Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzika nanostruktur

Studijní program
Aplikovaná fyzika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium programu Aplikovaná fyzika rozšiřuje znalosti získané v oblasti teoretické a experimentální fyziky v předcházejících formách studia. V rámci tohoto programu se můžete dále specializovat v biofyzikální oblasti (specializace Biofyzika) nebo se profilovat ve světě nanomateriálů (Fyzika nanostruktur).

Specializace Fyzika nanostruktur se především zaměřuje na pochopení elektronové struktury a fyzikálních vlastností nanostruktur, povrchů, molekul, pevných látek a na návrhy nových nízkodimenzionálních materiálů s výjimečnými vlastnostmi. V magisterském stupni studia jsou studenti směřováni více k vědecké činnosti modelování materiálů nebo vývoji nových počítačových modelů. Studenti mají při studiu možnost absolvovat stáže na spolupracujících mezinárodních vědeckých pracovištích.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Fyziku nanostruktur

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Mirek Kolos z naší katedry fyziky, který s pomocí počítače hledá materiály budoucnosti. Jeho milovaná Fyzika nanostruktur je pro všechny, kteří se nebojí výzev a neleknou se fyziky, matematiky, chemie a informatiky. Zapomeňte na laboratorní pláště, pomocí počítačů můžete navrhovat nanomateriály, které můžou leccos změnit a ovlivnit tak nejen svou budoucnost.

Co od vás očekáváme?

 • ukončené bakalářské studium
 • znalosti fyziky v rozsahu bakalářského programu Fyzika na PřF OU
 • zájem o budoucí zaměstnání spojené s využitím znalostí z fyziky, matematiky a chemie
 • zodpovědný a aktivní přístup ke studiu
 • zájem o nanomateriály a nanotechnologie

Co se naučíte?

Jako student programu Aplikovaná fyzika, specializace Fyzika nanostruktur získáte:

 • všeobecné vzdělání ve fyzice, které Vám umožní uplatnit se v různých přírodovědných a technických odvětvích
 • rozsáhlé znalosti nanomateriálů a jejich aplikací
 • schopnost spolehlivě predikovat vlastnosti materiálů pomocí moderních softwarových nástrojů
 • možnost zapojit se do vývoje nových počítačových modelů
 • vhled do fyzikálních procesů probíhajících v nanostrukturách a schopnost je interpretovat
 • schopnost statisticky zpracovávat a vyhodnocovat komplexní soubory dat
 • zkušenosti ve výzkumu a vývoji nejen nanomateriálů
 • zkušenost zapojení se do výzkumu v rámci tuzemských nebo zahraničních stáží

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent programu Aplikovaná fyzika, specializace Fyzika nanostuktur najdete uplatnění především v oblasti výzkumu a vývoje (nejen nanomateriálů) na univerzitách a vědecko-výzkumných ústavech, ale i v soukromých institucích výzkumu a vývoje. Talentovaní absolventi mohou rovněž dále pokračovat ve studiu doktorských programů Fyzika (nebo příbuzných) na univerzitách v ČR i v zahraničí.

Konkrétní pracovní pozice

 • vedoucí pracovník vědecko-výzkumných týmů
 • vědecko-výzkumný pracovník v ústavech AV ČR nebo na univerzitách
 • pracovník oddělení výzkumu a vývoje
 • pracovník v high-tech firmách

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Písemná přijímací zkouška ze základního bakalářského kurzu fyziky.

Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 19. dubna 2023. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 15. června 2023. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 21. do 23. srpna 2023 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 15. září 2023. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Fyzika nebo programu příbuzného.

O prominutí přijímací zkoušky je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání přijímací zkoušky. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v květnu 2023. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU po roce 2010 nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška – část Fyzika

 • Obecná fyzika – Mechanika hmotného bodu, Mechanika tuhého tělesa, Gravitační pole, Mechanika tekutin, Základy termodynamiky, Ideální a reálný plyn, Struktura kapalin, pevných látek a fázové přechody, Elektrostatika ve vakuu, Elektrostatika v látkovém prostředí, Elektrický proud a jeho vedení v látkách, Magnetické pole, Nestacionární elektromagnetické pole, Kmitání a vlnění, Světlo jako elektromagnetické vlnění, Fotometrie plošného a bodového zdroje, Odraz, lom a šíření světla v anizotropním prostředí, Interference a ohyb.
 • Základy moderní fyziky – Východiska kvantové teorie, Postuláty kvantové mechaniky, Stacionární Schrödingerova rovnice, volná částice, Jednoduché kvantově-mechanické systémy, Nestacionární Schrödingerova rovnice, Východiska atomové teorie a modely atomu, Řešení Schrödingerovy rovnice pro atom vodíku, Víceelektronové atomy a interakce atomů, Struktura a vlastnosti atomového jádra, Radioaktivita a jaderné reakce, Fyzika elementárních částic, Lorentzova transformace a její důsledky, Prostoročas a relativistická dynamika, Vybrané důsledky speciální teorie relativity.

Přijímací zkouška – část Biofyzika

 • Mikroskopie – Optická soustava světelného mikroskopu a její fyzikální parametry, Konstrukce světelného mikroskopu, Zobrazovací metody světelné mikroskopie, Fyzikální principy elektronové mikroskopie, Konstrukce transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu, Příprava preparátů ve světelné a elektronové mikroskopii.
 • Optická spektroskopie - Vlastnosti optického záření a jeho interakce s látkou, Schéma optické spektroskopické aparatury, Principy a teoretické základy absorpční spektroskopie v UV a VIS oblasti, Praktické použití UV-VIS absorpční spektroskopie, Teoretické a experimentální základy spektrálních metod v IČ oblasti, Fyzikální principy luminiscence v UV-VIS oblasti, Vztahy mezi absorpcí a fluorescencí, Experimentální základy fluorescenční spektroskopie.
 • Laboratorní techniky - Extrakce, Homogenizace, Centrifugace, Srážení, Chromatografické metody, Elektroforetické techniky pro dělení proteinů a nukleových kyselin.
 • Biologické membrány - Membránové lipidy a proteiny, Pasivní a aktivní transport látek přes biologickou membránu.
 • Fotosyntéza - Struktura tylakoidních membrán, Struktura fotosystému I a II, Lineární transport elektronů ve fotosyntéze, Fotofosforylace.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.