Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Experimentální biologie

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium experimentální biologie umožňuje absolventům bakalářského programu biologie získat komplexní vědomosti v rámci experimentálních biologických disciplín. Do výuky jsou zařazeny také předměty se zaměřením na praxi, např. lékařská genetika, aplikovaná mikrobiologie, ochrana životního prostředí a témata z oblasti zemědělství a hygieny. Na výuce těchto předmětů se podílejí významní specialisté z praxe. Důraz je kladen na získání širokého spektra znalostí a experimentálních dovedností. Výuka probíhá v nově zařízených laboratořích vybavených moderní přístrojovou technikou. Diplomové práce jsou zadávány s ohledem na aktuálně řešené výzkumné projekty a umožňují studentům se aktivně do výzkumu zařadit. Zkušenosti mohou studenti získat i na partnerských vědeckých a univerzitních institucích, kterými jsou např. Biofyzikální ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Institut environmentálních technologií VŠB-TU, Centrum nanotechnologií VŠB-TU a další. V rámci programu Erasmus+ mají studenti příležitost vycestovat na desítky zahraničních univerzit.Výběrem volitelných (resp. výběrových) kursů je vytvořen prostor pro odbornou specializaci studentů v rámci profilu absolventa s ohledem na jejich budoucí uplatnění v praxi nebo pokračování v doktorském studiu.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Experimentální biologii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Tereza Stachurová z naší katedry biologie a ekologie a EPKA, která našla budoucnost v laboratoři. Její milovaná Experimentální biologie je pro všechny, které fascinuje svět pod mikroskopem. U nás získáte schopnosti, se kterými se neztratíte ve výzkumných centrech i laboratořích. Svým výzkumem pak třeba můžete řešit žhavé otázky vědy, pomoci s léčbou nejrůznějších chorob nebo klidně i pomáhat zastavit šíření různých onemocnění vyhodnocováním vzorků (s tím teď třeba naši studenti pomáhají ve velkém). Ovlivnit tak můžete určitě nejen svou budoucnost.

Co od vás očekáváme?

Zájem o studium molekulární podstaty živé hmoty a její funkčnosti. Snahu získat nejnovější odborné poznatky a osvojit si experimentální dovednosti. Ochotu aktivně se  zapojovat do výuky i výzkumu a pracovat týmově.

Co se naučíte?

Jako absolventi studijního programu:

 • budete mít odborné znalosti z molekulární biologie, mikrobiologie, genetiky, toxikologie, a dalších experimentálních oborů v návaznosti na obecný biochemický a biofyzikální základ,
 • budete umět pracovat s odbornou domácí i zahraniční literaturou a na tomto základě formulovat a prezentovat vlastní závěry,
 • osvojíte si základní metodologické přístupy, získáte potřebné experimentální dovednosti a návyky v experimentálních oborech,
 • budete schopni kriticky přistupovat k odborným informacím a tvůrčím způsobem je uplatňovat ve vlastní práci a budete umět správně dosažené výsledky zhodnotit a interpretovat,
 • budete schopni písemně shrnout poznatky a výsledky do odborné publikace.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent má vzdělání interdisciplinárního charakteru založené na teoretických vědomostech a praktických dovednostech z experimentálních biologických a z hraničních fyzikálních a chemických oborů. Dovede aplikovat a využívat ke studiu živých soustav škálu experimentálních metod a je schopen interaktivní mezioborové spolupráce. Absolventi jsou připraveni pro práci vyžadující multidisciplinární orientaci a flexibilní adaptaci na různých typech pracovišť ve zdravotnictví, hygieně, potravinářství, farmacii, zemědělství, odpadovém hospodářství, v chemických odvětvích, na ekologických pracovištích, apod. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu.

Konkrétní pracovní pozice

Samostatný laboratorní pracovník v laboratořích: molekulární biologie a genetiky, mikrobiologie, biotechnologie, biodegradací, toxikologie a genotoxikologie, cytologie a cytogenetiky, forenzní genetiky, v laboratořích asistovaného početí, kontroly kvality vod, potravinářství, apod.

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 21. do 23. srpna 2023 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 15. září 2023. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.