Laboratoř dendrogeomorfologie

Dendrogeomorfologie je moderní vědní disciplínou, jejíž využití je dnes prakticky samozřejmostí při výzkumu různých typů svahových procesů. V podstatě využívá specifických růstových odezev stromů na působení geomorfologických procesů k jejich datování. Uplatnění nachází zejména při časové i prostorové analýze aktivity blokovobahenních proudů, sesuvů, povodní, ale i skalního řícení.

Na poli české geomorfologie byly dendrogeomorfologické přístupy dlouhou dobu opomíjeny, avšak v posledních letech pomalu začíná i zde mít své nezastupitelné místo. Svým dílem k tomu jistě přispělo i vytvoření Dendrogemorfologické laboratoře již v roce 2007. První výsledky byly věnovány blokovobahenním proudům a skalnímu řícení v Moravskoslezských Beskydech. Postupně se však spektrum zkoumaných procesů rozšířilo o povodně, erozi, sněhové laviny a zejména sesuvy. Kromě ČR probíhá výzkum na Slovensku, v Polsku, Rumunsku nebo na Krymském poloostrově.

Výsledky výzkumu jsou publikovány prioritně v celosvětově prestižních impaktovaných publikacích.

Laboratoř disponuje kompletním zařízením pro odběr, přípravu a zpracování jak přírůstových jader, tak i příčných řezů. V posledních letech bylo pro účely řešení projektů vybavení rozšířeno o zařízení na přípravu a digitální zpracování mikroskopických preparátů. Laboratoř se podílí i na zadávání a vedení závěrečných prací (bakalářské, magisterské i doktorské), spolupracuje s dalšími tuzemskými i zahraničními akademickými pracovišti a hostují v ní zahraniční studenti. Činnost laboratoře je podporována interními (SGS) i externími (převážně GAČR) projekty.


Stránky laboratoře


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2020