délku 30 dní a splní náležitosti pro zahraniční mobilitu
  • po příjezdu na zahraniční univerzitu splníte 4 nezbytné kroky (potvrdíte, že jste dorazili, zaregistrujete si předměty a provedete případné změny a odhlásíte si předměty na PřF). Studentům vždy zasíláme podrobný návod, jak na to.
  • průběh vašeho studijního pobytu nebo praktické stáže bude v souladu se Stipendijním řádem OU, Studijním řádem a Opatřením děkana PřF o mobilitách (tyto dokumenty najdete na portálu)

Co hraje roli při určení výše SPM?

  • předpokládaná délka pobytu (podle účastnické smlouvy)
  • forma mobility (studium, pracovní stáž, vědecko-výzkumná stáž)
  • finanční náklady v dané zemi
  • kvalita instituce (týká se pracovních a vědecko-výzkumných stáží)*

* Jestliže stát, do kterého míříte, nespadá do níže uvedené tabulky, zváží proděkan pro vnitřní a vnější vztahy fakulty finanční náročnost vaší stáže a podíl obdržených prostředků z jiných zdrojů. Děkan fakulty následně rozhodne o výši vašeho SPM.


Kdy SPM obdržím?

Pokud splníte všechny výše uvedené podmínky, SPM obdržíte co možná nejdříve po provedených změnách v Learning Agreement (LA) nebo na základě oznámení, že LA se nebude měnit.


Co když svůj pobyt zkrátím/prodloužím?

  • v případě zkráceného pobytu vás vyzveme, abyste poměrnou část stipendia vrátili do stipendijního fondu fakulty
  • budete-li svůj pobyt prodlužovat o více než 30 dnů, poměrnou část SPM vám doplatíme.

Jedu na VIA / OU Aid / jiný typ zahraniční mobility financované OU

  • výsledná výše měsíčního SPM se stanoví následovně: celková výše uděleného grantu x procento prostředků, které nepokrývají celkové náklady studia/počet měsíců. Podkladem pro stanovení výše stipendia bude finanční smlouva či studijní smlouva. Maximální měsíční částka je 6000 Kč.

Podrobné informace ohledně SPM jsou uvedeny v dodatku Opatření děkana:


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 02. 2024