Laboratoř ekologie živočichů

 1. Přístrojové vybavení
  • Rastrovací elektronový mikroskop JEOL JSM-6610LV
  • Badatelské světelné transmisní mikroskopy a stereomikroskopy vybavené mj. i fotografickým a kreslicím zařízením
  • Růstové komory pro kultivaci a experimentální práce s bezobratlými živočichy
  • Přenosné terénní multimetry pro flexibilní měření vybraných fyzikálních a chemických parametrů vodního prostředí
 2. Řešená problematika
  • Monitoring výskytu sladkovodních a terestrických živočichů
  • Bioindikace kvality životního prostředí
  • Modelové skupiny hmyzu jako bioindikátory stavu prostředí: analýza jejich indikačního potenciálu
  • Kvalitativní a kvantitativní rozbory společenstev vodních a terestrických bezobratlých
  • Morfometrie, systematika a ekologie vybraných skupin živočichů
  • Antropogenní biotopy a jejich význam pro biodiverzitu
  • Obecné zákonitosti prostorové distribuce modelových skupin živočichů v regionálním i globálním měřítku
  • Habitatové preference a stanovištní dynamika vybraných skupin živočichů
  • Metapopulační dynamika živočichů v industriální krajině
  • Interspecifické interakce: kompetice, predace, parazitoidismus
  • Modelování ekologických interakcí a evolučních procesů u vybraných skupin organizmů
 3. Nabízené aplikace a praktické možnosti
  • Saprobiologické vyhodnocení lokalit tekoucích vod na základě rozboru makrozoobentosu
  • Biologické hodnocení specifických (post)industriálních vod podmíněných hlubinnou důlní činností
  • Podvodní fotografická a video-dokumentace biologických a nebiologických objektů a jevů
  • Monitoring výskytu a biologické hodnocení vybraných skupin organizmů (sladkovodní raci, mlži, hmyz – vážky, motýli, brouci, aj.)
  • Identifikace živočichů z taxonomických skupin: Crustacea (Decapoda a Stomatopoda), Insecta (Odonata, Lepidoptera, Coleoptera, aj.), ........
  • Elektronová mikrofotografie objektů a povrchových struktur
  • Analýza ekologických dat a ekologické modelování.
 4. Vybrané publikace
  • Ďuriš Z., Horká I., Juračka P.J., Petrusek A., Sandford F, 2011. These Squatters Are Not Innocent: The Evidence of Parasitism in Sponge-Inhabiting Shrimps. PLoS one, 6(7): e21987.
  • Janko K., Drozd P., Eisner J., 2011: Do clones degenerate over time? Explaining the genetic variability of asexuals through population genetic models. Biology Direct 6(1): 1–25.
  • Harabiš F., Dolný A., Šipoš J., 2012. Enigmatic adult overwintering in damselflies: coexistence 3 as weaker intraguild competitors due to niche separation in time. Population Ecology 54(4): 549–556.
Laboratoř ekologie živočichů / Laboratory of animal ecology
Laboratoř ekologie živočichů / Laboratory of animal ecology
Laboratoř ekologie živočichů / Laboratory of animal ecology
Laboratoř ekologie živočichů / Laboratory of animal ecology
Laboratoř ekologie živočichů / Laboratory of animal ecology
Laboratoř ekologie živočichů / Laboratory of animal ecology
Laboratoř ekologie živočichů / Laboratory of animal ecology

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017