Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Dvouletý magisterský studijní obor navazující na bakalářské studium Systematické biologie a ekologie. Vědomosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia jsou rozvíjeny v duchu pochopení evolučních souvislostí a integrace nabytých znalostí. Důraz je kladen na znalosti molekulární biologie, evoluční genetiky, genomiky, bioinformatiky a dalších oborů s cílem poskytnout studentům rozhled v současné biologii a jejich výzkumných trendech. Ty jsou předpokladem dobrého uplatnění v badatelské biologii i praktických biologických profesích. Profesní vědomosti, schopnosti a dovednosti jsou formovány aktivní účastí studentů na řešení odborných praktických úkolů v rámci výzkumných projektů katedry a spolupracujících institucí. Široké spektrum specializací pracovníků katedry Biologie a ekologie nabízí výzkumnou seberealizaci v řadě atraktivních, praktických i teoretických, disciplínách v rámci diplomových prací.

Co od vás očekáváme?

Studium je postaveno na rozvíjení teoretických základů a praktických dovedností osvojených v rámci bakalářského studia. Z nikoho nelze udělat biologa proti jeho vůli. Nezbytným předpokladem je proto chuť učit se nové věci, nové přístupy a pro studenty také často nové způsoby myšlení. Současná biologie nebazíruje na vyčerpávajících znalostech, ale na schopnostech pracovat s informacemi tím správným způsobem pomocí správně volených postupů. Touha poznávat je nejdůležitější, všechno ostatní se  poddá...

Co se naučíte?

Uděláme z vás biology. Statické kompendium vědomostí, které jste získali v rámci bakalářského studia, získá nový rozměr osvojením si moderních evolučních přístupů a metod, na kterých stojí soudobá biologie. Na základě nově nabytých znalostí z molekulární biologie, genetiky a bioinformatiky porozumíte procesům, jež jsou základem pro pochopení mechanismů evoluce. Budete připraveni orientovat se v otázkách týkajících se teoretické ekologie s aplikacemi pro management a praktickou ochranu biotopů. Budete umět formulovat výzkumné hypotézy, samostatně provádět výzkumné práce v terénu i laboratoři a aplikovat moderní metody sběru a analýzy dat.

Kde a jak se uplatníte?

Získané znalosti a dovednosti jsou předpokladem pro uplatnění v širokém spektru profesí. Absolvent bude umět aplikovat teoretické znalosti ze systematických a ekologických disciplín a používat moderní metody sběru a analýzy dat i při řešení praktických úkolů napříč systematicko-fylogenetickými a ekologickými disciplínami v terénním i laboratorním prostředí. Uplatnění je nabízeno v praktické ochraně přírody na úrovni úřadů v rámci státních institucí (např. AOPK, správy CHKO, Národní parky, Krajské úřady, Česká inspekce životního prostředí apod.), stejně jako v soukromém sektoru ve firmách zabývajících se posudky dopadů na životní prostředí. Absolventi získají také předpoklady pro práci podnikových ekologů a uplatňují se také jako kurátoři a vědečtí pracovníci v muzeích. Další spektrum nabízených profesí souvisí s uplatněním v biologických laboratořích, od výzkumných, po komerční typy (obvykle biomedicínské). Úspěšným absolventům nabízíme 4-letý doktorský studijní program Biologie, ve kterém mohou navázat na výzkumy zahájené v rámci bakalářského a navazujícího studia.

Konkrétní pracovní pozice

 • úředník státní správy v ochraně přírody;
 • inspektor na České inspekci životního prostředí;
 • podnikový ekolog;
 • kurátor sbírky přírodnin;
 • laborant;
 • vědecký pracovník;

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 21. do 23. srpna 2023 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 15. září 2023. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.