Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu, kdy pro vás také otevřeme e-přihlášku do studia.


Experimentální biologie

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Zajímáte se o biologii? Baví Vás práce v laboratoři? Chcete proniknout do tajů molekulární podstaty živé hmoty? Pak je obor Experimentální biologie určen právě pro Vás. Během studia získáte znalosti experimentálních biologických disciplín, které budou vhodně doplňovány poznatky z příbuzných přírodovědných oborů. Bakalářské studium Experimentální biologie na Ostravské univerzitě poskytuje studentům znalosti molekulární a buněčné biologie, genetiky, základů genomiky, mikrobiologie, ekotoxikologie a rovněž umožní orientaci ve fyziologii rostlin a živočichů, biodiverzitě protistů, hub, rostlin i strunatců, evoluční biologii či biologii člověka. V rámci studia Experimentální biologie, jako multidisciplinárního oboru, jsou také prezentovány poznatky z biofyziky biologických membrán, optické spektroskopie či organické chemie a biochemie. Teoreticky nabyté znalosti jsou vhodně doplňovány cvičeními, která umožní získat potřebné praktické laboratorní dovednosti. Pro aktivní studenty Experimentální biologie se rovněž otevírá možnost zapojení do řešení úkolů v rámci výzkumných projektů katedry, rozšíření vědomostí studiem v zahraničí díky programu Erasmus a také spolupráce se studentským spolkem EPKA.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Experimentální biologii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Tereza Stachurová z naší katedry biologie a ekologie a EPKA, která našla budoucnost v laboratoři. Její milovaná Experimentální biologie je pro všechny, které fascinuje svět pod mikroskopem. U nás získáte schopnosti, se kterými se neztratíte ve výzkumných centrech i laboratořích. Svým výzkumem pak třeba můžete řešit žhavé otázky vědy, pomoci s léčbou nejrůznějších chorob nebo klidně i pomáhat zastavit šíření různých onemocnění vyhodnocováním vzorků (s tím teď třeba naši studenti pomáhají ve velkém). Ovlivnit tak můžete určitě nejen svou budoucnost.

Co od vás očekáváme?

Kromě středoškolských znalostí biologie, chemie a fyziky od Vás očekáváme nadšení pro studium experimentálních biologických disciplín a snahu osvojit si experimentální laboratorní dovednosti. Rovněž uvítáme aktivní přístup při studiu, schopnost spolupracovat a také pečlivost při provádění laboratorních experimentů.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu experimentální biologie:

 • budete znát klíčové pojmy, principy a zákonitosti vztahující se k molekulární a buněčné stavbě živých organismů, genetice, genomice, mikrobiologii, ekotoxikologii a k dalším příbuzným experimentálním oborům
 • budete se orientovat v systému, biodiverzitě a fylogenetickém vývoji živých organismů a rovněž ve tkáňové a orgánové stavbě lidského těla, jeho fyziologii a ontogenetickém vývoji
 • budete rozumět vztahům mezi organismy, vzájemné propojenosti živé a neživé přírody a také pochopíte evoluci a evoluční vývoj organismů
 • budete umět pracovat s laboratorním vybavením v molekulárně biologických, mikrobiologických, toxikologických a ekofyziologických laboratořích (spektrofotometry, centrifugy, termocyklery, mikroskopy, mikropipety apod.)
 • budete umět kultivovat základní typy mikroorganismů, izolovat a charakterizovat biomakromolekuly a provádět s nimi základní operace a také pro hodnocení environmentálních rizik využívat základní ekotoxikologické organismy
 • budete umět vyhledávat, analyzovat, popř. interpretovat získané informace a formulovat výzkumné hypotézy i závěry své odborné práce

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent bakalářského studijního oboru Experimentální biologie najdete uplatnění v laboratořích celé řady institucí, např. hygienické stanice, vodárny a kanalizace, farmaceutické a potravinářské firmy, výzkumné ústavy apod. Rovněž můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu Experimentální biologie na Ostravské univerzitě, kde prohloubíte a rozšíříte získané vědomosti z bakalářského studia.

Konkrétní pracovní pozice

Laboratorní pracovník v laboratoři mikrobiologie, ekotoxikologie, molekulární biologie a genetiky, toxikologie a genotoxikologie, asistované reprodukce apod.

Přijímací řízení

100
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 21. do 23. srpna 2023 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 15. září 2023. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.