Stipendia na zahraniční mobility

Stipendium Erasmus+ (tzv. hlavní grant Erasmus)

Grant je určen na financování zvýšených životních nákladů v zahraničí (doprava, ubytování, strava...).

SKUPINA STUDIJNÍ POBYTPRAKTICKÁ STÁŽ
Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko600 €/měsíc**750 €/měsíc
Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko
Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko480 €/měsíc630 €/měsíc

Toto stipendium je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky. Grant je vyplacen v celé výši před odjezdem do zahraničí, studenti nedokládají účtenky vynaložené náklady a s grantem hospodaří dle svého uvážení.


** měsíc = 30 dní

Studenti s omezenými příležitostmi (například pobírající sociální stipendium), získávají navíc 250 €/měsíc. Navýšení platí pro studijní pobyt i praktickou stáž.

V případě využití šetrného dopravního prostředku (vlak, autobus, spolujízda atp.) lze získat jednorázový příspěvek 50 €.


Stipendium na podporu mobility (SPM)

Na PřF OU se našim studentům snažíme usnadnit výjezdy do zahraničí a podporujeme jejich vzdělávání na vysoce kvalitních zahraničních univerzitách. Jedním z nástrojů této podpory je Stipendium na podporu mobilit PřF OU (neboli SPM). Jeho účelem je dorovnat předpokládané náklady na mobilitě nad rámec základního financovaní grantem Erasmus+ / CEEPUS / VIA / rektorátní stipendium. SPM se netýká absolventských mobilit. Studenti stipendium obdrží po příjezdu na zahraniční univerzitu, po splnění několika administrativních kroků.

Podmínky k získání SPM: minimálně 80% kreditů z předmětů studovaných v zahraničí musí být oborově relevantních. U pracovní stáže musí její charakter v plném rozsahu odpovídat požadovanému profilu absolventa.


Sazby SPM platné od AR 2022/2023

ZeměStudijní pobytPraktická stážPraktická stáž
vědecko-výzkumná
Praktická stáž
vědecko-výzkumná
 Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZKRozsah stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZKRozsah stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZKRozsah stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZK (TOP 500 nebo TOP 300 v daném oboru) nebo TOP světová oborová výzkumná instituce (dle stanoviska garanta programu)
Belgie2500100025003500
Bulharsko    
Dánsko4500300050005500
Estonsko    
Finsko5000350055006000
Francie   500
Chorvatsko    
Irsko6000400060006000
Island6000500060006000
Itálie   500
Kypr    
Lichtenštejnsko6000600060006000
Litva    
Lotyšsko    
Lucembursko5500350055006000
Maďarsko    
Makedonie    
Malta500 10002000
Německo200050020003000
Nizozemsko3000100030004000
Norsko5000350055006000
Polsko    
Portugalsko    
Rakousko500 5001500
Rumunsko    
Řecko    
Slovensko    
Slovinsko     
Srbsko    
Španělsko    
Švédsko4500300050006000
Švýcarsko5000400060006000
Turecko    
Velká Británie6000600060006000

Další podmínky k získání SPM:

  • váš studijní pobyt nebo stáž plánovaně přesáhne délku 30 dní a splní náležitosti pro zahraniční mobilitu
  • po příjezdu na zahraniční univerzitu splníte 4 nezbytné kroky (potvrdíte, že jste dorazili, zaregistrujete si předměty a provedete případné změny a odhlásíte si předměty na PřF). Studentům vždy zasíláme podrobný návod, jak na to.
  • průběh vašeho studijního pobytu nebo praktické stáže bude v souladu se Stipendijním řádem OU, Studijním řádem a Opatřením děkana PřF o mobilitách (tyto dokumenty najdete na portálu)

Co hraje roli při určení výše SPM?

  • předpokládaná délka pobytu (podle účastnické smlouvy)
  • forma mobility (studium, pracovní stáž, vědecko-výzkumná stáž)
  • finanční náklady v dané zemi
  • kvalita instituce (týká se pracovních a vědecko-výzkumných stáží)*

* Jestliže stát, do kterého míříte, nespadá do níže uvedené tabulky, zváží proděkan pro vnitřní a vnější vztahy fakulty finanční náročnost vaší stáže a podíl obdržených prostředků z jiných zdrojů. Děkan fakulty následně rozhodne o výši vašeho SPM.


Kdy SPM obdržím?

Pokud splníte všechny výše uvedené podmínky, SPM obdržíte co možná nejdříve po provedených změnách v Learning Agreement (LA) nebo na základě oznámení, že LA se nebude měnit.


Co když svůj pobyt zkrátím/prodloužím?

  • v případě zkráceného pobytu vás vyzveme, abyste poměrnou část stipendia vrátili do stipendijního fondu fakulty
  • budete-li svůj pobyt prodlužovat o více než 30 dnů, poměrnou část SPM vám doplatíme.

Jedu na VIA / OU Aid / jiný typ zahraniční mobility financované OU

  • výsledná výše měsíčního SPM se stanoví následovně: celková výše uděleného grantu x procento prostředků, které nepokrývají celkové náklady studia/počet měsíců. Podkladem pro stanovení výše stipendia bude finanční smlouva či studijní smlouva. Maximální měsíční částka je 6000 Kč.

Podrobné informace ohledně SPM jsou uvedeny v dodatku Opatření děkana:


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 12. 2021