Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Aplikovaná informatika

Studijní program
Aplikovaná informatika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
distanční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Studijní program Aplikovaná informatika se skládá ze dvou specializací: Aplikovaná informatika a Softwarové systémy. Specializace Aplikovaná informatika připravuje studenta na využití poznatků teoretické i aplikované informatiky v praxi a připraví jej na další navazující studium. Budete studovat v učebnách s moderními počítači typu PC nebo Apple. Budete moci využít plně vybavené učebny pro počítačovou grafiku, počítačové sítě, robotiku a chytré domy. V rámci studia mají studenti velké možnosti využívat studentských mobilit v rámci programu Erasmus+ a část svého studia mohou absolvovat na zahraničních univerzitách. Na bakalářský studijní program bezprostředně navazuje studium v magisterském případně i doktorském studijním programu.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Aplikovanou informatiku

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Patrik Kolenovský, který studuje na naší katedře informatiky a počítačů. Jeho milovaná "Aplikovaná informatika" Vás připraví na dokonalé převedení teorie do praxe. Kromě klasických schopností jsou samozřejmostí softskills, bez kterých se ve světě IT neobejdete.

Co od vás očekáváme?

Snahu dozvědět se něco nového a zkoumat moderní informační technologie. Navíc je nespornou výhodou vlastní zájem o informatiku a počítače.

Co se naučíte?

Jako absolventi studijního programu získáte znalosti a dovednosti v oblasti vedení projektů, programování, vývoje webových aplikací, správy databází, operačních systémů a počítačových sítí, zajištění bezpečnosti v IT, vývoje mobilních aplikací, správy big dat, teoretické informatiky a v mnoha dalších oblastech IT. V rámci studia si rovněž můžete vybrat směr, ve kterém se chcete více specializovat. Vyberte si, co Vás nejvíce baví: počítačové sítě, programování, počítačová grafika, umělá inteligence, mobilní aplikace, chytré domy.

Kde a jak se uplatníte?

IT specialisté stále patří mezi nejžádanější skupinu zaměstnanců. Po úspěšném absolvování studijního programu proto máte velké možnosti uplatnění ve firmách zaměřených na oblast informačních a komunikačních technologií. Uplatnění rovněž můžete najít ve veřejné správě a také všech firmách, které využívají moderní informační a komunikační technologie a potřebují zajistit jejich správu. S mnohými firmami budete mít možnost setkat se již v průběhu studia a navázat s nimi kontakt. Spolupracujeme například s firmami Tieto, CGI, InsideHome, WebValley, Certicon a další. Absolvent studijního programu může najít uplatnění v oblasti programování, vývoje a analýzy aplikací, správy operačních systémů nebo sítí, správy informačních systémů, konzultací v oblasti IT, v oblasti robotiky nebo chytrých domů.

Konkrétní pracovní pozice

 • vývojář počítačových aplikací
 • vývojář aplikací zaměřených na použití metod softcomputingu
 • vývojář inteligentních systémů
 • specialista počítačové grafiky

Specifika kombinované/distanční formy studia

Organizace distanční formy studia

Distanční forma vzdělávání je forma řízeného studia, v níž jsou studenti a vyučující v průběhu vzdělávání převážně odděleni. Tato forma předpokládá využití informačních a komunikačních prostředků, kterými lze vzdáleně prezentovat učivo, učivo procvičovat a zjišťovat pokroky ve studiu, jakož i komunikovat. Je nutné, aby student přijatý do distanční formy studia měl připojení na Internet, protože podstatná část komunikace mezi studentem a vyučujícím stejně jako distribuce studijních materiálů a výukových činností se realizuje prostřednictvím Internetu. Přičemž je nezbytné denní (minimálně obden) čtení pošty a sledování systému pro řízení výuky dostupného na webu Ostravské univerzity. Student využívá školní e-mailové adresy, která je mu přidělena při zápisu ke studiu.

Ke každému předmětu obdrží student výukový balík, což je komplet studijních materiálů - texty v elektronické podobě, výukové programy, potřebný software, vzorové příklady, příklady k procvičování, zadání samostatných prací, testy atd. Vše je umístěno ve virtuální třídě v moodle.

 

Kromě komunikace s vyučujícími ve virtuální třídě jsou organizována prezenční setkání, tzv. tutoriály. Tutoriály jsou věnovány všem předmětům studia a probíhají o sobotách (společně s kombinovanou formou výuky). Průběh tutoriálu v daném předmětu je v kompetenci příslušného vyučujícího, prostor je z velké části věnován korespondenčním úkolům, odpovědím na konkrétní otázky studentů a vysvětlení problematických pasáží.

U zápisu do 1. ročníku studia jsou studenti podrobně informováni o způsobu studia a specifických vlastnostech distanční, resp. kombinované formy studia.

Student získá hlavně následující informace:

 • Důležité vnitřní předpisy PřF OU. Studijní řád, poplatky spojené se studiem.
 • Kreditní systém organizace studia.
 • Knihovní systém, studovny, možnosti výpůjček.
 • Informační systém Student - struktura, postup při zapisování předmětů. Individuální rozvrh studenta.
 • WWW stránky OU – struktura, přihlašování se na zkoušky přes WWW stránky.
 • Zápis předmětů do IS Student na počítačové učebně.

 •  

Požadavky kladené na distanční studenty

Distanční forma studia je velice náročná a to jak pro studenty, tak pro vyučující, kteří musí veškeré materiály pro studenty přizpůsobit distančnímu pojetí studia a musí zajistit jejich vhodnou distribuci. Většina předmětů je připravena v systému pro řízení výuky Moodle, kde jsou umístěny studijní materiály, pokyny a  informace vyučujících, prostor ke komunikaci, zpětnovazební aktivity studentů, atd. Základem úspěšnosti ve studiu je dobrá komunikace mezi studentem a vyučujícím. Vyučující musí být se  studentem v častém kontaktu, musí mu postupně zasílat úkoly a průběžně je kontrolovat, opravovat a komentovat.

Studium je poměrně náročné i pro studenty a vyžaduje dostatečnou motivaci ke studiu. I když student nedochází denně do školy, musí se pravidelně studiu věnovat, soustavně studovat a vypracovávat úkoly během semestru. Na dodržování termínů odevzdání samostatných prací a úkolů je kladen velký důraz.

Organizace výuky

Na studenty se vztahují veškeré řády Přírodovědecké fakulty včetně harmonogramu akademického roku. Studenti nemají žádné výjimky. Jediné, co je jiné, je forma studia. Studenti do školy prakticky nedocházejí vůbec, kromě zápisů (nutná fyzická přítomnost), tutoriálů a zkoušek. Různé korekce v zápisech, technické záležitosti mohou řešit rovněž prostřednictvím Internetu. Zkoušky a udělování zápočtů jsou výhradně prezenční, je však možno vhodně kombinovat termíny tak, aby se fyzická účast ve škole minimalizovala. Na zkouškové termíny se studenti zapisují přes Internet.

Přijímací řízení

100
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.