Fluviálně-geomorfologická sekce

Potoky i řeky nepředstavují pouze jednotvárně tekoucí vodu, ale patří mezi komplexní a citlivé prvky krajiny zahrnující rozmanitou biotu a jsou nezastupitelnými dopravníky sedimentů a živin. Fluviální geomorfologie je dynamicky rozvíjející se vědní obor, jenž se snaží postihnout vztahy mezi přirozenými či lidskou činností ovlivněnými procesy v krajině a výslednými tvary koryt i přilehlé nivy včetně zákonitosti výskytu typických prvků jako jsou například tůně či lavice. Bez fluviální geomorfologie bychom neporozuměli, proč se v zákrutě řeky pravidelně vytváří písčitý náplav nebo proč u jedné bystřiny najdeme spoustu břehových nátrží, zatímco koryto sousední bystřiny se jeví jako stabilní. I proto má tento obor značný přesah do praxe, kdy jeho poznatky mohou pomoci k trvale udržitelnému hospodaření na vodních tocích za účelem zachování přirozených procesů i korytových forem a zároveň efektivního snížení povodňového rizika v zastavených oblastech. Takto „zdravá“ řeka je pak vlídným domovem pro rostliny a živočichy vázané na vodní prostřední.

Na katedře fyzické geografie a geoekologie probíhají v rámci oboru fluviální geomorfologie intenzivní výzkumné aktivity, které jsou zaměřeny především na pochopení říčních procesů a výsledných korytových forem v oblasti Moravskoslezských Beskyd a jejich předpolí. Důležitým lokálním faktorem je přítomnost citlivé říční krajiny na změny v hydrologickém režimu a konektivitě sedimentů a značného ovlivnění říčních procesů člověkem. Dále jsou naše výzkumy zaměřeny v posledních letech také na oblast východního Středomoří, kde řešíme především tématiku říčního dřeva jako důležité komponenty vodních toků. Výsledkem těchto aktivit jsou četné publikace v českých, a především zahraničních prestižních impaktovaných časopisech (např. Science of the Total Environment, Water Resources Research, Catena, Geomorphology).

Členové výzkumného týmu se podílejí na vedení závěrečných prací všech stupňů studia a spolupracují s dalšími tuzemskými a zahraničními akademickými pracovišti (v současnosti v Polsku, Řecku a Švýcarsku). Jsme rovněž zapojeni do několika aplikovaných projektů řešících vodní složku v krajině.


Stránky výzkumného týmu v angličtině
Instagram
Facebookový profil


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2020