Laboratoř dendrogeomorfologie

Dendrogeomorflogie je moderní vědní disciplínou, jejíž využití je dnes prakticky samozřejmostí při výzkumu různých typů svahových procesů. V podstatě využívá specifických růstových reakcí stromů na jejich ovlivnění geomorfologickým procesem k datování těchto procesů. Uplatnění nachází zejména při časové i prostorové analýze aktivity blokovobahenních proudů, sesuvů, povodní, ale i skalního řícení.

Na poli české geomorfologie byly dendrogeomorfologické přístupy dlouhou dobu opomíjeny, avšak v posledních letech pomalu začíná i zde mít své nezastupitelné místo. Svým dílem k tomu jistě přispělo i vytvoření Dendrogemorfologické laboratoře na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Laboratoř byla vybudována v roce 2007, avšak intenzivní dendrogeomorfologický výzkum je realizován až od roku 2008. Od té doby dosáhla laboratoř vědeckých úspěchů zejména při časově-prostorové rekonstrukci blokovobahenních proudů a skalního řícení ve flyšových Karpatech. Výsledky výzkumu jsou publikovány v recenzovaných, ale i celosvětově prestižních impaktovaných publikacích.

Laboratoř se podílí i na zadávání a vedení závěrečných prací (bakalářské, magisterské i doktorské), spolupracuje s dalšími tuzemskými i zahraničními akademickými pracovišti a hostují v ní zahraniční studenti.

Aktuálně se laboratoř zabývá řešením tří grantových projektů Grantové agentury ČR.

Stránky laboratoře naleznete zde: http://www.dendroman.cz/cz/


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 03. 2017