Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Experimentální biologie

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium experimentální biologie umožňuje absolventům bakalářského programu biologie získat komplexní vědomosti v rámci experimentálních biologických disciplín. Do výuky jsou zařazeny také předměty se zaměřením na praxi, např. lékařská genetika, aplikovaná mikrobiologie, ochrana životního prostředí a témata z oblasti zemědělství a hygieny. Na výuce těchto předmětů se podílejí významní specialisté z praxe. Důraz je kladen na získání širokého spektra znalostí a experimentálních dovedností. Výuka probíhá v nově zařízených laboratořích vybavených moderní přístrojovou technikou. Diplomové práce jsou zadávány s ohledem na aktuálně řešené výzkumné projekty a umožňují studentům se aktivně do výzkumu zařadit. Zkušenosti mohou studenti získat i na partnerských vědeckých a univerzitních institucích, kterými jsou např. Biofyzikální ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Institut environmentálních technologií VŠB-TU, Centrum nanotechnologií VŠB-TU a další. V rámci programu Erasmus+ mají studenti příležitost vycestovat na desítky zahraničních univerzit.Výběrem volitelných (resp. výběrových) kursů je vytvořen prostor pro odbornou specializaci studentů v rámci profilu absolventa s ohledem na jejich budoucí uplatnění v praxi nebo pokračování v doktorském studiu.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Experimentální biologii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Tereza Stachurová z naší katedry biologie a ekologie a EPKA, která našla budoucnost v laboratoři. Její milovaná Experimentální biologie je pro všechny, které fascinuje svět pod mikroskopem. U nás získáte schopnosti, se kterými se neztratíte ve výzkumných centrech i laboratořích. Svým výzkumem pak třeba můžete řešit žhavé otázky vědy, pomoci s léčbou nejrůznějších chorob nebo klidně i pomáhat zastavit šíření různých onemocnění vyhodnocováním vzorků (s tím teď třeba naši studenti pomáhají ve velkém). Ovlivnit tak můžete určitě nejen svou budoucnost.

Co od vás očekáváme?

Zájem o studium molekulární podstaty živé hmoty a její funkčnosti. Snahu získat nejnovější odborné poznatky a osvojit si experimentální dovednosti. Ochotu aktivně se  zapojovat do výuky i výzkumu a pracovat týmově.

Co se naučíte?

Jako absolventi studijního programu:

 • budete mít odborné znalosti z molekulární biologie, mikrobiologie, genetiky, toxikologie, a dalších experimentálních oborů v návaznosti na obecný biochemický a biofyzikální základ,
 • budete umět pracovat s odbornou domácí i zahraniční literaturou a na tomto základě formulovat a prezentovat vlastní závěry,
 • osvojíte si základní metodologické přístupy, získáte potřebné experimentální dovednosti a návyky v experimentálních oborech,
 • budete schopni kriticky přistupovat k odborným informacím a tvůrčím způsobem je uplatňovat ve vlastní práci a budete umět správně dosažené výsledky zhodnotit a interpretovat,
 • budete schopni písemně shrnout poznatky a výsledky do odborné publikace.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent má vzdělání interdisciplinárního charakteru založené na teoretických vědomostech a praktických dovednostech z experimentálních biologických a z hraničních fyzikálních a chemických oborů. Dovede aplikovat a využívat ke studiu živých soustav škálu experimentálních metod a je schopen interaktivní mezioborové spolupráce. Absolventi jsou připraveni pro práci vyžadující multidisciplinární orientaci a flexibilní adaptaci na různých typech pracovišť ve zdravotnictví, hygieně, potravinářství, farmacii, zemědělství, odpadovém hospodářství, v chemických odvětvích, na ekologických pracovištích, apod. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu.

Konkrétní pracovní pozice

Samostatný laboratorní pracovník v laboratořích: molekulární biologie a genetiky, mikrobiologie, biotechnologie, biodegradací, toxikologie a genotoxikologie, cytologie a cytogenetiky, forenzní genetiky, v laboratořích asistovaného početí, kontroly kvality vod, potravinářství, apod.

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Biologie nebo programu příbuzného.

O prominutí PZk je nutno požádat děkanku fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v dubnu 2024. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU po roce 2010 nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Mikrobiologie

 • Obecná mikrobiologie.
 • Lékařská mikrobiologie.
 • Fyziologie mikroorganismů.
 • Využití mikroorganismů v různých oblastech praxe.

Buněčná a molekulární biologie

 • Informační biomakromolekuly.
 • Replikace DNA.
 • Exprese genů.
 • Buněčný cyklus, buněčné dělení, apoptóza.

 • Genetika

  • Mendelismus.
  • Vazba genů a mapování genomu.
  • Dědičnost znaků s plynulým fenotypovým projevem a genetika populací.
  • Dědičnost a pohlaví.

  Světelná a elektronová mikroskopie

  • Zobrazovací metody světelné mikroskopie.
  • Speciální mikroskopické metody.

  Analytická chemie

  • Základní pojmy analytické chemie.
  • Protolytické rovnováhy.
  • Konstanty acidity a bazicity.

  Biochemie

  • Struktura a funkce bílkovin, sacharidů a lipidů, izoprenoidy a steroidy, biomembrány.
  • Enzymy, koenzymy a prostetické skupiny, vitamíny.
  • Katabolizmus a anabolizmus.
  • Metabolizmus sacharidů, lipidů, proteinů.

  Organizace přijímacího řízení
  +

  Přílohy přihlášky
  +

  Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

   Pracoviště zajišťující vaše studium

   Kontakty

   Informace pro studenty se specifickými potřebami

   Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
   email: ;
   telefon: +420 553 46 1234,
   mobil: +420 733 784 095.

   Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.