FAQ

Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Uchazeči o studium

Spolupráce

Průvodce katedrou

Ze života katedry

AKTUALITY

Konference

Charakteristika KBE

Pracoviště zajišťuje vysokoškolské vzdělávání ve studijním programu biologie v jednooborových i dvouoborových bakalářských i magisterských programech. Vedle programů odborných je možno v navazujícím magisterském studiu získat také učitelskou způsobilost pro výuku biologie na základních a středních školách.

Výuka je u většiny studijních programů realizována presenční formou. Ve studijním programu Aplikovaná ekologie lze studovat i formou kombinovanou. V oblasti celoživotního vzdělávání je kombinovanou formou nabízeno tří semestrální rozšiřující studium biologie (rozšíření pro jiný druh školy) a šesti semestrální rozšiřující studium biologie(rozšíření o obor).

Studium biologie je zajímavé tím, že vedle klasických forem výuky, kterými jsou přednášky, získávají studenti experimentální dovednosti v laboratořích a také přímo v terénu na exkurzích doma i v zahraničí. Znalosti z botaniky si studenti mohou rozšířit studiem exponátů v botanické zahradě, kde vedle expozicí na volných záhonech, jsou též skleníkové expozice subtropických a tropických rostlin.

Bakalářské a diplomové práce tématicky obvykle navazují na výzkumné aktivity členů katedry nebo jsou zpracovávány na odborných pracovištích, s nimiž katedra rozvíjí odbornou spolupráci.

Výzkumné aktivity pracoviště jsou zaměřeny do oblasti studia biologických změn souvisejících s působením antropogenních činitelů. Vedle studia druhové diverzity jsou prováděny výzkumy biologické toxicity a genotoxicity kontaminat životního prostředí a studium podstaty změn narušujících ekologickou rovnováhu. Pozornost je věnována také studiu obnovy narušené krajiny, bioremediacím a biodegradacím.

Tradičně jsou organizovány odborné semináře a exkurze pro odborníky z praxe a studenty a ve dvouletých intervalech je pořádána odborná konference „Změny životního prostředí a jejich bioindikace“, kde své výzkumné výsledky mohou prezentovat také studenti.

Převážná část pracoviště sídlí v nové moderní budově s dobře vybavenými učebnami a laboratořemi pro výuku i pro odborné aktivity studentů.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt